Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo

Odborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvoOdborný pracovník štátnej správy pre lesníctvo a poľovníctvo plní úlohy štátnej správy na úseku lesného hospodárstva, vrátane lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, uvádzania dreva na trh a poľovníctva. Zabezpečuje prípravu návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a pripravuje odborné stanoviská, vyjadrenia a rozhodnutia na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva. Zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti členov lesnej stráže a poľovníckej stráže. Spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou. Eviduje zmluvy o užívaní poľovného revíru a vedie ich register. Zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite. Prerokúva priestupky a správne delikty, vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496483/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník štátnej správy pre lesné hospodárstvo
SKOdborný pracovník štátnej správy pre poľovníctvo
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Poznámka: Zákon o lesoch (č. 326/2005 Z. z.) v § 57 stanovuje, že určení zamestnanci vykonávajúci štátnu správu lesného hospodárstva musia mať vzdelanie lesníckeho zamerania.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon štátnej správy lesného hospodárstva podľa vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 191/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o osobitnom kvalifikačnom predpoklade na výkon štátnej správy lesného hospodárstva
Poznámka: Osobitný kvalifikačný predpoklad je preukázanie odborných vedomostí a praktických zručností potrebných na výkon štátnej správy na úseku lesníctva a poľovníctva. Odborná príprava na splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu sa uskutočňuje najneskôr do šiestich mesiacov od vzniku štátnozamestnaneckého pomeru.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Na výkon tohto zamestnania sa odporúča prax v rozsahu 6 až 12 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359016
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Manuálna zručnosť
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Náležitosti rozhodnutí v správnom konaní.
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vyjadrovania sa k návrhom programov starostlivosti o lesy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa a právne predpisy v oblasti lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť kompetencií štátnej správy a právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, uvádzania dreva na trh a poľovníctva.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania štátneho dozoru v lesoch, nad pozemkovými spoločenstvami a v poľovníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vydávania súhlasu na vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ktorý sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie o odbornej správe lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu registra zmlúv o využívaní poľovného revíru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu evidencie lesných pozemkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zodpovednosti za vedenie a aktualizáciu registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky ukladania pokút za porušenie povinností ustanovených zákonom o lesoch, zákonom o pozemkových spoločenstvách, zákonom o lesnom reprodukčnom materiáli, zákonom o uvádzaní dreva na trh a zákonom o poľovníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov - §§ 64 a 65; zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov - § 78, zákon č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách, zákon č. 138/2010 o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov; §§ 16 a 17 zákona č. 113/2018 Z. z. uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém evidencie zmlúv vlastníkov a dohôd zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém a metodika zápisu do registra pozemkových spoločenstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a postupy zisťovania stavu lesa
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
lesné hospodárstvo
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vykonávania kontroly dreva a pôvodu ulovenej zveri
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Náležitosti záznamu z kontrolnej činnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
opatrenia a postupy ochrany lesa pred požiarmi
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štátna správa v lesnom hospodárstve a ochrane životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy z oblasti znalectva lesníctva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém zaraďovania poľovných revírov do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy vypracovávania a predkladania návrhu na zriadenie chovateľskej rady a jej štatútu a na vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy vypracovávania návrhov obmedzenia alebo inej úpravy využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém predkladania návrhov na ustanovenie a odvolanie členov lesnej stráže, zabezpečovania preskúšania odbornej spôsobilosti a vedenia zoznamu členov lesnej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy zabezpečovania prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy spolupráce s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizácie týchto skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy zabezpečenia preskúšania odbornej spôsobilosti členov poľovníckej stráže a vedenia zoznamu členov poľovníckej stráže
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedenie zoznamu členov lesnej stráže a poľovníckej stráže.
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy prerokúvania priestupkov a ukladania pokút za správne delikty na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva, systém zadávania uložených pokút do informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém určovania normovaných kmeňových stavov zveri podliehajúcich poľovníckemu plánovaniu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém vykonávania poradenskej činnosti na úseku lesného hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
geografické informačné systémy, postupy a metódy spracovania údajov
Príznak: Sektorová(14) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
používanie právnych predpisov z úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Využívanie právnych predpisov na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, uvádzania dreva na trh a poľovníctva a súvisiacich, najmä fyziotaktických, právnych predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
orientácia v geometrických plánoch a mapách používaných v lesnom hospodárstve
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
vypracovávanie návrhov zákazu, obmedzenia alebo inej úpravy využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie a predkladanie návrhu na zriadenie chovateľskej rady a jej štatútu a na vymenovanie a odvolanie poľovníckeho hospodára
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
určovanie normovaných kmeňových stavov zveri podliehajúcich poľovníckemu plánovaniu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie prípravy návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti lesného hospodárstva, pozemkových spoločenstiev, lesného reprodukčného materiálu a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie štátneho dozoru v lesoch, nad pozemkovými spoločenstvami, hospodárskymi subjektmi a v poľovníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyjadrovanie sa k návrhom programov starostlivosti o lesy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie kontrol dreva a pôvodu ulovenej zveri, vedenie evidencie o odbornej správe lesov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zaraďovanie poľovných revírov do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie evidencie lesných pozemkov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra zmlúv o užívaní poľovného revíru
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
registrácia poľovníckych organizácií
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra odborných lesných hospodárov
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie registra pozemkových spoločenstiev, zápis zmien a vyhotovovanie výpisov z registra pozemkových spoločenstiev
Príznak: Sektorová(5) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava odborných stanovísk, vyjadrení, rozhodnutí na úseku lesného hospodárstva, vrátane lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev a poľovníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vykonávanie poradenskej činnosti na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
prerokovávanie priestupkov a ukladanie pokút za priestupky a iné správne delikty na úseku lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev, poľovníctva a uvádzania dreva na trh, zadávanie pokút do informačného systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spolupráca s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizovanie týchto skúšok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie súhlasu na vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcií lesov, ktorý sa dotýka lesných pozemkov vo vlastníctve štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie úloh na úseku lesného hospodárstva a poľovníctva
Príznak: Sektorová(5) ?
Špecifikácia: Plnenie ďalších úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona o lesoch a zákona o poľovníctve.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie skúšok odbornej spôsobilosti uchádzačov za členov lesnej stráže a poľovníckej stráže, predkladanie návrhov na vymenovanie a odvolanie členov poľovníckej stráže a lesnej stráže a vedenie ich zoznamu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy
Audio, video a filmová technika
Fotografická a video technika
Ručné nástroje
Špecifické a špecializované nástroje (nepatriace do predchádzajúcich skupín kategórie ručné nástroje)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Dopravné prostriedky a pomôcky
Prostriedky cestnej dopravy (osobné autá, nákladné autá, autobusy, bicykle, motocykle...)
Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.