Špecialista pre obchodné financovanie


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Špecialista pre obchodné financovane zabezpečuje proces predaja špecializovaných produktov pre vybranú skupinu firemných klientov, poskytuje podporu pracovníkom firemných pobočiek v oblasti exportného a importného financovania.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Alternatívne názvy
Špecialista pre exportné/importné financovanie
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 2 roky
ISCO-08
2413 - Finanční analytici a špecialisti v oblasti finančníctva, poisťovníctva a ostatných finančných služieb
SK ISCO-08
2413032 - Špecialista pre obchodné financovanie
Divízia SK NACE Rev. 2
Finančné služby, okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista finančného sektora

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
finančná a ekonomická gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
rozhodovanie
P
samostatnosť
P
tímová práca
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
bankovníctvo a bankové služby
7
medzinárodné bankovníctvo
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
7
ekonomické ukazovatele
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
7
úverový obchod
7
princípy podnikania a podnikateľské prostredie
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
interné predpisy v organizácii
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Špecifikácia:
pre úverové a exportné financovanie
7
obchodné právo
7
druhy rizík v bankovníctve
Špecifikácia:
operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné, kapitálové
7
finančný trh
Špecifikácia:
úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Špecifikácia:
Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov
7
riziká zahraničného obchodu
7
vývozné a dovozné podmienky
Špecifikácia:
pre špecifické komodity
7
právne predpisy v oblasti ochrany osobných údajov
Špecifikácia:
Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
7
typy úverov a ich špecifiká
Špecifikácia:
pre zahraničný obchod
7
princípy fungovania medzinárodného obchodu
7
princípy úverovania podnikateľských subjektov
7
druhy obchodného financovania
Špecifikácia:
exportné financovanie, banková záruka, forfaiting, eskont zmenky atď.
7
princípy zabezpečenia zahraničného obchodu
Špecifikácia:
Incoterms, poistenie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
poskytovanie poradenskej a konzultačnej činnosti v oblasti finančného trhu
Špecifikácia:
V oblasti obchodného financovania
7
koordinácia práce s externými partnermi
Špecifikácia:
poisťovne, EXIM banka, zahraničné banky
7
navrhovanie zmluvných podmienok
Špecifikácia:
pre financovanie zahraničného obchodu
7
spracovávanie úverových ponúk
Špecifikácia:
v oblasti obchodného financovania
7
definovanie cieľovej skupiny potenciálnych klientov
Špecifikácia:
pre exportné financovanie
7
navrhovanie optimálnej štruktúry úverových a poistných nástrojov na realizáciu exportného zámeru klienta
7
monitoring priebehu čerpania exportného úveru a plnenie podmienok kontraktu
7
spolupráca s odbornými útvarmi banky
7
pripomienkovanie podmienok vývozného kontraktu
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.