Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky

Špecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravkyŠpecialista štátnej správy pre chemické látky a prípravky vykonáva koncepčnú, metodickú a kontrolnú činnosť na úrovni ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na oblasť chemických látok, najmä v oblasti zákazu chemických zbraní a kontroly tohto zákazu. Plní zverené úlohy, ktoré súvisia s plnením záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov v oblasti zákazu chemických zbraní v rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW). Tvorí a priebežne upresňuje databanku informácií o prostriedkoch a spôsoboch protichemickej ochrany ako aj o chemických látkach sledovaných Dohovorom o zákaze vývoja, výroby a použitia chemických zbraní. Plánuje, metodicky riadi a vykonáva kontroly v oblasti dodržiavania zákona o zákaze chemických zbraní a Dohovoru o zákaze chemických zbraní. Zabezpečuje spoluprácu s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR pri likvidácii nájdených chemických zbraní a látok....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496481/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Legislatívny rámec nestanovuje druh a ani dĺžku praxe a preto má len odporúčaný charakter.
ISCO-08
2145
SK ISCO-08
2145007
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2145007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace so zákazom chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Primárne znalosť zákona č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 44/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
dohovor o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti národných realizačných opatrení v súlade s medzinárodným právom a pomoci a ochrane zmluvným štátom proti chemickým zbraniam.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti farmácie a liekov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
problematika ochrany pre chemické látky a prípravky
Príznak: Sektorová(7) ?
Špecifikácia: V oblasti radiačnej, chemickej a biologickej ochrany a technického vybavenia inšpekčného tímu v zariadeniach na likvidáciu chemických zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
7
databanka informácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti prostriedkov a spôsobov protichemickej ochrany ako aj o chemických látkach sledovaných Dohovorom o zákaze vývoja, výroby a použitia chemických zbraní.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy medzinárodných inšpekcií OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Postupy inšpektorov OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní) v oblasti zabezpečenia činností medzinárodných inšpekcií, bezpečnostných opatrení, pobytu, logistiky, v oblasti zabezpečenia priestorov.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti zákazu chemických zbraní v rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní (OPCW).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania kontroly materiálneho a technického vybavenia inšpekčných tímov OPCW na mieste vstupu do SR a koordinovania činnosti sprievodnej skupiny MH SR pri zabezpečovaní pobytu a činnosti medzinárodných inšpekcií OPCW na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
deklarácie o ochranných programoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti všeobecných vývozných povolení, v oblasti vývozu tovaru a technológií s dvojakým použitím, v oblasti systému kontrol vývozu tovaru dvojakého použitia.
Perspektíva: Aktuálna
7
dokumentácia medzi technickým sekretariátom OPCW a SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy koordinovania prípravy síl a prostriedkov SR deklarovaných v ponuke pomoci SR do OPCW podľa článku X Dohovoru s Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zhromažďovania, kontroly a vyhodnocovania deklarácií subjektov SR predkladaných podľa zákona o zákaze chemických zbraní a predkladania súhrnných ročných deklarácií SR do OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup prípravy podkladov do ročných informácií SR o ochrannom programe, vypracúvania ročných deklarácií o Ochrannom programe SR a predkladania ich do OPCW v zmysle Dohovoru o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém plánovania, metodického riadenia a vykonávania kontroly v oblasti dodržiavania zákona a Dohovoru o zákaze chemických zbraní na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania problematiky ochrany proti chemickým zbraniam a technického vybavenia inšpekčných tímov v dokumentoch OPCW a navrhovania opatrení na realizáciu úloh vyplývajúcich zo schválených dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce pri zabezpečení prípravy a vykonávania medzinárodných aktivít organizovaných v spolupráci s OPCW podľa článku VII a X Dohovoru a zabezpečovania prípravy medzirezortných dohôd a bilaterálnych dohôd SR s OPCW v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca a príprava medzinárodných aktivít v rámci Organizácie pre zákaz chemických zbraní - OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons).
Perspektíva: Aktuálna
7
medzirezortné dohody a bilaterálne dohody SR s OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons) v rámci vymedzených kompetencií.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia, usmerňovania, zabezpečovania a koordinovania činností súvisiacich s distribúciou uznesení vlády, uznesení Národnej rady a jej výborov, systém zodpovednosti za ich komplexnosť, formu a predloženie v určenom termíne, evidenciu a uloženie v registratúrnom stredisku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania koncepčnej, metodickej a kontrolnej činnosti na úrovni ústredného orgánu štátnej správy so zameraním na oblasť nešírenia zbraní hromadného ničenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy nákupu, skladovania, ošetrovania a ciachovania špeciálneho vybavenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania činnosti s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR pri likvidácii nájdených chemických zbraní a látok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby koncepcií a návrhov vo vzťahu k plneniu záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v rámci OPCW a aktivít EÚ pri realizácii Stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy likvidácie nájdených chemických zbraní a látok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie problematiky ochrany proti chemickým zbraniam, technického vybavenia inšpekčných tímov v dokumentoch OPCW a navrhovanie opatrení na realizáciu úloh vyplývajúcich zo schválených dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a návrhov súvisiacich s plnením záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov v rámci OPCW a s aktivitami EÚ pri realizácii stratégie EÚ proti šíreniu zbraní hromadného ničenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiacej so zákazom chemických zbraní a kontroly zákazu chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie deklarácií, ktoré súvisia s ochranným programom SR a ich predkladaním do OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: OPWC (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní).
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie opatrení vyplývajúcich zo schválených dokumentov OPCW, deklarácie o ochranných programoch, o vývoze tovaru a technológií s dvojakým použitím, s nariadením Rady ES pre spoločný systém kontrol vývozu tovaru dvojakého použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontroly materiálneho a technického vybavenia inšpekčných tímov OPCW na mieste vstupu do SR a koordinovanie činnosti sprievodnej skupiny MH SR pri zabezpečovaní pobytu a činnosti medzinárodných inšpekcií OPCW na území SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, kontrola a vyhodnocovanie deklarácií subjektov SR predkladaných podľa zákona o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a upresňovanie databanky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súvisiacej s informáciami o prostriedkoch a spôsoboch protichemickej ochrany ako aj o chemických látkach sledovaných Dohovorom.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov do ročných informácií SR o ochrannom programe, vypracovávanie ročných deklarácií o Ochrannom programe SR a ich predkladanie do OPCW v zmysle Dohovoru o zákaze chemických zbraní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri zabezpečovaní prípravy a vykonávania medzinárodných aktivít organizovaných v spolupráci s OPCW podľa článku VII a X Dohovoru a zabezpečovaní prípravy medzirezortných dohôd a bilaterálnych dohôd SR s OPCW v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností s Ministerstvom obrany SR a Ministerstvom vnútra SR, ktoré súvisia s likvidáciou nájdených chemických zbraní a látok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností sprievodnej skupiny MH SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti so zabezpečením pobytu a činností medzinárodných inšpekcií OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - Organizácia pre zákaz chemických zbraní)) na území SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koncepčnej, koordinačnej a kontrolnej činnosti, súvisiacej s plnením záväzkov SR vyplývajúcich z medzinárodných dohovorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plánovanie, metodické riadenie a kontrola súvisiaca s dodržiavaním zákona o zákaze chemických zbraní, so zákazom vývoja, výroby, hromadenia a použitia chemických zbraní a o ich zničení a súvisiaca s používaním toxických chemických látok a ich prekurzorov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podľa zákona č. 129/1998 Z.z. o zákaze chemických zbraní a Vyhláška Ministerstva hospodárstva SR č. 44/1999 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o zákaze chemických zbraní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie nákupu, skladovania, ošetrovania a ciachovania, ktoré súvisí so špeciálnym vybavením oddelenia pre chemické látky a prípravky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie síl a prostriedkov súvisiacich s prípravou ponuky pomoci a ochrany proti chemickým zbraniam SR OPCW
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.