Špecialista rozvoja priemyslu a obchodu

Špecialista rozvoja priemyslu a obchoduŠpecialista rozvoja priemyslu a obchodu sa podieľa na tvorbe štátnej politiky a tvorbe pozičných dokumentov pre oblasť priemyslu a obchodu. Vykonáva analytickú, hodnotiacu, koncepčnú a koordinačnú činnosť zameranú na sektor malých a stredných podnikateľov a rozvoj tohto sektora. Podieľa sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií, inovácií. Vytvára a rozvíja základné princípy a zásady na vytváranie priaznivých podmienok pre inovačný proces, rozvoj inovačnej infraštruktúry a zvyšovanie technologickej úrovne v priemysle. Realizuje úlohy ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzuje proexportnú politiku, vrátane finančných nástrojov SR. Spolupracuje pri príprave a tvorbe zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií, bilaterálneho obchodu a imple...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496478/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
Poznámka: Vzhľadom ku komplexnosti problematiky a rozsahu analytickej práce je prax žiadúca.
ISCO-08
2631
SK ISCO-08
2631005
ESCO
819
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2631005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy fungovania medzinárodného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy zabezpečenia zahraničného obchodu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy podnikania a podnikateľské prostredie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby analyzovania a hodnotenia stavu podnikateľského sektora
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia obchodného rozhovoru
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií a bilaterálneho obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kompetenčný zákon
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o malých a stredných podnikoch (Small Business Act)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy analyzovania a hodnotenia stavu sektora malých a stredných podnikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém navrhovania nástrojov na zavádzanie rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne MSP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
technologická úroveň podnikov súvisiaca s technologickým upgradom pre štrukturálne zmeny v priemysle
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: systém navrhovania možností technologického upgradu pre štrukturálne zmeny v priemysle a pre zvyšovanie technologickej úrovne podnikov
Perspektíva: Aktuálna
7
pozičné dokumenty súvisiace s členstvom SR v EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Spôsoby zabezpečovania úloh pri príprave pozičných dokumentov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD.
Perspektíva: Aktuálna
7
štátna politika v oblasti malého a stredného podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické investície a inovácie v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi a inštitúciami v oblasti proexportných aktivít
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bilaterálna obchodná politika v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zastupovania SR v pracovných skupinách Rady EÚ a v pracovných skupinách Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania a koordinovania činnosti v oblasti duševného vlastníctva v pôsobnosti MH SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vytvárania a rozvíjania základných princípov a zásad na vytváranie priaznivých podmienok pre inovačný proces, systémové riešenie inovačného prostredia a rozvíjanie inovačnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy podieľania sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy podieľania sa na tvorbe koncepčnej a analytickej činnosti v rámci dvojstranných zahranično-obchodných vzťahov, spracovávania podkladov ku koordinácii proexportných aktivít a propagácii, vrátane systémových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy spolupráce na aktivitách spojených so zákonom o malých a stredných podnikoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zodpovednosti za zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a Európskej únie súvisiacich s agendou na základe zverejňovania informácií na webovej stránke ministerstva a ich následnej aktualizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy pri vypracovávaní podkladových materiálov a stanovísk pre orgány verejnej moci, profesijné organizácie a iné subjekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém realizácie úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzovania proexportnej politiky, vrátane finančných nástrojov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy rezortnej koordinačnej skupiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy sektorovej pracovnej skupiny v oblasti konkurencieschopnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: postupy prípravy podkladov pre Sektorovú pracovnú skupinu - konkurencieschopnosť a Rezortnú koordinačnú skupinu MH SR
Perspektíva: Aktuálna
7
priemyselná politika v oblasti vypracovávania a určovania cieľov koncepcií a programov štátnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém informovania a metodickej podpory v oblasti MSP, ktoré súvisí s poskytovaním odborného poradenstva a konzultácií vecne príslušným inštitúciám a podnikateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: MSP - malí a strední podnikatelia
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej politiky súvisiaci s rozvojom investícií a obchodu financovaných zo zdrojov štátneho rozpočtu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vykonávania koordinačnej a analytickej činnosti, vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy návrhov riešení v oblasti MSP a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Koordinačná politika v oblasti malých a stredných podnikateľov (MSP).
Perspektíva: Aktuálna
7
systémové opatrenia súvisiace s koordináciou proexportných aktivít
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
plánovanie obchodnej stratégie
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpracovávanie všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s priemyselnou politikou, strategickými investíciami, inováciami a bilaterálnym obchodom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Spolupráca pri príprave a tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti priemyselnej politiky, strategických investícií, inovácií a bilaterálneho obchodu.
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba postupov sektorovej pracovnej skupiny v oblasti konkurencieschopnosti v priemysle a obchode
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava podkladov pre Sektorovú pracovnú skupinu - konkurencieschopnosť a Rezortnú koordinačnú skupinu MH SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky súvisiaca s vypracovávaním a určovaním cieľov, koncepcií a programov v oblasti malého a stredného podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia štátnej politiky v oblasti priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s vypracovávaním a určovaním cieľov koncepcií a programov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy a pripravovanie pozičných dokumentov, programov a iných koncepčných materiálov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: V súvislosti s realizáciou zákona č. 9/1992 Z.z. o obchodných a priemyselných komorách, zmenený a doplnený zákonmi NR SR a s realizáciou Nariadenia Komisie EÚ č. 651/2014 o vyhlásení určitých kategórií pomoci za zlučiteľné s vnútorným trhom podľa článkov 107 a 108 zmluvy zabezpečovanie úloh pri príprave pozičných dokumentov súvisiacich s členstvom SR v EÚ a OECD
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koncepčnej a koordinačnej činnosti zameranej na tvorbu a realizáciu rozvoja v oblasti MSP (malých a stredných podnikateľov)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie nástrojov súvisiacich so zavádzaním rôznych typov inovácií do praxe pre potreby podnikov, hlavne pre malé a stredné podniky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie stavu sektora malých a stredných podnikov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej a analytickej činnosti, vrátane vyhodnocovania výsledkov a prípravy návrhov riešení v oblasti MSP a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie a hodnotenie stavu podnikateľského sektora
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie priaznivých podmienok a rozvíjanie základných princípov a zásad súvisiacich s inovačným procesom, systémovým riešením inovačného prostredia a rozvíjaním inovačnej infraštruktúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe koncepčnej a analytickej činnosti v rámci dvojstranných zahranično-obchodných vzťahov, spracovávaní podkladov ku koordinácii proexportných aktivít a propagácii, vrátane systémových opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcii a programov dlhodobého rozvoja spoločenského systému alebo jeho jednotlivých oblastí v ústrednom orgáne štátnej správy pre oblasť MSP - malých a stredných podnikateľov a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na tvorbe štátnej politiky, koncepcií a programov v oblastiach vypracovávania a určovania cieľov priemyselnej politiky, bilaterálnej obchodnej politiky, strategických investícií a inovácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov EÚ súvisiacich s implementáciou do národnej legislatívy SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Príprava návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov v rámci implementácie právnych predpisov EÚ do národnej legislatívy.
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie a metodická podpora v oblasti MSP
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Podpora súvisiaca s poskytovaním odborného poradenstva a konzultácií vecne príslušným inštitúciám a podnikateľom.
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupracovanie na aktivitách súvisiacich so Small business aktom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave oficiálnej účasti SR na medzinárodných veľtrhoch a výstavách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia úloh ministerstva v oblasti systémových a vecných opatrení na podporu exportu a analyzovanie proexportnej politiky, vrátane finančných nástrojov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie SR v pracovných skupinách Rady EÚ a v pracovných skupinách Európskej komisie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie činností súvisiacich s kompetenciami sekcie priemyslu a obchodu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie a koordinovanie činností v oblasti duševného vlastníctva v pôsobnosti MH SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie technologickej úrovne podnikov súvisiacej s technologickým upgradom pre štrukturálne zmeny v priemysle
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Návrhy možností technologického upgradu pre štrukturálne zmeny v priemysle a pre zvyšovanie technologickej úrovne podnikov.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.