Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove

Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa prevenciou, diagnostikou porúch pohybového systému a aplikáciou metód fyzioterapie na organizmus zdravého, oslabeného, chorého aj trvale zdravotne postihnutého človeka, ktorý sa venuje vrcholovému, výkonnostnému alebo rekreačnému športu.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264006 - Fyzioterapeut špecialista v športe a telovýchove
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
funkčná anatómia pohybového systému, ontogenéza
Špecifikácia:
aspekty telesného pohybu a ľudskej motoriky
7
fyziológia a patofyziológia pohybového systému
Špecifikácia:
s dôrazom na fyziologické a patofyziologické reakcie organizmu pri fyzickej záťaži
7
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
Špecifikácia:
vývojová kineziológia vo vzťahu k možným ochoreniam z preťaženia svalového aparátu u športovcov v detskom, adolescentnom a dospelom veku
7
teória a didaktika telesných cvičení a športu
Špecifikácia:
optimálna pohybová aktivita, vrátane úpravy životného štýlu, ako liečebného a preventívneho prostriedku; fyziologické pravidlá tréningu športovca; prostriedky a formy regenerácie síl v športe podľa objektívnych ukazovateľov; psychológia športu; etika športu; hygienicko-epidemiologická problematika v športe; právne predpisy súvisiace so športom a telovýchovou
7
všeobecná syndromológia porúch pohybového systému podmienených športovými aktivitami
7
klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov pohybového systému podmienených športovými aktivitami
Špecifikácia:
klinický obraz a klinické aspekty terapie porúch pohybového systému; úrazy v športe - športová traumatológia, prevencia, príčiny, mechanizmus vzniku úrazu pri športových aktivitách
7
princípy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky v športe a telovýchove
Špecifikácia:
princípy diagnostiky telesnej zdatnosti, resp. výkonnosti u zdravých, oslabených, chorých a zdravotne postihnutých osôb, vrátane funkčných vyšetrení na zistenie vplyvu telesného zaťaženia na jednotlivé systémy organizmu; diagnostické metódy a diagnostické postupy porúch pohybového systému podmienených športovými aktivitami; antropometrické vyšetrenie a hodnotenie telesného rozvoja, stavby tela a poddielu tuku; kineziologický rozbor; vyšetrenie kardio-vaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie; fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch pohybového systému podmienených športovými aktivitami
7
metódy kinezioterapie v športe a telovýchove
Špecifikácia:
princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. základných metód kinezioterapie - vyrovnávacie cvičenia, cvičenia na odstraňovanie svalových dysbalancií, postizometrická a antigravitačná relaxácia, strečing, posilňovanie; manuálna terapia, facilitačné metodiky, metodiky ovplyvňujúce motoriku cestou limbického systému, metodiky využívajúce subkortikálne reflexné okruhy a pod; metódy kineziotarapie v športe a telovýchove pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie v športe a telovýchove a pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
Špecifikácia:
špecifiká klinickej kineziológie a športu zdravých, oslabených, chorých, zdravotne postihnutých pri funkčných a štrukturálnych poškodeniach pohybového systému, pri vybraných chorobách obehového, dýchacieho systému, pri metabolických, endokrinných a ďalších chorobách
7
princípy akútnej a chronickej bolesti v športe a telovýchove, nocicepcia
7
ortotika a protetika v športe a telovýchove
Špecifikácia:
využívanie protetických pomôcok ako úrazovej zábrany v športe - ortéz, tejpovania, elastických obväzov, chráničov v športe
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba v športe a telovýchove a pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
Špecifikácia:
princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby v športe a telovýchove a pri poruchách pohybového systému
7
princípy medikamentóznej terapie pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
7
techniky profesionálnej komunikácie v športe a telovýchove
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie; psychologický prístup jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v športe a telovýchove
7
edukácia v športe a telovýchove
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia; výchova k zdraviu so zameraním na životosprávu, vytváranie správnych životných návykov, vyhýbanie sa drogám, dopingovým látkam i dopingovým postupom, na prevenciu úrazov, poškodení pohybového systému a zdravia nevhodnou pohybovou aktivitou, či nadmerným športovým tréningom
7
metodológia vedeckého výskumu v špecializačnom odbore fyzioterapia v športe a telovýchove
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky v športe a telovýchove
Špecifikácia:
objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému - somatometrické vyšetrenie, funkčné a kineziologické vyšetrenie pohybového aparátu, EKG pri záťaži -/ergometria, maximálny aerobný výkon – spiroergometria, určenie špecifickej záťaže v teréne; aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
7
zostavenie individuálnych cvičebných programov a tréningových jednotiek
7
plánovanie a spolupráca pri vedení tréningového procesu
7
vyhodnotenie tréningového procesu
7
aplikácia kinezioterapeutických metód a realizácia kinezioterapeutického plánu
Špecifikácia:
výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, fyzickej kondície, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností športovca napr. manuálna terapia, facilitačné metódy, metódy ovplyvňujúce motoriku cestou limbického systému, metódy využívajúce subkortikálne reflexné okruhy; aplikácia kinezioterapeutických metód a realizácia kinezioterapeutického plánu pri poruchách pohybového systému podmienených športovými aktivitami
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
7
poradenstvo v oblasti životosprávy, vrátane výživy a jej doplnkov s ohľadom na vykonávanú pohybovú aktivitu
7
aplikácia protetických pomôcok ako úrazovej zábrany pri športových aktivitách
Špecifikácia:
ortéz, tejpovania, elastických obväzov, chráničov a pod.
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v športe a telovýchove
7
edukácia v športe a telovýchove
7
dodržiavanie hygienických predpisov pri športových aktivitách
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany pri športových aktivitách
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.