Špecialista výkonu obchodných opatrení

Špecialista výkonu obchodných opatreníŠpecialista výkonu obchodných opatrení koordinuje postupy výkonu obchodných opatrení týkajúcich sa zákonom stanovených tovarov a služieb najmä z oblasti obranného priemyslu, rizikových chemických látok, prekurzorov drog a výbušnín a iných stanovených tovarov. Udeľuje povolenia a licencie na dovoz, vývoz a transfer určených druhov tovarov v súlade s národnou legislatívou a príslušnými právnymi predpismi EÚ. Koordinuje a realizuje činnosť povoľovacej a licenčnej agendy pri transfere, dovoze alebo vývoze kontrolovaných komodít a zabezpečuje informovanosť podnikateľskej verejnosti o zmenách v povoľovacom a licenčnom konaní alebo zmenách príslušných právnych predpisov v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Spolupracuje pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami. Vykonáva kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami. Pripravuje p...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496471/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2631
SK ISCO-08
2631004
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2631004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zameranej na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami vrátane výrobkov obranného priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: systém prípravy podkladov pre vydanie rozhodnutia o podanej žiadosti súvisiacej s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu (prerušenie konania)
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a interné riadiace akty upravujúce obchodovanie s komoditami
Príznak: Sektorová(16) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy Európskej únie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: súvisiace s licenčnou politikou pri transfere, dovoze alebo vývoze kontrolovaných komodít, vrátane výrobkov obranného priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy súvisiace s informovanosťou podnikateľskej verejnosti o zmenách v licenčnom konaní v špecifickej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti poskytovania zdravotnej a lekárenskej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť zákona o správe daní a poplatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania štatistických údajov a kontroly dodržiavania právnych predpisov pri podávaní štatistických hlásení a vykazovaní zrealizovaných obchodných operácií povinnými subjektmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
interný informačný systém v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: systém tvorby a udržiavania informačného systému v oblasti vykonávanej agendy
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
systém štátnej služby
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: licenčná politika na ústrednom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy koordinovania štátnej služby alebo časti zložitých systémov na ústrednom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti licenčnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zodpovednosti za zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a Európskej únie súvisiacich s agendou na základe zverejňovania informácií na webovej stránke ministerstva a ich následnej aktualizácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby vykonávania agendy súvisiacej so zberateľskou činnosťou znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: súvisiacej s uplatňovaním a implementáciou Zmluvy o obchodovaní so zbraňami (ATT) a tiež realizácie právnych predpisov o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a archivácie agendy podľa týchto právnych predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinácie a realizácie činnosti licenčnej agendy pri transfere, dovoze alebo vývoze kontrolovaných komodít, vrátane výrobkov obranného priemyslu, v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a národnou legislatívou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia a štátna politika na úrovni ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém a formy iniciovania začatia správnych konaní a spracovávania návrhov rozhodnutí v prípade zistení porušení právnych predpisov regulujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy obchodovania s výrobkami obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Zmluva o obchodovaní so zbraňami (ATT - Arms Trade Treaty)
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: stanovujúca opatrenia - vývozné a dovozné kontroly, v rozsahu pôsobnosti obchodnej politiky EÚ a upravujúce oblasti práva EÚ a sekundárne právne predpisy EÚ týkajúce sa vnútorného trhu
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri príprave podkladov k štatistickým hláseniam a výročnej správe o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
príprava, vytváranie a spolupráca pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov a interných riadiacich aktov súvisiacich s obchodovanými komoditami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie sa na vytváraní stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrolnej činnosti zameranej na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami vrátane výrobkov obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracúvanie štatistických údajov a kontrola dodržiavania právnych predpisov pri podávaní štatistických hlásení a vykazovaní zrealizovaných obchodných operácií povinnými subjektmi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov pre štatistiky, analýzy, rozbory a správy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava podkladov k štatistickým hláseniam a výročnej správe o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu, podkladov na rokovanie stálej expertnej skupiny pre oblasť posudzovania žiadostí oprávnených osôb podaných na Ministerstve hospodárstva SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v súvislosti s vykonávaním zahraničnoobchodnej činnosti s výrobkami obranného priemyslu
Perspektíva: Aktuálna
7
pripravovanie podkladov na vydanie rozhodnutí v súvislosti s podanými žiadosťami súvisiacimi s obchodovaním s výrobkami obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách v licenčnom konaní v špecifickej oblasti vyplývajúcich z príslušných legislatívnych predpisov a vyhodnocovanie využiteľnosti licencií udelených žiadateľom
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: zodpovednosť za zabezpečovanie informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a Európskej únie súvisiacich s agendou na základe zverejňovania informácií na webovej stránke ministerstva a ich následnej aktualizácie
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupodieľanie sa na zabezpečovaní informovanosti podnikateľskej verejnosti o zmenách príslušných právnych predpisov SR a EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy súvisiacej so zberateľskou činnosťou znehodnotených výrobkov obranného priemyslu a agendy súvisiacej s uplatňovaním a implementáciou Zmluvy o obchodovaní so zbraňami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie odbornej agendy a archivácie v rozsahu pôsobnosti podľa právnych predpisov o obchodovaní s výrobkami obranného priemyslu a archiváciou agendy podľa týchto právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
iniciovanie začatia správnych konaní a spracovávanie návrhov rozhodnutí súvisiacich s porušením právnych predpisov regulujúcich obchodovanie s kontrolovanými komoditami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie a udržiavanie informačného systému v oblasti vykonávanej agendy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie štátnej služby alebo časti zložitých systémov na ústrednom orgáne štátnej správy s celoštátnou pôsobnosťou súvisiacou s licenčnou politikou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinovanie a realizovanie činností licenčnej agendy súvisiacej s transferom, dovozom alebo vývozom kontrolovaných komodít, vrátane výrobkov obranného priemyslu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ a národnou legislatívou
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.