Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚ

Špecialista (manažér) overovania podnetov fondov EÚŠpecialista overovania podnetov fondov EÚ má na starosti agendu preverovania podnetov ohľadom využívania fondov EÚ. Vedie evidenciu podnetov, vykonáva a koordinuje preverovanie podnetov. Vyhodnocuje správy z preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov, vrátane navrhnutých a realizovaných opatrení. Zostavuje plán kontrolnej činnosti a vedie evidenciu vykonaných kontrol. V riadiacej pozícii vedie a koordinuje tím zamestnancov. Informuje príslušné orgány o výsledkoch monitorovania a o stave preskúmavania podnetov týkajúcich sa fondov EÚ. Spolupracuje s príslušnými subjektmi a organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností. Podieľa sa na príprave postupov, metód a systémov priebežného sledovania a preskúmavania podnetov z oblasti fondov EÚ....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496487/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOverovateľ EŠIF fondov
SKOverovateľ európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKOverovateľ fondov Európskej únie
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
ISCED rozšírenie
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúča sa prax 12 mesiacov v oblasti EÚ fondov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421013
ESCO
61
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť nariadení, napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013 zo 17.12.2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva; zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov;
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti finančnej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy spracovávania riadiacej dokumentácie v oblasti medializovaných podnetov a podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
formy spolupráce s príslušnými organizačnými útvarmi pri preskúmavaní medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vyhodnocovania správ z preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov, vrátane navrhnutých a realizovaných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém informovania príslušných orgánov o výsledkoch monitorovania a o stave preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov, vrátane spracovania podkladov, prehľadov, analýz
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s príslušnými subjektmi a organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady sledovania a preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy prípravy zmlúv o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a dodatkov k týmto zmluvám a formy ich následného zverejňovania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické postupy, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy uskutočňovania monitorovania realizácie projektov a kontroly priebehu realizácie, uskutočňovania predbežnej finančnej kontroly, vykonávania kontroly súladu rozpočtov, plánov aktivít a činností projektov schválených Výberovou komisiou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zadávania údajov do IT monitorovacieho systému a operatívnej databázy projektov v rámci oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov kontroly súladu časového a vecného harmonogramu realizácie projektu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola čerpania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
overovanie procesu implementácie prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné sledovanie a preskúmavanie medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie správ z preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie vykonaných kontrol fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie medializovaných podnetov a podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie riadiacej dokumentácie v oblasti medializovaných podnetov a podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie príslušných orgánov o výsledkoch monitorovania a o stave preskúmavania medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov vrátane spracovania podkladov, prehľadov, analýz
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnými subjektmi a organizačnými útvarmi pri vybavovaní sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s príslušnýmí organizačnými útvarmi pri preskúmavaní medializovaných podnetov, resp. podnetov iných subjektov týkajúcich sa fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie informačného systému ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie a motivovanie zamestnancov, aktívna komunikácia s nimi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.