Špecialista zahraničnoobchodnej politiky

Špecialista zahraničnoobchodnej politikyŠpecialista zahraničnoobchodnej politiky sa podieľa na koncepčnej činnosti, tvorbe štátnej politiky a analytickej činnosti v oblasti zahraničnoobchodnej politiky SR. Pripravuje návrhy riešení v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ. Koordinuje plnenie záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná. Udržiava vzťahy so zahraničnými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní obchodno-ekonomických záujmov SR. Vypracováva analýzy, stanoviská a pozičné dokumenty SR týkajúcich sa obchodno-politických nástrojov. Spolupracuje s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov a s príslušnými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri analýzach vplyvu preferenčných dohôd na podnikateľské prostredie SR a zahraničný obchod. V oblasti proexportných aktivít a podpory prílevu priamych zahraničných investícií koordinuje a prerokováva spoluprácu s ďalšími orgánmi štátnej správ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496480/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Legislatíva neupravuje prax v odbore, vzhľadom k tejto skutočnosti má len odporúčaný charakter.
ISCO-08
2631
SK ISCO-08
2631006
ESCO
819
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2631006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
systém spolupráce s orgánmi a inštitúciami (Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu, Slovenská obchodná a priemyselná komora, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania a iné)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca v oblasti proexportných aktivít a podpory prílevu priamych zahraničných investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy vykonávania kontroly dodržiavania ustanovení zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov, rozhodnutí úradu a medzinárodných zmlúv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy návrhov právnych predpisov SR, podkladov a národných stanovísk k transpozícii európskych smerníc
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy podpory exportu a investícií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spôsob podieľania sa na proexportnej politike Slovenskej republiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Primárne v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy diplomatického zastupovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby zahraničnoobchodnej politiky v oblasti dvojstranných a mnohostranných medzinárodných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém priebežného monitorovania oznámení Európskej komisie v Úradnom vestníku ES súvisiacich s problematikou nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy na urovnávanie obchodných sporov vo Svetovej obchodnej organizácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém spolupráce na monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na urovnávanie obchodných sporov vo WTO.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy tvorby koncepcií rozvoja medzištátnych vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy koordinovania a realizácie koncepcie zahranično-obchodnej politiky, vrátane analytickej činnosti v oblasti preferenčných vzťahov v súlade so spoločnou obchodnou politikou EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy prípravy, prerokovaní, uzatváraní, schvaľovaní a vypovedaní medzinárodných zmlúv v rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy pri príprave a koordinácii stanovísk a pozícií MH SR k problematike preferenčných obchodných dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spolupráce so zainteresovanými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri prešetrovaní podnetov, príprave návrhov a analýz obchodných záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca primárne v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spracovania analýz vplyvu preferenčných dohôd na zahraničný obchod a podnikateľské prostredie SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém spolupráce s príslušnými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri analýzach vplyvu preferenčných dohôd na podnikateľské prostredie SR a zahraničný obchod SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy na vytváranie stanovísk a pozičných dokumentov SR týkajúcich sa nástrojov na ochranu trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy SR v platnej obchodnej politike EÚ vyplývajúce z titulu jej členstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri príprave predsedníctva SR v Rade EÚ za oblasť spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém spolupráce pri úkonoch súvisiacich s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ za oblasť spoločnej obchodnej politiky v ústredí.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie a realizácie úloh vyplývajúcich z platnej spoločnej obchodnej politiky EÚ na bilaterálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie prešetrovania a aplikácie nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie stanovísk a pozícií MH SR k uplatňovaniu colnej politiky v oblasti preferenčných dohôd, ako aj colných režimov s ekonomickým účinkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri príprave zabezpečenia a presadzovania spolupráce s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania stanovísk a pozičných dokumentov týkajúcich sa obchodno-politických nástrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy v obchodno-politických záujmoch SR v zahraničí a ich presadzovaní v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a EK
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri spolupráci na príprave kľúčových tém, priorít a zámerov SR v oblasti spoločnej obchodnej politiky pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ, vrátane ich zabezpečenia a presadzovania v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém participácie na činnosti výboru pre obchodnú politiku pri Rade EÚ a plnení záväzkov vyplývajúcich zo spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce so zástupcami EK a ďalších inštitúcií EÚ v oblasti preferenčných dohôd a v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce so stálymi zástupcami SR pri EÚ, stálou misiou SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách v Ženeve, úsekom Svetovej obchodnej organizácie (WTO) a stálou misiou SR pri Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) v oblasti spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy, zastupiteľskými úradmi akreditovanými v SR a inštitúciami podnikateľskej sféry pridelených krajín v rámci pôsobnosti oddelenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce pri monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na vyhodnocovanie uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu voči EÚ zo strany tretích krajín
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave organizovania podnikateľských misií, seminárov, konferencií a iných foriem prezentácie SR s ďalšími relevantnými inštitúciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy, uzatvárania a dohliadania na realizáciu bilaterálnych medzivládnych zmlúv a medzirezortných dohôd v oblasti medzinárodnej hospodárskej spolupráce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické zámery a operatívne úlohy týkajúce sa obchodnej politiky presadzovanej v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a EK
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie a zastupovaní v oblasti pri presadzovaní obchodno-politických záujmov SR v zahraničí, jej zahranično-obchodnej politiky, vrátane analytickej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy systémových a vecných opatrení na podporu exportu v oblasti proexportnej politiky a finančných nástrojov prostredníctvom spolupráce s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy vyhodnocovania odborných materiálov určených do porady vedenia MH SR týkajúcich sa oblasti zahranično-obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postup prípravy návrhu komunikačnej stratégie programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov a pravidelného informovania členov monitorovacieho výboru o plnení komunikačnej stratégie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov ku koncepčným a analytickým materiálom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému vypracovania dokumentov a podkladov najmä v oblasti spoločnej obchodnej politiky Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy a spolupráce pri tvorbe medzinárodných zmlúv vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie koncepčných materiálov a koncepcií rozvoja medzištátnych vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie koncepcie na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v medzinárodných organizáciách
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava koncepcií a spolupráca pri tvorbe medzinárodných zmlúv vyplývajúcich z členstva SR v medzinárodných organizáciách a vytváranie koncepcií na plnenie úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a z členstva SR v medzinárodných organizáciách.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave kľúčových tém, priorít a zámerov SR v oblasti spoločnej obchodnej politiky pre potreby predsedníctva SR v Rade EÚ, vrátane ich zabezpečenia a presadzovania v spolupráci s ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie zahraničných politických a bezpečnostných záujmov v rámci diplomatických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priebežné monitorovanie oznámení Európskej komisie v Úradnom vestníku ES súvisiacich s problematikou nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie zahraničnopolitickej situácie a udalostí v zahraničí, podieľanie sa na ich vyhodnocovaní a prípadnej príprave stanovísk a reakcií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie proexportnej politiky a finančných nástrojov ministerstva prostredníctvom Exportno-importnej banky SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na zabezpečovaní úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu, analyzovanie proexportnej politiky a finančných nástrojov prostredníctvom spolupráce s Exportno-importnou bankou Slovenskej republiky (EXIM).
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie analýz vplyvu preferenčných dohôd na zahraničný obchod a podnikateľské prostredie SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza ekonomických, politických, bezpečnostných, environmentálnych a kultúrnych vzťahov SR k inému štátu či skupine štátov v rámci diplomatickej činnosti diplomatickej misie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza ekonomických, politických, bezpečnostných, environmentálnych a kultúrnych vzťahov SR k inému štátu či skupine štátov v rámci diplomatickej činnosti zastupiteľského úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytickej činnosti zameranej na vyhodnocovanie uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu voči EÚ zo strany tretích krajín
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na vyhodnocovanie uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu voči EÚ zo strany tretích krajín.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytickej činnosti a monitorovanie v súvislosti s urovnaním obchodných sporov v Svetovej obchodnej organizácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na monitorovaní a vykonávaní analytickej činnosti zameranej na urovnávanie obchodných sporov vo WTO.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie koncepcie zahranično-obchodnej politiky, vrátane analytickej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti preferenčných vzťahov v súlade so spoločnou obchodnou politikou EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba štátnej zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti dvojstranných a mnohostranných medzinárodných vzťahov s pridelenou krajinou v rámci pôsobnosti odboru.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre oblasť obchodnej politiky a ich presadzovanie v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a Európskej komisie.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a koordinácia stanovísk a pozícií MH SR k uplatňovaniu colnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti preferenčných dohôd, ako aj colných režimov s ekonomickým účinkom.
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie stanovísk a pozičných dokumentov SR týkajúcich sa nástrojov na ochranu trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk a pozičných dokumentov SR týkajúcich sa obchodno-politických nástrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na budovaní a udržiavaní databázy kontaktov v rámci zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
tvorba podkladových materiálov a stanovísk v oblasti zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súvisiacich so zabezpečovaním predsedníctva SR v Rade EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov SR ku koncepčným a analytickým materiálom v rámci zahraničnoobchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pre oblasť spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupodieľanie sa na tvorbe a vyhodnocovaní odborných materiálov, určených do porady vedenia MH SR, týkajúcich sa oblasti zahranično-obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení súvisiacich s uplatňovaním nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba a koordinácia systému prešetrovania a aplikácie nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť a spolupráca s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinovanie a realizovanie vzťahov so zahraničnými orgánmi štátnej správy pri zabezpečovaní obchodno-ekonomických záujmov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so zainteresovanými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri prešetrovaní podnetov, príprave návrhov a analýz obchodných záujmov SR v rámci uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca so stálymi zástupcami SR pri EÚ, Stálou misiou SR pri OSN a ostatných medzinárodných organizáciách, úsekom Svetovej obchodnej organizácie a Stálou misiou SR pri OECD v oblasti spoločnej obchodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti spoločnej obchodnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri úkonoch súvisiacich s prípravou predsedníctva SR v Rade EÚ za oblasť spoločnej obchodnej politiky v ústredí
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Participácia na činnosti výboru pre obchodnú politiku pri Rade EÚ a plnení záväzkov vyplývajúcich zo spoločnej obchodnej politiky EÚ, vypracovávanie podkladových materiálov a analytická činnosť zameraná na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení v oblasti uplatňovania nástrojov na ochranu obchodu v rámci spoločnej obchodnej politiky EÚ.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť s príslušnými rezortmi, zväzmi, asociáciami a inými inštitúciami SR pri analýzach vplyvu preferenčných dohôd
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Súčinnosť v oblasti podnikateľského prostredia SR a zahraničného obchodu SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie úloh vyplývajúcich z platnej obchodnej politiky EÚ na bilaterálnej úrovni z titulu členstva SR v EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava, uzatváranie a dohliadanie na realizáciu bilaterálnych medzivládnych zmlúv a medzirezortných dohôd, ktoré sa dotýkajú medzinárodnej hospodárskej spolupráce.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností a ich presadzovanie v pracovných skupinách a výboroch Rady EÚ a Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie úloh v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu.
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prípravy, prerokovania, uzatvárania, schvaľovania a vypovedania medzinárodných zmlúv
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V rozsahu pôsobnosti ústredného orgánu štátnej správy alebo štátneho orgánu vykonávajúceho štátne záležitosti s celoštátnou pôsobnosťou.
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie vzájomných vzťahov s orgánmi štátnej správy, zastupiteľskými úradmi akreditovanými v SR a inštitúciami podnikateľskej sféry pridelených krajín v rámci pôsobnosti oddelenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie a realizovanie úloh vyplývajúcich z platnej spoločnej obchodnej politiky EÚ na bilaterálnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie a prerokovávanie spolupráce s relevantnými inštitúciami zvlášť formou organizovania podnikateľských misií, seminárov, konferencií a iných foriem prezentácie SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V oblasti proexportných aktivít a v oblasti podpory prílevu priamych zahraničných investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.