Špecialista (manažér) programovania fondov EÚ

Špecialista (manažér) programovania fondov EÚŠpecialista (manažér) programovania fondov EÚ zabezpečuje činnosti súvisiace s realizáciou operačných programov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Pripravuje a aktualizuje programovú dokumentáciu, najmä výzvy a vyzvania na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok. Vypracováva pripomienky a stanoviská k návrhom dokumentov relevantných pre oblasť implementácie EŠIF v rámci EÚ a SR. Spolupracuje s príslušnými organizačnými zložkami Európskej komisie, Centrálneho koordinačného orgánu, Ministerstva financií SR a inými subjektmi zapojenými do implementácie EŠIF. Zabezpečuje vypracovanie výročných správ o realizácii operačných programov a ich predkladanie Monitorovaciemu výboru a Európskej komisii. Vykonáva hodnotenie projektov a participuje na hodnoteniach vykonávaných Európskou komisiou. Pripravuje, aktualizuje a pripomienkuje strategickú dokumentáciu, podieľa sa na vypracúvaní riadiacich dokumentácií, internej riadiacej dokumentácie a ich v...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496437/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKManažér programovania fondov EÚ
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: Prax v oblasti implementácie fondov EÚ 3 roky alebo 4,5 roka v obdobnej oblasti.
ISCO-08
2422
SK ISCO-08
2422017
ESCO
54
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2422017

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy EÚ v oblasti fondov EÚ (nariadenia, usmernenia EK)
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy SR v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napríklad znalosť zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov, zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.
Perspektíva: Aktuálna
7
informačný systém ITMS
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
činnosť a fungovanie organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy výzvy na predkladanie projektových zámerov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém prípravy výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém poskytovania informácií a zabezpečovania distribúcie podkladových materiálov v oblasti svojej kompetencie v rámci programu Európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vypracovávania žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačná stratégia operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
strategické programové dokumenty na národnej úrovni
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Strategické národné dokumenty, ale aj príslušné rezortné stratégie a koncepcie podľa vecnej príslušnosti daného OP.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na aktuálne projektové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
stratégia financovania Európskych štrukturálnych a investičných fondov pre aktuálne programové obdobie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny, výklady a usmernenia Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy prípravy a aktualizácie strategickej dokumentácie a pripomienkovania relevantnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri prijímaní pomoci zo štrukturálnych fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy pravidelnej spolupráce na tvorbe výročnej správy programov Európskych investičných a štrukturálnych fondov pre oblasť hodnotenia programov európskych investičných a štrukturálnych fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy budovania a udržiavania databázy kontaktov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy a pravidlá čerpania fondov z EÚ a iných zdrojov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie právnych noriem EÚ a SR, usmernenia EK, Centrálneho koordinačného orgánu a Certifikačného orgánu vzťahujúce sa na realizáciu operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
tvorba koncepcií a metodík v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie a vykonávanie zmeny operačného programu a programového manuálu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie časového harmonogramu výziev a harmonogramu národných a pilotných projektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie schémy štátnej pomoci alebo schémy „de minimis“
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie programových dokumentov a podieľanie sa na vykonávaní operačných programov spolufinancovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre národné projekty
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na tvorbe interných manuálov procedúr
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, vrátane zoznamu príloh na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca na hodnoteniach vykonávaných Európskou komisiou
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitorovanie realizácie operačných programov a vykonávanie hodnotenia operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca pri príprave návrhov zámeru národného projektu a výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie vhodného systému implementácie operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
archivovanie dokumentov v rámci svojej pôsobnosti v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
evidencia a ukladanie dokumentácie v súlade s registratúrnym poriadkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zadávanie údajov do IT monitorovacieho systému a operatívnej databázy projektov v rámci oblasti svojej pôsobnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie výročných správ o realizácii operačných programov a ich predkladanie Monitorovaciemu výboru a Európskej komisii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava písomných vyzvaní na predkladanie projektových zámerov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a aktualizácia strategickej dokumentácie a pripomienkovanie relevantnej dokumentácie v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava výzvy na predkladanie projektových zámerov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spolupráca s relevantnými útvarmi pri riešení prípadných problémov v rámci fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia s Európskou komisiou v kontexte príprav nasledujúcich programových období a vo fáze vykonávania schválených operačných programov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zúčastňovanie sa na zasadnutiach pracovných skupín v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(17) ?
Špecifikácia: Práca v ITMS (IT monitorovacom systéme).
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia implementácie aktivít projektov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia prípravy národných projektov a výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie činností súvisiacich s programovaním operačných programov financovaných zo štrukturálnych fondov a európskych štrukturálnych a investičných fondov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za inventarizáciu finančného stavu operačného programu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.