Špecialista (manažér) ITMS

Špecialista (manažér) ITMSŠpecialista (manažér) ITMS má na starosti agendu IT monitorovacieho systému, ktorý slúži pre potreby evidencie, spracovania a monitorovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov. Zabezpečuje aktualizáciu prístupov do ITMS, vykonáva technickú a metodickú podporu pri zadávaní údajov do ITMS. Spolupracuje na vypracovaní a aktualizácii Interného manuálu programu európskych štrukturálnych a investičných fondov, kontrolu správnosti zadávaných údajov do ITMS za jednotlivé projekty. Zabezpečuje predkladanie všetkých informácií týkajúcich sa prípravy a zavádzania ITMS relevantným útvarom ministerstva, sprostredkovateľskému orgánu a ďalším spolupracujúcim organizáciám. Rieši problémy užívateľov, zabezpečuje koncepčné spracovávanie podkladových materiálov a poskytuje poradenstvo. Podieľa sa na príprave internej riadiacej dokumentácie a usmernení pre žiadateľov a prijímateľov v oblasti ITMS....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496445/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
2529
SK ISCO-08
2529002
ESCO
61
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2529002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kodifikovaná podoba slovenského jazyka
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém organizovania pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zabezpečovania činnosti pracovnej skupiny pre ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Ústava SR
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy súvisiace s poskytovaním dotácií
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace so zabezpečením kvality liekov, farmaceutických činností a činností v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy pri správe majetku
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne a právne predpisy a normy v oblasti sociálneho zabezpečenia a poistenia v SR a EÚ a s tým súvisiace predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manuál k informačnému systému ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy evidencie a archivácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zastupovania rezortu, aktívneho podieľania sa, spolupráce a komunikovania s orgánmi zodpovednými za IT monitorovací systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
procesné a formálne náležitosti žiadostí o pomoc z programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy operatívneho riešenia problémov a potrieb jednotlivých užívateľov v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy zabezpečovania predkladania všetkých informácií týkajúcich sa prípravy a zavádzania IT monitorovacieho systému relevantným útvarom ministerstva, sprostredkovateľskému orgánu a ďalším spolupracujúcim organizáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém riadenia európskych štrukturálnych/investičných fondov na aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania a metodického zabezpečovania činností potrebných na prípravu, tvorbu, spustenie a správne riadenie IT monitorovacieho systému, kontrolu správnosti zadávaných údajov do IT monitorovacieho systému za jednotlivé projekty v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby prideľovania role, sprístupňovania funkcionality užívateľom IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. 12. 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia ohľadom štrukturálnych a investičných fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: aktuálne znenie
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania na uplatňovanie metodických usmernení v oblasti monitorovania a prípadne uplatňovania sankčných opatrení
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho sociálneho fondu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém dohliadania, či stavby vymedzenej dopravnej infraštruktúry a ich súčastí a stavby v ochrannom pásme tejto dopravnej infraštruktúry, ktoré slúžia na prevádzku dopravnej infraštruktúry alebo dopravu na dopravnej infraštruktúre, sú zhotovené, udržiavané a prevádzkované podľa príslušných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém metodickej činnosti v oblasti informatizácie a elektronických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém monitorovania programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov, sledovania a vyhodnocovania merateľných ukazovateľov a výkonnostného rámca tak, aby boli splnené stanovené míľniky a ciele
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Platí len pre pracovné pozície, ktoré budú súčasťou operačného programu financovaného, alebo spolufinancovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém podávania informácií na otázky potenciálnych žiadateľov o pomoc z programu európskych štrukturálnych a investičných fondov, napr. informácií o zápise údajov do verejného portálu IT monitorovacieho systému, metodického usmerňovania a poradenstva pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém sledovania, vyhodnocovania, uplatňovania rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v oblasti pracovnoprávnych vzťahov vrátane odmeňovania, v oblasti zamestnanosti, v oblasti trhu práce a v oblasti sociálnej inklúzie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dokument Operačného programu Európskych investičných a štrukturálnych fondov, ktorý je v gescii príslušného rezortu, či implementačnej jednotky
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Tento riadiaci dokument nie je povinne vypracovanou metodickou dokumentáciou operačného programu.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce na vypracovaní a aktualizácii Interného manuálu programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia:
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania aktuálnosti prístupov do IT monitorovacieho systému užívateľov v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rýchla orientácia vo veľkých textových dokumentoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch implementácie projektov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch v štátnej správe a samospráve
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Legislatíva SR a EÚ najmä v oblasti štrukturálnych fondov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie postupu na prípravu podkladov k návrhu akčného plánu a jeho realizáciu
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Napríklad Interný poriadok, Interný manuál procedúr, rôzne plánovacie dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie koncepčného spracovávania podkladových materiálov v oblasti ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na vypracovaní a aktualizácii Interného manuálu programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a posudzovanie vecnej správnosti zadávaných údajov do IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza kvality práce v organizácii, odhaľovanie nedostatkov, vrátane návrhov opatrení na ich odstránenie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupodieľanie sa na tvorbe IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie agendy súvisiacej s realizáciou akčného plánu najmenej rozvinutého okresu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podieľanie na tvorbe internej riadiacej dokumentácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti metodiky platnej pre úsekové štatistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Špecialista poskytuje odborné konzultácie k výstupom, systémovo preddefinovaným štatistickým procedúram IT monitorovacieho systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie informácií a zabezpečovanie distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
informovanie a metodická podpora týkajúca sa prípravy a zavádzania IT monitorovacieho systému, relevantným útvarom ministerstva, sprostredkovateľskému orgánu a ďalším spolupracujúcim organizáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sprostredkovanie informácií a distribúcia podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podávanie informácií na otázky potenciálnych žiadateľov o pomoc z programu európskych štrukturálnych a investičných fondov, konkrétne informácií o zápise údajov do verejného portálu IT monitorovacieho systému, metodické usmerňovanie a poradenstvo pre žiadateľov o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
operatívne riešenie problémov a potrieb jednotlivých užívateľov v IT monitorovacom systéme v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie súčinnosti subjektom kontroly a auditu v súvislosti s kontrolnými a auditnými činnosťami na projektoch EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zastupovanie rezortu, aktívne podieľanie sa, spolupráca a komunikácia s orgánmi zodpovednými za IT monitorovací systém
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činnosti pracovnej skupiny pre ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia zberu dát na účely štatistického zisťovania
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Špecialista spolupracuje na definíciách podmienok zberu údajov v rámci IT monitorovacieho systému.
Perspektíva: Aktuálna
7
prideľovanie role, sprístupňovanie funkcionality užívateľom IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie archivácie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
koordinovanie a zabezpečenie metodického usmerňovania najmä v oblasti činností nevyhnutných pre prípravu, tvorbu, spustenie a správne riadenie IT monitorovacieho systému, kontrolu správnosti zadávaných údajov do IT monitorovacieho systému za jednotlivé projekty v spolupráci s Centrálnym koordinačným orgánom v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie aktuálnosti prístupov do IT monitorovacieho systému užívateľov v oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a vedenie pracovných stretnutí v rámci svojej kompetencie, s cieľom priblížiť a metodicky vysvetliť užívateľom používanie a obsluhu IT monitorovacieho systému
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Riadiace práce ?
Rutinné kancelárske práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.