Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa

Špecialista v oblasti ochrany spotrebiteľaŠpecialista v oblasti ochrany spotrebiteľa vykonáva koncepčnú, metodickú a koordinačnú činnosť na úrovni ministerstva v oblasti ochrany spotrebiteľa v súlade so spotrebiteľskou politikou EÚ. Pripravuje pozičné dokumenty v oblasti spolupráce s Európskou komisiu, Radou EÚ a OECD najmä k legislatívnym materiálom, vrátane komparácie s právnym poriadkom SR. Pripravuje podklady, spracováva návrhy právnych predpisov v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi. Pripravuje podklady a stanoviská na zasadnutia Riadiacej koordinačnej skupiny a na rokovanie Výboru OECD pre spotrebiteľskú politiku, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek. Spolupracuje s orgánmi trhového dozoru (SOI, Úrad verejného zdravotníctva SR a inými). Podieľa sa na vytváraní i následnej realizácii štátnej politiky v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov a systému rýchlej výmeny informácií o nebezpečných výrobkoch na jednotnom trhu. Vybavuje podnety na úseku ochrany sp...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496479/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Legislatíva nedefinuje dĺžku praxe a preto má len odporúčaný charakter.
ISCO-08
2619
SK ISCO-08
2619016
ESCO
1659
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2619016

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a procesy v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém prípravy podkladov, spracovávanie návrhov právnych predpisov v oblasti obchodu a služieb v spolupráci s vecne príslušnými odbornými útvarmi.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sprístupňovania informácií v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právny poriadok SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany prírodného dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s výrobou potravín
Príznak: Sektorová(3) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodný informačný systém RAPEX (Rapid Alert System for Non-Food Products)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému RAPEX, ktorý zabezpečuje výmenu informácií o nebezpečných výrobkoch nepotravinového charakteru medzi Európskou komisiou, členskými štátmi Európskej únie a štátmi Európskeho hospodárskeho priestoru.
Perspektíva: Aktuálna
7
pozičné dokumenty v oblasti spoločných projektov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém prípravy pozičných dokumentov v oblasti spolupráce s Európskou komisiu, Radou EÚ a OECD najmä k legislatívnym materiálom vrátane komparácie s právnym poriadkom SR, systém spolupráce na európskych pozičných dokumentoch a spoločných projektoch EÚ v anglickom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
7
spotrebiteľská politika EÚ v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Systém vytvárania štátnej politiky vrátane koncepčnej činnosti, strategických zámerov a ich presadzovania v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa, systém vytvárania a rozpracovávania zámerov a cieľov spotrebiteľskej politiky, pozičných dokumentov a systém na ochranu spotrebiteľa v súlade so spotrebiteľskou politikou Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
formy koordinačnej činnosti súvisiacej s kompetenciami oddelenia ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi trhového dozoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy identifikovania prekážok na vnútornom trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy pripomienkovania materiálov v rámci vnútorného i medzirezortného pripomienkového konania, legislatívnych predpisov EÚ a systém podieľania sa na príprave vecného zamerania národnej legislatívy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné dokumenty v oblasti spolupráce s EK, Radou EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky uloženia poriadkovej pokuty podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodického usmerňovania orgánov trhového dozoru pri aplikácii právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, spôsoby riešenia sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania, vedenia, analýzy a vyhodnocovania postavenia spotrebiteľa z hľadiska účinnosti spotrebiteľského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov a bezpečnosť hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania úloh vyplývajúcich MH SR z funkcie notifikačného orgánu pre systém EÚ RAPEX
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Európska komisia prostredníctvom systému na rýchlu výmenu informácií RAPEX dostáva každý deň od vnútroštátnych orgánov v EÚ/EHP upozornenia o nebezpečných nepotravinových výrobkoch nájdených na ich trhoch.
Perspektíva: Aktuálna
7
spotrebiteľská politika SR v oblasti prípravy stanovísk na rokovania Výboru OECD, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém prípravy podkladov a stanovísk na zasadnutia Riadiacej koordinačnej skupiny a na rokovanie Výboru OECD pre spotrebiteľskú politiku, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek, formy zabezpečovania úloh vyplývajúcich pre SR z Výboru pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov zriadeného pri Európskej komisii.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsob a rozsah zodpovednosti za agendu súvisiacu so smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov pri Európskej komisii vrátane spolupráce s orgánmi dozoru a autorizovanými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť systému spolupráce s orgánmi miestnej správy, združeniami na ochranu spotrebiteľa a podnikateľskými zväzmi v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce pri koordinácii, príprave a realizácii medzinárodných projektov financovaných z prostriedkov Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi miestnej správy, združeniami na ochranu spotrebiteľa a podnikateľskými zväzmi v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky v oblasti všeobecnej bezpečnosti výrobkov a systému rýchlej výmeny informácií o nebezpečných výrobkoch na jednotnom trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania návrhov rozhodnutí v správnom konaní o podnetoch na preskúmanie rozhodnutí vydaných Slovenskou obchodnou inšpekciou, systém rozhodovania o podnetoch na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na príprave všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca s orgánmi miestnej správy, združeniami na ochranu spotrebiteľa a podnikateľskými zväzmi v oblasti ochrany spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba koncepcií a návrhov, metodickej a koordinačnej činnosti na úrovni ministerstva v oblasti ochrany spotrebiteľ v súlade so spotrebiteľskou politikou EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytváranie a rozpracovávanie zámerov a cieľov spotrebiteľskej politiky, pozičných dokumentov a systému na ochranu spotrebiteľa v súlade so spotrebiteľskou politikou Európskej únie.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe smerníc v oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podieľanie sa na tvorbe smerníc súvisiacich so všeobecnou bezpečnosťou výrobkov na úrovni Európskej komisie, orgánov dozoru a autorizovanými osobami.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe strategických zámerov a všeobecne záväzných právnych predpisov, legislatívnych materiálov a strategických dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Na úrovni ústredného orgánu štátnej správy v legislatívno-právnej oblasti zameranej na ochranu spotrebiteľa.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorení koncepcie a spolupráce súvisiacej s výkonom dozoru pri vyhľadávaní nebezpečných výrobkov na vnútornom trhu na základe notifikácie RAPEX s orgánmi trhového dozoru SOI a Úradom verejného zdravotníctva SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy a pripravovanie pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov súvisiacich so všeobecnou bezpečnosťou výrobkov a bezpečnosťou hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na príprave pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov a bezpečnosť hračiek.
Perspektíva: Aktuálna
7
pripomienkovanie materiálov v rámci vnútorného i medzirezortného pripomienkového konania, legislatívnych predpisov EÚ a podieľanie sa na príprave vecného zamerania národnej legislatívy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie, vedenie, analýzy a vyhodnocovanie postavenia spotrebiteľa z hľadiska účinnosti spotrebiteľského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikovanie prekážok na vnútornom trhu z pohľadu trvalého a dočasného poskytovania služieb, vrátane vypracovávania návrhov na odstránenie neopodstatnených a nadmerných prekážok poskytovania služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov zameraných na ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou EÚ oblasti ochrany spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vykonávanie koncepčnej činnosti, príprava strategických zámerov a ich presadzovanie v komisiách alebo výboroch zriadených Európskou komisiou alebo Radou Európskej únie v oblasti ochrany spotrebiteľa, plnenie strategických a operačných úloh a cieľov v oblasti ochrany spotrebiteľa, realizácia štátnej spotrebiteľskej politiky v oblasti ochrany spotrebiteľov, formy spolupráce s ústrednými orgánmi štátnej správy a inštitúciami.
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky súvisiacej so všeobecnou bezpečnosťou výrobkov a systémom rýchlej výmeny informácií o nebezpečných výrobkoch na jednotnom trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov ku žiadostiam o informácie v zmysle Zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov a stanovísk súvisiacich so zasadnutiami Riadiacej koordinačnej skupiny, rokovaniami Výboru OECD pre spotrebiteľskú politiku, Výboru pre bezpečnosť výrobkov a Výboru pre bezpečnosť hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava pozičných dokumentov súvisiacich so spoluprácou SR s Európskou komisiu, Radou EÚ a OECD, najmä k legislatívnym materiálom, vrátane komparácie s právnym poriadkom SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca na európskych pozičných dokumentoch a spoločných projektoch EÚ v anglickom jazyku.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov rozhodnutí v správnom konaní o podnetoch na preskúmanie rozhodnutí vydaných Slovenskou obchodnou inšpekciou a návrhov rozhodnutí o podnetoch na preskúmanie rozhodnutia mimo odvolacieho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie a mäkkých zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vybavovanie podnetov na úseku ochrany spotrebiteľa, najmä nezáväzných právnych stanovísk a prešetrovania sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
plnenie strategických a operatívnych úloh týkajúcich sa problematiky podnikateľského prostredia so zameraním na obchod a služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie podnetov a nezáväzných právnych stanovísk a prešetrovanie sťažností súvisiacich s ochranou spotrebiteľa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na legislatívnom procese a plnení ďalších úloh podľa príkazu nadriadeného v súlade s úlohami odboru ochrany spotrebiteľa vyplývajúcimi z organizačného poriadku ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie začatia správnych konaní a spracovávanie návrhov rozhodnutí súvisiacich s porušením právnych predpisov o bezpečnosti výrobkov a bezpečnosťou hračiek
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečovanie úloh vyplývajúcich pre SR z Výboru pre všeobecnú bezpečnosť výrobkov zriadeného pri Európskej komisii.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické usmerňovanie orgánov trhového dozoru pri aplikácii právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa, riešenie sťažností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností súvisiacich s kompetenciami oddelenia ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri koordinácii, príprave a realizácii medzinárodných projektov financovaných z prostriedkov Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za agendu súvisiacu so smernicou o všeobecnej bezpečnosti výrobkov Európskej komisie, vrátane spolupráce s orgánmi dozoru a autorizovanými osobami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti súvisiacej s kompetenciami oddelenia ochrany spotrebiteľa a vnútorného trhu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.