Finančný špecialista (manažér) fondov EÚ

Finančný špecialista (manažér) fondov EÚFinančný špecialista (manažér) fondov EÚ vypracováva návrhy rozpočtových opatrení, oznámenia o vykonaní rozpočtových opatrení a spracováva platobné príkazy v elektronickej a písomnej forme. Vykonáva kontrolu nad príslušnými bankovými účtami a nad realizáciou platieb v súlade s platobnými príkazmi. Spracováva podklady o čerpaní výdavkov a zostatku disponibilných zdrojov na mesačnej báze. Spolupracuje s projektovými manažérmi a subjektami zapojenými do systému riadenia projektu. Zodpovedá za dokumentáciu vo svojej pôsobnosti....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496491/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2411
SK ISCO-08
2411012
ESCO
801
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2411012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomická štatistika
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy spracovávania platobných príkazov v elektronickej a písomnej forme
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna bezpečnosť
7
postupy a metódy vykonávania kontroly nad príslušnými bankovými účtami a kontroly realizácie platieb v súlade s platobnými príkazmi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy schvaľovania účtovných zápisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém vedenia projektového spisu a archivácia súvisiacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: vnútorné riadiace akty
Perspektíva: Aktuálna
6
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde
Perspektíva: Aktuálna
6
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtovania a financovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite, zákon č. 292/2014 Z.z. – o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, zákona č. 291/2002 Z.z. - o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a metódy spolupráce s projektovými manažérmi pri riešení prípadných formálnych nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vypracovávania návrhov rozpočtových opatrení a oznámení o vykonaní rozpočtových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy zostavovania súhrnnej žiadosti o platbu a oznámenia o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu certifikačnému orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém sledovania a analyzovania čerpania výdavkov a disponibilných zdrojov podľa jednotlivých projektov a opatrení príslušného operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania podkladov o čerpaní výdavkov na mesačnej báze
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania a aktualizácie údajov informačnom systéme ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ najmä v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
návrh opatrení na odstránenie nedostatkov a vzniknutých odchýlok vyplývajúcich z finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca na tvorbe interných manuálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie rozpočtu, úloh a termínov v rámci projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
kontrola čerpania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontroly nad príslušnými bankovými účtami a kontroly realizácie platieb v súlade s platobnými príkazmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie súladu formuláru žiadosti o platbu s údajmi vedenými v ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie návrhov rozpočtových opatrení a oznámení o vykonaní rozpočtových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie účtovnej závierky a konsolidovanej účtovnej závierky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie čerpania výdavkov a zostatku disponibilných zdrojov podľa jednotlivých projektov a opatrení príslušného operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v ekonomických informačných systémoch a informačných systémoch európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Práca v systéme ITMS.
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie súhrnnej žiadosti o platbu a oznámenia o zaslaní súhrnnej žiadosti o platbu v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie platobných príkazov v elektronickej a písomnej forme
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri prijímaní a registrácii žiadostí o platbu v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava podkladov pri zapracovaní nových metodických pokynov do interných dokumentov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov o čerpaní výdavkov na mesačnej báze
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
7
spolupráca s projektovými manažérmi pri riešení prípadných formálnych nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s finančným overovateľom fondov EÚ pri riešení prípadných formálnych problémov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca so subjektmi zapojenými do systému riadenia a kontroly operačných programov európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
schvaľovanie účtovných zápisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Charakteristika:
Titulný obrázok Práca s dátami a voľný tok dát a poznatkov je spojený s exponenciálnym nárastom informácií, uplatňovaním princípov otvoreného vládnutia, princípov open data a demokratizáciou prístupu k informáciám a údajom verejnej správy. To si vyžaduje publikovanie veľkého množstva údajov, informácii a rozhodnutí v elektronických formách a prenos komunikácie s občanmi do elektronickej podoby. Nastupuje princíp „data driven state“ v rozhodovaní verejnej správy a prijímanie rozhodnutí a ich odôvodňovanie na základe objektívne získaných a overiteľných faktov a dát. Evidentná je snaha o zlepšovanie spôsobu rozhodovania na základe vyhodnocovania veľkého množstva údajov pre tvorbu rozhodnutí a návrh riešení.
Charakteristika:
Titulný obrázok Pod digitálnou bezpečnosťou rozumieme ochranu našej identity, dát, či iných artefaktov, ako aj našich IKT prostriedkov, infraštruktúry, systémov, sietí a informácií. Niekedy sa terminologicky možno stretnúť pre ochranu IKT prostriedkov, infraštruktúru, systémy, siete a informácie s názvom kyberbezpečnosť. Digitálna bezpečnosť sa stáva kľúčovým aspektom práce s modernými technológiami a práce s informáciami. Mimoriadne dôležitá je aj pre sektor vzdelávania. Ďaleko viac: sektor vzdelávania patrí medzi najohrozenejšie. Týka sa všetkých aktérov vzdelávania: učiteľov, žiakov i rodičov. Každý z nich je potenciálne ohrozený, každý z nich musí dbať o svoju digitálnu bezpečnosť. Učiteľ je zodpovedný nielen za svoju digitálnu bezpečnosť, ale aj na bezpečnosť žiakov. Medzi najväčšie ohrozenia učiteľov patria: Phishing – využitie emočnej komunikácie, pri ktorej sa prezradia citlivé údaje ako heslo, číslo kreditky, ap., DDoS (Distributed Denial-of-Service) Distribuovane odmietnutie služby - keď viaceré systémy zaplavujú šírku pásma alebo zdroje lokálnych serverov, Porušenie ochrany údajov – neautorizovaný prístup k súkromným alebo citlivým informáciám, zákerný softvér – znefunkčnenie počítača a požiadavka „výkupného“ za obnovenie činnosti. Ako ochrana sa pre učiteľa odporúča: kryptovanie dát, dodržiavanie bezpečnostných opatrení školy, ochrana vlastných technológií pred fyzickým útokom, zálohovanie dát, dobrý manažment hesiel. Aj rodičia musia dbať o digitálnu bezpečnosť nielen svoju, ale aj ich detí. Deti treba chrániť pred zneužitím, či už emočným alebo finančným, pred sťahovaním škodlivého, zákerného softvéru, pred zneužitím identity, ale aj pred nebezpečím online hier. Mali by deti učiť používať heslá, chrániť identitu, súkromie, zabezpečiť bezpečné WIFI, komunikovať s deťmi o nebezpečiach. Digitálna bezpečnosť je dôležitou súčasťou vzdelávacieho procesu, a to ako predmet, tak aj ako prostriedok. Dôležitá je každú formu i úroveň vzdelávania. Osobitnú pozornosť treba venovať digitálnej bezpečnosti pri neformálnom vzdelávaní, kde sa pracuje s externými technológiami a informačnými zdrojmi. Problematika bezpečnosti je nevyhnutná súčasť digitálnej gramotnosti. Jej význam i dopad na jednotlivca i spoločnosť s časom rastie.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.