Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ

Špecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚŠpecialista (manažér) pre metodiku fondov EÚ pripravuje a aktualizuje internú riadiacu dokumentáciu fondov EÚ, metodické usmernenia, výklady, pokyny súvisiace so schvaľovaním a implementáciou fondov EÚ. Podieľa sa na príprave a aktualizácii programovej dokumentácie a v rámci toho spolupracuje s relevantnými útvarmi ministerstva, sprostredkovateľskými orgánmi, príslušnými organizačnými zložkami Európskej komisie, Centrálnym koordinačným orgánom, Ministerstvom financií SR a inými subjektmi zapojenými do implementácie finančnej pomoci EÚ. Spracováva podklady do výročných správ, záverečných správ a iných monitorovacích správ a informácií v súlade s platnými právnymi predpismi EÚ a SR a metodickými usmerneniami. Spolupracuje s orgánmi vykonávajúcimi audity a kontroly. Vypracováva vyjadrenia a odpočty k identifikovaným zisteniam a navrhovaným odporúčaniam a prijíma nápravné opatrenia v oblasti svojej pôsobnosti metodika fondov EÚ. V prípade relevantnosti sa podieľa na implementácii finančnýc...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496485/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér pre metodiku EŠIF
SKManažér pre metodiku európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKManažér pre metodiku fondov Európskej únie
SKManažér pre metodiku štrukturálnych fondov
SKMetodik európskych štrukturálnych a investičných fondov
SKMetodik fondov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Pre výkon Špecialistu pre metodiku fondov EÚ sa odporúča prax v oblasti implementácie fondov EÚ minimálne 3 roky, alebo minimálne 4,5 roka v obdobnej oblasti, napr. právnik, odborný pracovník vo verejnom obstarávaní, špecialista v oblasti finančného riadenia atď.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422018
ESCO
54
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422018

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
hospodárska politika EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad: nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1303/2013 zo 17.12.2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad: zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov; zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti európskych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
fázy procesu vykonávania auditu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy a postupy kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá gramatiky a pravopisu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém vedenia projektového spisu a archivácia súvisiacej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vypracovávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické postupy v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a pravidlá čerpania fondov z Európskej únie a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
verejná správa a regionálny rozvoj (európske rozvojové programy)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické programové dokumenty na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov vo verejnej správe v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prípravy a aktualizácie strategickej dokumentácie a pripomienkovania relevantnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
princíp prípravy návrhov na udeľovanie sankcií v rámci štátneho dohľadu elektronických komunikácií a poštových služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby metodických materiálov, príručiek a vyzvaní v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch SR a EÚ v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
tvorba koncepcií a metodík v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba plánov a stratégií na zverenom úseku štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie realizácie operačných programov a vykonávanie hodnotenia operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba analýz, štatistík a ich vyhodnocovanie v súvislosti s fondami EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov pri zapracovaní nových metodických pokynov do interných dokumentov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a aktualizácia strategickej dokumentácie a pripomienkovanie relevantnej dokumentácie v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na organizovaní školení, seminárov a iných vzdelávacích aktivít v oblasti svojej pôsobnosti pre potenciálnych žiadateľov a prijímateľov pomoci z programov európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia implementácie aktivít projektov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.