Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve

Špecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctveŠpecialista pre riadenie operačných rizík v bankovníctve metodicky aj organizačne zodpovedá za riadenie a kontrolu operačných rizík v banke. Monitoruje, posudzuje a analyzuje udalosti súvisiace s operačným rizikom (napr. pri zavádzaní nových či kontrole existujúcich produktov, príprave posudkov skupinových kontrol banky) a podobne. Spolupracuje pri analýze a pochopení procesov. Analyzuje slabé miesta v procesoch banky, identifikuje kľúčové riziká a nastavuje procesy s minimalizáciou operačného rizika. Definuje a verifikuje nápravné opatrenia, mapuje, kontroluje a vyhodnocuje efektívnosť prijatých stratégií transferu operačného rizika. Pravidelne vyhodnocuje a vykazuje operačné, strategické alebo novovzniknuté riziká v banke. Zodpovedá za návrhy výpočtu kapitálu s operačným rizikom a navrhuje plány po výskyte operačného rizika. Podieľa sa na príprave posúdenia politiky riadenia rizík v banke, pripravuje špecifické posudky pre manažérov operačného rizika. Zabezpečuje školenia v oblast...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496420/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKAnalytik riadenia operačného rizika
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413004
ESCO
810
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413004

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
cudzí jazyk
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: Zväčša požiadavka na anglický jazyk na úrovni C1.
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Znalosť tréningových aktivít so zameraním na oblasť operačného rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
makroekonomická analýza a prognóza
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovacie nástroje na minimalizovanie obchodných rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažment rizík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Riadenie rizík so zameraním na proces riadenia operačného rizika, jeho meranie a riadenie zodpovedajúce požiadavkám stanoveným regulátorom, VaR (Value at Risk) pre operačné riziko a výpočet kapitálovej požiadavky.
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente - zameranie na risk manažment.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy hodnotenia riadenia rizík v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikačné nástroje a argumentácia pri presadzovaní projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: SMART Work
Online interná a externá komunikácia
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
operačná analýza
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Riziková a operačná analýza, stresové scenáre pre operačné riziko.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Rozdelenie početnosti udalostí, modely, odhady parametrov, rozdelenie veľkosti strát.
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické, štatistické a ekonometrické metódy
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
umelá inteligencia
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a postupy práce s databázami
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy finančnej analýzy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy riadenia rizika a vnútornej kontroly
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické metódy v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ekonomika a princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady, metódy a techniky telepráce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
mechanizmy dohľadu nad finančným trhom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
produktové portfólio finančných inštitúcií
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy rizík v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
bankový controlling
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy operácií na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
medzinárodné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy obchodovania s cennými papiermi
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
investičné bankovníctvo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy a metódy finančného modelovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úlohy ECB, Národnej banky Slovenska a Eurosystému
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy hĺbkovej analýzy dát v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy fungovania finančného trhu a jeho regulácie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančný reporting
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Reporty rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Nariadenie GDPR, Zákon o ochrane osobných údajov, interné smernice a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy spracovávania podkladových materiálov a analytických činností zameraných na vyhodnocovanie výsledkov a prípravu návrhov riešení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia vo finančných výkazoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia vo finančných nástrojoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie podkladov a syntéz údajov pre prípravu ekonomických analýz a krátkodobých predikcií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
optimalizácia investičných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
návrh opatrení na zvládnutie rizík a využitie príležitostí projektu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov opatrení z kontrol
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
navrhovanie a stanovovanie opatrení smerujúcich k odstráneniu zistených rizík a nedostatkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie hodnotenia rizík a navrhnutých opatrení
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring interných procesov v banke
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Monitoring interných procesov v banke so zameraním na operačné riziko, monitorovanie metodickej a organizačnej štruktúry riadenia operačných rizík, nastavenia procesov s minimalizáciou operačného rizika, monitoring efektívnosti prijatých stratégií transferu operačného rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a hodnotenie inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb z pohľadu operačného rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie politiky riadenia rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Posudzovanie strategického riadenia rizík v banke z pohľadu operačného rizika a jeho vplyvu na celkové riziko banky.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
meranie a hodnotenie operačného rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zber informácií súvisiacich s udalosťami operačného rizika, spôsoby merania operačného rizika vybranými metódami, identifikácia slabých miest, zhodnotenie rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
výpočet kapitálovej požiadavky
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Výpočet kapitálovej požiadavky VaR (Value at Risk) pre operačné riziko.
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnocovanie výsledkov umiestnenia cenných papierov na kapitálovom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kvantifikácia kapitálových požiadaviek pre jednotlivé riziká a ich agregácia na účel výpočtu rizikového kapitálu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie, hodnotenie a spracovávanie analýzy finančných rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza akciového trhu na makroúrovni, odvetvovej úrovni, mikroúrovni a na úrovni portfólia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
SMART Work
7
analýza úrovne rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Analýza scenárov, rozdelenie početností udalostí, modely a odhady parametrov rozdelenia veľkosti strát.
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia, analýza a posudzovanie rizika a prijatie preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
hodnotenie a riadenie bankových rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz a štúdií vývoja kapitálového a peňažného trhu, vrátane prognóz jeho vývoja
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analýz, prognóz a štúdií vývoja finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
príprava návrhov a opatrení na minimalizáciu operačného rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
SMART Work
7
aktualizácia parametrov modelov na vyhodnocovanie rizikovosti klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie podkladov, stanovísk a odporúčaní pre koncepčné a strategické rozhodovanie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Pravidelný reporting z oblasti operačného rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ústna a písomná komunikácia v cudzom jazyku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov automatizácie a prvkov umelej inteligencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Umelá inteligencia / Strojové učenie UI /ML
SMART Work
7
koordinácia činností v oblasti operačného rizika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia príprav ad hoc výkazov a informácií pre vrcholový manažment, obchodné útvary, akcionárov a ratingové agentúry
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizovanie a realizácia školení zamestnancov banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
riadenie rizika a nastavenie procesov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Riadenie operačného rizika so zameraním na optimálne nastavenie procesov s minimalizáciou operačného rizika.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.