Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhuŠpecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu monitoruje a zodpovedá za súlad vnútorných predpisov danej spoločnosti so všeobecne záväznými právnymi normami, ktoré regulujú oblasť podnikania spoločnosti. Špecialista zodpovedá za dodržanie súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu. Riadi činnosti, ktorých cieľom je minimalizovať reputačné a operačné riziká spoločnosti. Spravuje činnosti zamerané na vypracovávanie vnútorných predpisov a smerníc spoločnosti. Posudzuje návrhy tvorby produktov spoločnosti a ich súlad s externými a internými predpismi a platným legislatívnym rámcom upravujúcim oblasť podnikania danej spoločnosti. Špecialista poskytuje svoje osobné stanoviská, resp. stanoviská ním riadeného útvaru vedeniu spoločnosti, ako aj iným oddeleniam a organizačným zložkám spoločnosti. Zároveň organizačne a metodicky zabezpečuje implementáciu a kontrolu dodržiavania súladu s predpismi. Spolupracuje s oddelením pre riziká, vnútorným auditom a právnym odd...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496417/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCompliance officer
SKŠpecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch)
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom v období 36 mesiacov.
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o cenných papieroch)
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413005
ESCO
783
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
2413005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vzdelávanie a tréning zamestnancov v oblasti compliance a nových legislatívnych zmien.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy podnikania a podnikateľské prostredie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
projektový manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy, fázy a procesy v projektovom manažmente a projekte.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy riadenia procesov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné právo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v sektoroch finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/2001 o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov SR č. 158/2018 Z. z. o postupe pri posudzovaní vplyvu na ochranu osobných údajov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť informačných systémov povinnej osoby, interných a externých databáz v oblasti AML
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické metódy v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné produkty v oblasti kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
licencované finančné subjekty
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Rozsah ich činností, spôsob fungovania, typy obchodníkov s cennými papiermi, banka, správcovská spoločnosť, depozitár cenných papierov a iné.
Perspektíva: Aktuálna
7
kompenzačné schémy v oblasti finančného a kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Fond na ochranu vkladov, Garančný fond investícií.
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a vývojové trendy v oblasti úverovej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 266/2005 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri finančných službách na diaľku a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v oblasti kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s činnosťou na kapitálovom trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie právnych noriem v oblasti finančného trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
stanovenie pravidiel pre vzdelávanie zamestnancov finančnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a pripomienkovanie interných dokumentov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie súladu návrhu finančných produktov s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a vyhodnocovanie plnenia opatrení prijatých v záujme zabezpečenia dodržiavania súladu s predpismi v oblasti kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia, analýza a posudzovanie rizika a prijatie preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba stanovísk pre nadriadené orgány týkajúce sa súladu činnosti s platným legislatívnym rámcom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
predkladanie návrhov na zmeny softvéru podľa platnej legislatívy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov vnútorných smerníc a postupov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba interných dokumentov spoločnosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a aktualizácia interných smerníc, politík a metodík v oblasti dodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti kapitálového trhu
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie odborných návrhov, posudkov a stanovísk ku vnútorným predpisom spoločnosti z hľadiska ich súladu so všeobecne záväznými predpismi upravujúcimi oblasť podnikania finančnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.