Vedúci diplomatickej misie

Vedúci diplomatickej misieVedúci diplomatickej misie riadi, koordinuje, kontroluje a zodpovedá za činnosť diplomatickej misie v zahraničí. Zodpovedá za realizáciu zahraničnej politiky SR a prezentáciu SR v príslušnej krajine. Sleduje a analyzuje vnútropolitický a zahraničnopolitický vývoj krajiny, spracováva a koordinuje prípravu spravodajsko-informačných materiálov vo vzťahu k realizácii zahraničnej politiky a zodpovedá za realizáciu a prezentáciu politických, ekonomických, bezpečnostných, kultúrnych a ďalších záujmov SR. Udržiava pracovné a spoločenské kontakty s najvyššími predstaviteľmi príslušnej krajiny. Zabezpečuje prezentáciu SR a jej zahraničnej politiky, ako aj publicitu stanovísk SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky. Zodpovedá za prípravu a realizáciu stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR s partnermi v príslušnej krajine. Zúčastňuje sa na medzinárodných rokovaniach, na medzinárodných konferenciách, reprezentuje SR na medzinárodných fórach. Z poverenia vlády SR alebo ministerstva zab...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496434/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKVeľvyslanec
SKGenerálny konzul
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 151/2010 Z. z. o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
1112
SK ISCO-08
1112011
ESCO
36
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
1112011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Perspektíva: Aktuálna
7
spoločenská etika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy analýzy vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
diplomacia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotiace a motivačné systémy zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
formy a metódy spracovania a koordinovania spravodajsko-informačných materiálov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti o EÚ
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a princípy diplomatického zastupovania štátu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém spolupráce s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy konzulárnej asistencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém kontaktov s predstaviteľmi rezortov, vládnych inštitúcií, parlamentu a s predstaviteľmi diplomatického zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zodpovednosti za prípravu a realizáciu stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR s partnermi v krajine akreditácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a postupy realizácie a prezentácie záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie realizácie a prezentácie politických, ekonomických, bezpečnostných, kultúrnych a ďalších záujmov SR.
Perspektíva: Aktuálna
7
systém tvorby strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovania v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ alebo medzinárodnými organizáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém udržiavania pracovných a spoločenských kontaktov s najvyššími predstaviteľmi krajín akreditácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy zabezpečovania prezentácie SR, jej zahraničnej politiky a publicity stanovísk SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy zabezpečovania prípravy alebo uzatvárania medzinárodných zmluvných dokumentov za SR z poverenia vlády SR alebo ministerstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy a metódy tvorby a podieľania sa na tvorbe zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy koordinovania zahraničnej politiky SR v príslušnej oblasti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy účasti na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy pri tvorbe stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém fungovania konzulárnych úradov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém koordinovania plnenia záväzkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a dohovorov, ktorými je SR viazaná
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém sledovania a analyzovania vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Viedenský dohovor o diplomatických stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy zabezpečenia príprava alebo uzatváranie medzinárodných zmluvných dokumentov za SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Z poverenia vlády SR alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava a realizácia stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
Viedenský dohovor o konzulárnych stykoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
posudzovanie a vyhodnocovanie zahraničných politických a bezpečnostných záujmov v rámci diplomatických služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie neštandardných udalostí a javov v medzinárodnej politike a reagovanie na tieto javy v rámci diplomatickej činnosti diplomatickej misie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a analyzovanie vnútropolitického a zahraničnopolitického vývoja krajiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza ekonomických, politických, bezpečnostných, environmentálnych a kultúrnych vzťahov SR k inému štátu či skupine štátov v rámci diplomatickej činnosti zastupiteľského úradu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stratégie a štátnej politiky na úrovni ministerstva v oblasti zahraničnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba strategických zámerov a pozičných dokumentov a ich presadzovanie v komisiách alebo vo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ alebo medzinárodnými organizáciami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
súčinnosť a spolupráca s orgánmi štátnej správy a iných inštitúcií pri realizácii zahraničných vzťahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prípravy alebo uzatváranie medzinárodných zmluvných dokumentov za SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Z poverenia vlády SR alebo Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí.
Perspektíva: Aktuálna
7
udržiavanie pracovných a spoločenských kontaktov s najvyššími predstaviteľmi krajín akreditácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účasť na príprave a realizácii medzinárodných zmluvných dokumentov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
nadväzovanie a udržiavanie kontaktov s predstaviteľmi rezortov, vládnych inštitúcií, parlamentu a s predstaviteľmi diplomatického zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie prezentácie SR, jej zahraničnej politiky a publicity stanovísk SR k aktuálnym otázkam medzinárodnej politiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za realizáciu a prezentáciu zahraničnej politiky SR v príslušnej krajine
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
realizovanie a prezentovanie politických, ekonomických, bezpečnostných, kultúrnych a ďalších záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
motivovanie a hodnotenie zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zodpovednosť za prípravu a realizáciu stykových aktivít najvyšších predstaviteľov SR s partnermi v krajine akreditácie, za prijatie predstaviteľov krajín akreditácie v SR, za účasť na medzinárodných rokovaniach, na medzinárodných konferenciách, za reprezentovanie SR na medzinárodných fórach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie diplomatických vzťahov s iným štátom či skupinou štátov, presadzovanie koncepcie zahraničnej politiky SR a ochrana práv a záujmov SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.