Športový inštruktor

Športový inštruktorŠportový inštruktor je športový odborník, pod vedením ktorého športujúci vykonáva šport pre všetkých. Športovú aktivitu plánuje, organizuje a vedie tak, aby klienti efektívne získali novú pohybovú zručnosť zameranú na podporu zdravia. Športový inštruktor vie prakticky demonštrovať, odborne vysvetliť a naučiť základné zručnosti konkrétnych športov alebo pohybových aktivít. Vie motivovať klientov, poskytnúť prvú pomoc, rozlíšiť mieru rizika športovej aktivity a ovláda zásady bezpečnosti pri športovaní a cvičení.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496435/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKInštruktor športu
Odporúčaná úroveň vzdelania
J ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
344
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 440/2015 Z.z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Poznámka: Odbornú spôsobilosť na výkon odbornej činnosti inštruktor reguluje Zákon č. 440/2015 o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podľa predmetného zákona odborná činnosť inštruktor športu môže byť vykonávaná z pozície troch kvalifikačných stupňov:
a) inštruktor športu I. kvalifikačného stupňa,
b) inštruktor športu II. kvalifikačného stupňa alebo
c) inštruktor športu III. kvalifikačného stupňa
Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 110/2016 Z.z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe bližšie určuje rozsah kompetencií, vedomostí a zručností pre jednotlivé kvalifikačné stupne.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na výkon odbornej činnosti inštruktora športu podľa zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 84)
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Potvrdenie o absolvovaní akreditovaného kurzu prvej pomoci podľa vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 398/2010 Z. z. o minimálnych požiadavkách na kurz prvej pomoci a kurz inštruktora prvej pomoci (§ 1)
Poznámka: Niektoré športy si vyžadujú na výkon odbornej činnosti inštruktora aj ďalšiu certifikáciu.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 12 mesiacov.
Poznámka: Vyžaduje sa odborná, a/alebo športová prax v športe, v ktorom inštruktor vykonáva svoju činnosť. So zvyšovaním kvalifikačného stupňa sa zvyšuje aj požiadavka na dĺžku praxe (1 až 2 roky).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 110/2016 Z. z. o odbornej príprave na nadobudnutie odbornej spôsobilosti v športe
Poznámka: V zmysle predmetnej vyhlášky na výkon odbornej činnosti inštruktor II. kvalifikačného stupňa sa vyžaduje jednoročná prax od získania I. kvalifikačného stupňa. Na výkon odbornej činnosti inštruktor III. kvalifikačného stupňa sa vyžaduje dvojročná prax od získania II. kvalifikačného stupňa.
ISCO-08
3423,3423,3423,3423
SK ISCO-08
3423001,3423002,3423003,3423999
ESCO
1694
SK NACE Rev. 2
P85,R93
CPA 2015
P85,R93
Príslušnosť k povolaniu
3423001,3423002,3423003,3423999

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Podnikavosť
E
Telesná zdatnosť
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
zásady prezentovania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Online vzdelávanie
4
formy vedenia, motivácie a prístupu k druhým ľuďom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
charakteristiky základných cieľových skupín
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v športe a telovýchove
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady zdravého životného štýlu a prevencie vybraných civilizačných ochorení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Sociálne médiá vo vzdelávaní
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
vzťahy medzi zdravím a životným a pracovným prostredím, psychosociálnym prostredím a spôsobom života človeka
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Virtuálna realita vo vzdelávaní
4
základy psychológie a pedagogiky športu pre všetkých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
biologické, motorické a fyzikálne základy pohybovej činnosti v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
športová inštruktáž a športový tréning
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
biomechanická štruktúra pohybovej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
fyziológia telesných cvičení
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
regenerácia, bezpečnosť, hygiena v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poznatky o možnostiach monitorovania efektivity pohybových činností v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
4
základné motivačné činitele k pravidelnej pohybovej činnosti a starostlivosti o zdravie v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
3
výber vhodných tréningových prostriedkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza štruktúry podnetov a zmien trénovanosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
analýza charakteristík základných cieľových skupín a ich uplatňovanie v praxi
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívne a priame stretávania sa s klientom
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia nových trendov v rôznych oblastiach voľnočasových aktivít a neformálneho vzdelávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Športová nositeľná elektronika
Sociálne médiá vo vzdelávaní
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
4
uplatňovanie etických princípov v športe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikovanie metód vzdelávania dospelých
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivácia zverencov k záujmu o dosahovanie lepších výkonov a výsledkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aplikácia systému tréningového zaťaženia a odpočinku
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie metód, foriem a prostriedkov rozvoja pohybových schopností v procese motorického učenia v súlade s individuálnymi osobitosťami rekreačných športovcov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie metód, foriem a prostriedkov rozvoja pohybových schopností v procese osvojovania si pohybových zručností
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
udržiavanie čistoty a poriadku v súlade s hygienickými a bezpečnostnými predpismi
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
používanie bezpečnostných prvkov v osobných službách
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
4
dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri pohybových a športových aktivitách
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
motivácia k pravidelnej pohybovej činnosti, zdravému životnému štýlu a starostlivosti o zdravie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vysvetlenie a demonštrovanie pohybových zručností v športe vo svojej odbornej spôsobilosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Video vo vzdelávaní
Virtuálna realita vo vzdelávaní
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Kancelárske prostriedky
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Športové náčinie a výstroj
Ručné náčinie (lopta, hokejka, stuha, raketa, oštep, švihadlo...)
Strojové náčinie (posilňovacie stroje, trenažéry...)
Športové nástroje (lyže, korčule, bicykle, športové autá, motocykle...)
Športová výstroj (tretry, kombinéza, helma, sedlo...)
Telo ako pracovný prostriedok
Telo ako celok (fyzická zdatnosť, športová zdatnosť, umelecký pohybový prejav a pod., napr. profesionálny športovec...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.