Špecialista kontroly fondov EÚ

Špecialista kontroly fondov EÚŠpecialista kontroly fondov EÚ kontroluje a dohliada na transparentné a efektívne využívanie finančných prostriedkov v súlade s pravidlami EÚ. Kontroluje súlad vykonávaných činností v rámci riadiaceho orgánu s manuálom procedúr riadiaceho orgánu, ako aj súlad s relevantnými usmerneniami, metodickými pokynmi, výkladmi a postupmi definovanými na národnej úrovni. Kontroluje vykonávanie úloh zo strany sprostredkovateľského orgánu podľa zmluvy o vykonávaní časti úloh riadiaceho orgánu sprostredkovateľským orgánom. Vykonáva kontroly na mieste, vrátane vypracovávania príslušnej dokumentácie z kontroly....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496486/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKKontrolór európskych investičných a štrukturálnych fondov
SKKontrolór plnenia úloh sprostredkovateľského orgánu
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon špecialistu kontroly fondov EÚ (kontrolóra EŠIF) sa odporúča prax v oblasti implementácie fondov EÚ min. 2 roky alebo min. 3 roky v obdobnej oblasti, napríklad výkon kontroly podľa zákona o finančnej kontrole a audite alebo podľa zákona o verejnom obstarávaní alebo podľa zákona o príspevku poskytovanom z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
ISCO-08
2421
SK ISCO-08
2421012
ESCO
61
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2421012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontroly plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spracovávania návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov; zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite; zákon č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; zákon č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania finančnej kontroly
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovná závierka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vedenia projektového spisu a archivácia súvisiacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické postupy v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické postupy, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri zverejňovaní zásad funkčného usporiadania územia a zabezpečovaní vyhotovenia zásad umiestnenia nových pozemkov a projektu pozemkových úprav
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava postupov, metód a systémov výkonu kontroly fondov EÚ, ako aj kontroly vykonávania úloh zo strany sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
princíp prípravy návrhov na udeľovanie sankcií v rámci štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania Vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti a Ročného súhrnu konečných audítorských správ a výsledkov uskutočnených kontrol vrátane analýzy o povahe a rozsahu chýb a slabých stránkach nájdených v systémoch riadenia a kontroly a o akýchkoľvek prijatých oprávnených opatreniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie návrhov plánov kontrolných činností a hodnotenia kontrolných činností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavovanie plánu kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov a stratégií na zverenom úseku štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola vynakladania finančných prostriedkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na príprave postupov, metód a systémov výkonu kontroly fondov EÚ, ako aj kontroly vykonávania úloh zo strany sprostredkovateľského orgánu.
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola plnenia prijatých opatrení na odstránenie zistených nedostatkov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola hospodárenia s poskytnutým finančným príspevkom v rámci kontroly fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrolná činnosť na zverenom úseku štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výkon kontroly v oblasti fondov EÚ na mieste
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie prípravy kontroly, realizácie výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie priebehu kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie dát pomocou výpočtovej techniky, kontrola dát a formulácia správnosti výsledkov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie evidencie vykonaných kontrol fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie Vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti a Ročného súhrnu konečných audítorských správ a výsledkov uskutočnených kontrol, vrátane analýzy o povahe a rozsahu chýb a slabých stránkach nájdených v systémoch riadenia a kontroly a o akýchkoľvek prijatých opravných opatreniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie riadiacej dokumentácie v oblasti kontroly fondov EÚ a kontroly vykonávania úloh zo strany sprostredkovateľského orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti pri vybavovaní sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie realizácie plánovaných finančných kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.