Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva

Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctvaŠpecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva sám, alebo prostredníctvom členov tímu, ktorých riadi, pripravuje, koordinuje a vykonáva dohľad nad dodržiavaním súladu medzi legislatívou a internými predpismi banky, vykonáva monitoring novej legislatívy, posudzuje možný dosah zmien vo všeobecne záväzných právnych predpisoch na činnosť inštitúcie, koordinuje vzťahy s Národnou bankou Slovenska a Európskou centrálnou bankou. Špecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti bankovníctva a jeho tím, je zodpovedný za dohľad nad riadením zákonného rizika pomocou vydaných smerníc, politík a metodík. Stanovuje zodpovednosti a makroprocesy v inštitúcii na zosúladenie, s cieľom minimalizovať riziko prostredníctvom spoločného úsilia všetkých oddelení inštitúcie. Je zodpovedný za identifikáciu a stanovenie nezákonného rizika, za prijatie funkčných a organizačných opatrení na ich prevenciu, za priebežné monitorovanie a reportovanie efektivity týchto opatrení, za predbežné h...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496416/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
ENCompliance officer
SKŠpecialista pre dodržanie súladu s predpismi v oblasti finančníctva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2413
SK ISCO-08
2413005
ESCO
783
SK NACE Rev. 2
K64,K66
CPA 2015
K64,K66
Príslušnosť k povolaniu
2413005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
obsah, formy, metódy a postupy vzdelávacej a lektorskej činnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Vzdelávanie a tréning zamestnancov v oblasti compliance a nových legislatívnych zmien.
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady vedenia pracovného kolektívu
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy riadenia procesov v manažmente
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy organizovania interných školení zamestnancov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti občianskeho súdneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti právnych úkonov, listín a dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné právo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obchodné právo
Príznak: Sektorová(15) ?
Špecifikácia: Zákon č. 513/1991 Obchodný zákonník.
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 566/ 2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) - §71, Usmernenia Európskeho orgánu pre bankovníctvo (EBA) o vnútornom riadení (GL 44), Zákon č. 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov, Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 373/2021 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, metódy a postupy využívania big data management
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
postupy analýzy dát z pohľadu ich integrity a kvality
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
softvéry a odborné aplikácie
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
znalosť informačných systémov povinnej osoby, interných a externých databáz v oblasti AML
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analytické metódy v oblasti finančných služieb
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
7
metódy a riadenie bankových rizík
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Compliance riziko (riziko nedodržania zákonných povinností).
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy rizík v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Operačné, úverové, trhové, obchodné, kapitálové riziká a riziko likvidity.
Perspektíva: Aktuálna
7
jednotný mechanizmus finančného dohľadu
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Európska centrálna banka a príslušné vnútroštátne orgány predovšetkým krajín eurozóny (vrátane NBS).
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Poznanie makroprocesov v bankovníctve s cieľom minimalizovať riziko non-compliance, poznanie compliance inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti úradnej a obchodnej korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Postupy pri monitoringu a vypracovaní správ na účely reportovania zodpovedným autoritám v banke a regulátorom a tiež všeobecne vo vzťahu k regulácii na ochranu klienta.
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Znalosť procesov a predpisov z dôvodu implementácie kontrol a organizačných opatrení podľa právnej úpravy, úpravy procesov
a procedúr v banke.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti platobného styku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potrebné vedomosti so zameraním sa na následnú kontrolu procesov zosúladenia s MiFID a PSD legislatívou.
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie platnej legislatívy a kontrola jej uplatňovania v súlade s internými predpismi organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia vo všeobecne záväzných právnych predpisoch súvisiacich s bankovou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v analytických metodických prístupoch a nástrojoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovenie pravidiel pre vzdelávanie zamestnancov finančnej inštitúcie
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
určovanie (resp. výber) makroprocesov v banke na výkon dohľadu nad dodržiavaním súladu legislatívy a interných predpisov banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a kontrola súladu činnosti organizácie s príslušnými právnymi a vnútornými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dohľad nad dodržiavaním súladu medzi všeobecnými záväznými právnymi predpismi a internými predpismi banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
monitoring a vyhodnocovanie plnenia opatrení a zabezpečenia dodržiavania ich súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a hodnotenie inovatívnych projektov, operácií, nových produktov a služieb z pohľadu dodržiavania súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia, analýza a posudzovanie rizika a prijatie preventívnych opatrení
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Budúca
7
predkladanie návrhov na zmeny softvéru podľa platnej legislatívy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie odborných softvérových aplikácií
Príznak: Sektorová(17) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie požadovanej dokumentácie, agend, evidencie, resp. štatistík
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovanie a aktualizácia interných smerníc, politík a metodík v oblasti záujme dodržiavania súladu so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
poskytovanie odborného poradenstva v oblasti dodržiavania zákonov a iných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
riešenie problémov v oblasti dodržiavania súladu s predpismi v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vedenie odborných tímov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
koordinácia úloh a činností podriadených zamestnancov a útvarov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie nástrojov big data management (BDM)
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Budúca
7
organizovanie a realizácia školení zamestnancov banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Pravidelné oboznamovanie zamestnancov s novou legislatívou a školenie kompetentných pracovníkov banky v oblasti dodržiavania súladu s predpismi.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Rutinné kancelárske práce ?
Riadiace práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Presne vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.