Špecialista pre energetickú a surovinovú politiku

Špecialista pre energetickú a surovinovú politikuŠpecialista pre energetickú a surovinovú politiku vo vymedzenom rozsahu plní úlohy výkonu štátnej správy v oblasti energetiky, ochrany a využívania nerastných surovín, vrátane úloh, ktoré vyplývajú z členstva Slovenskej republiky v EÚ a medzinárodných organizáciách za oblasť energetiky. Podieľa sa na vypracúvaní energetickej a surovinovej politiky, vykonáva samostatné systémové činnosti pri tvorbe opatrení s celoslovenskou pôsobnosťou za oblasť obnoviteľných zdrojov a ekológie v energetike. Vykonáva analýzy a prognózy vývoja energetického hospodárstva s dôrazom na jednotlivé sektory ekonomiky. Pripravuje a hodnotí návrhy ekonomických nástrojov pri presadzovaní záujmov štátu v oblasti energetického hospodárstva. Podieľa sa na vypracúvaní energetickej politiky v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov energie a nástrojov na ich podporu. Vytvára a aktualizuje energetickú databázu MH SR v súlade s metodikou EÚ a Medzinárodnej agentúry pre energetiku (IEA). Podieľa sa na tvorbe štátnej sur...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496482/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2151
SK ISCO-08
2151023
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2151023

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
postupy činnosti výskumných ústavov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri spracovávaní podkladov pre potreby energetickej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania analýz a prognóz vývoja
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: V oblasti energetického hospodárstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci Medzinárodnej agentúry pre energetiku.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti energetiky, ochrany a využívania nerastného bohatstva, banskej činnosti, výbušnín a štátnej banskej správy a priemyselnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť právnych predpisov z oblasti energetiky, ochrany a využívania nerastného bohatstva, banskej činnosti, výbušnín a štátnej banskej správy a priemyselnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri spolupráci a styku s domácimi a zahraničnými podnikateľmi v oblasti surovinovej politiky a využívania nerastných surovín a palív
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s pracovníkmi programových implementačných útvarov v pôsobnosti ministerstva a ostatnými rezortnými a odbornými inštitúciami pri formulácii zásadných koncepčných riešení za oblasť energetiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti životného prostredia, uhoľného baníctva, energetiky, ekologizácie baníctva, v ťažbe nerastných surovín a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy, odborovými zväzmi, profesijnými zväzmi a združeniami, vysokými školami a vedeckovýskumnou základňou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri prijímaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza fungovania štátnej podpory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti energetiky a surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy spolupráce s príslušnými útvarmi MH SR ako aj s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi verejnej správy, príslušnými odvetvovými a odborovými zväzmi, záujmovými a stavovskými organizáciami a združeniami v oblasti energetickej a surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy spolupráce s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania biomasy a biopalív.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné dokumenty v oblasti spolupráce s EK, Radou EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu, geotermálnej energie a veternej energie
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné dokumenty, pozície, inštrukcie a stanoviská SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Za oblasť obnoviteľných zdrojov energie a podklady pre ich presadzovanie v Rezortnej koordinačnej skupine, v pracovných skupinách, v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie v spolupráci s vecne príslušnými organizáciami podľa požiadaviek rokovaní v rámci jednotlivých štádií a úrovní rozhodovacieho procesu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny Centrálneho koordinačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy v oblasti využívania štrukturálnych fondov EÚ so zameraním na programy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti nerastných surovín.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania koncepčnej, metodickej a kontrolnej činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na oblasť energetiky a surovinových zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy činnosti v oblasti ekológie v energetike a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia energetickej bezpečnosti SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
energetická databáza súvisiaca s členstvom SR v EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečovania úloh pri príprave metodických podkladov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD.
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia dovozu a vývozu primárnych energetických zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové opatrenia súvisiace s koordináciou činnosti Hlavného banského úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri obrane záujmov SR pri využívaní ložísk zemného plynu a ropy a horninových štruktúr v prihraničných oblastiach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plánovania, metodického riadenia a koordinovania nahradzovania nástrojov rozhodovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti využívania nerastného bohatstva, odvodeného z inštitútu štátneho vlastníctva, systémom ekonomických nástrojov a verejnoprávnou úpravou, rešpektujúcou podmienky EU vo sfére legislatívnej aj ekonomickej.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a koncepcie uzatvorenia neefektívnych uhoľných baní a s tým súvisiaceho útlmu uhoľného baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
environmentálna politika SR
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre ich využívanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe zákonov v oblasti baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcie energetickej štátnej politiky vyplývajúcej z kompetencií Ministerstva hospodárstva SR v oblasti energetiky so zameraním na zvyšovanie energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie a znižovanie emisií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcií a materiálov v rámci činnosti pracovných skupín zabezpečujúcich plnenie úloh v rámci európskych štruktúr v oblasti energetiky, ťažby a spracovania nerastných surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcií v oblasti využívania štrukturálnych fondov EU so zameraním na programy zvyšovania energetickej efektívnosti a podpory obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepcií, úprave a implementácii programových dokumentov súvisiacich s oblasťou energetiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie prognóz vývoja využívania obnoviteľných zdrojov energie na výrobu elektriny a tepla
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiaca s vypracovávaním a určovaním cieľov, koncepcií a programov v oblasti obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiaca s vypracovávaním a určovaním cieľov, koncepcií a programov v oblasti životného prostredia, energetiky a dobývania energetických surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky v oblasti ekológie v energetike súvisiacej s vypracovávaním a určovaním cieľov koncepcií a programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nástrojov súvisiacich so použitím finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov na obnoviteľné zdroje energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri tvorbe štátnej politiky súvisiacej s ekologizáciou baníctva, riešením sociálnych dávok a štátnou podporou uhoľného baníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie a hodnotenie návrhov ekonomických nástrojov súvisiacich s presadzovaním záujmov štátu v oblasti energetického hospodárstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba odborných stanovísk k zámerom ťažby a hodnotenie východísk k tvorbe surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analýz a prognóz súvisiacich s vývojom energetického hospodárstva s dôrazom na jednotlivé sektory ekonomiky, na rôzne druhy surovín a ktoré súvisia s vykonávaním činnosti v rámci tvorby a realizácie podporných programov v oblasti energetiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie požiadaviek dotácií v uhoľnom baníctve súvisiacich so záväzkami štátu a s nápravou škôd v oblasti životného prostredia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie využívania obnoviteľných zdrojov a nástrojov na ich podporu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe legislatívnych predpisov súvisiacich s využívaním energie, ťažbou a spracovaním nerastných surovín vo väzbe na ekológiu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie a aktualizovanie energetických databáz v súlade s metodikou EÚ a Medzinárodnej agentúry pre energetiku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy súvisiacej s realizáciou medzinárodných zmlúv a dohovorov v rámci Medzinárodnej agentúry pre energetiku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania biomasy a biopalív.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Ministerstvom životného prostredia SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s Ministerstvom životného prostredia pri koordinácii v oblasti environmentálnej politiky, pri spracovávaní podkladov na racionálne využívanie a ochranu ložísk nerastných surovín, pri rozhodovaní o priemyselnom využívaní výsledkov geologického výskumu a prieskumu tepelnej energie zemskej kôry, pri vedení registrov týkajúcich sa geológie, prieskumu, ťažby, uplatňovaní Agendy 21 a uplatňovaní zámerov, priorít a cieľov Národnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja, Natury 2000 a jej prienikov so záujmami ťažby a spracovania nerastov, ťažobných odpadov. Spolupráca v oblasti prípravy a realizácie koncepcie využívania hydroenergetického potenciálu, geotermálnej energie, veternej energie a pri príprave materiálov v oblasti ochrany životného prostredia.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy súvisiacej s realizáciou príslušných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri plnení programov štátnej pomoci zameranej na oblasť obnoviteľných zdrojov energie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej surovinovej politiky vyplývajúcej z kompetencií ústredného orgánu štátnej správy v oblasti nerastných surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s orgánmi štátnej banskej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s orgánmi štátnej banskej správy pri plnení úloh vo veciach dodržiavania zákona č. 44/1988 o ochrane nerastného bohatstva (banský zákon) a zákona č. 51/1988 o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s Hlavným banským úradom na úlohách tvorby metodiky a využívania nerastných surovín a prírodných horninových štruktúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností súvisiacich s kompetenciami odboru energetickej a surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu stratégií rozvoja odvetví banského priemyslu v nadväznosti na štátnu energetickú a surovinovú politiku, na koncepciu rozvoja Slovenska a na zámery vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na koordinácii tvorby zásadných materiálov a opatrení baníctva s celoštátnym alebo medzinárodným významom a na koordinácii súvisiacich s činnosťou Hlavného banského úradu a štátnej banskej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti zahraničnej spolupráce a styku s domácimi a zahraničnými podnikateľmi v oblasti surovinovej politiky a v oblasti využívania energetických a neenergetických nerastných surovín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti výskumných ústavov pri spracovávaní podkladov pre potreby energetickej a surovinovej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti so zameraním na obranu záujmov SR pri využívaní energetických surovín a konverzie prírodných horninových štruktúr na ďalšie využitie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti rozpočtových a príspevkových organizácií v rozsahu pôsobnosti odboru, vrátane usmerňovania Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s implementáciou Sektorového operačného programu Priemysel a služby (SOP PS) a Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) v oblasti energetiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti návrhov štátnej stratégie dovozu a vývozu primárnych energetických zdrojov v súvislosti s energetickou politikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti energetickej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s hospodárskou, environmentálnou a sociálnou politikou.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.