Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov

Odborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverovOdborný pracovník pre schvaľovanie a verifikovanie úverov vypracováva nezávislé stanoviská k úverovým návrhom, posudzuje a vyhodnocuje vhodnosť štruktúry financovania klientov z hľadiska ich potrieb a prijateľnosti pre banku a navrhuje prípadné zmeny podmienok pri súčasnom dodržaní platných pravidiel banky. Schvaľuje úverové návrhy v rámci udelených schvaľovacích právomocí, vrátane stanovenia zmluvných podmienok. V prípade hypotéky posudzuje účel úveru. Verifikuje zmluvné podmienky a kontroluje splnenie podmienok pre schválenie úveru....
Sektorová rada
Sektorová rada pre bankovníctvo, finančné služby, poisťovníctvo
Kód/revízia
496413/2
Garant
Republiková únia zamestnávateľov
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník pre schvaľovanie hypotekárnych úverov
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3312
SK ISCO-08
3312002
ESCO
1473
SK NACE Rev. 2
K64
CPA 2015
K64
Príslušnosť k povolaniu
3312002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
ekonomické ukazovatele
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vplyv makroekonomických ukazovateľov na úverovú politiku.
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné právo
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti bankovníctva
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Zákon č. 483/2001 Z.z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, Zákon č. 566/1992 Z.z. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná matematika
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy hospodárenia podnikateľského subjektu, výsledok hospodárenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
finančná analýza, ekonomické bilancie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy finančného plánovania
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Pre úverové obchody.
Perspektíva: Aktuálna
7
finančné trhy
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy riadenia rizík vo finančnom sektore
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy úverov a ich špecifiká
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy úverovania podnikateľských subjektov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úverová stratégia banky
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úverový proces
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úverová politika komerčných bánk
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
druhy rizík v bankovníctve
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Operačné, úverové, trhové, riziko likvidity, obchodné a kapitálové.
Perspektíva: Aktuálna
7
bankovníctvo, bankové produkty a služby
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
úverový obchod
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodické pokyny a usmernenia v oblasti odhadovania škôd
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Úlohy, funkcie, inštitúcie, produkty a služby.
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá evidovania dokumentov v rámci schvaľovania a verifikovania úverov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá likvidity
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
účtovníctvo
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v dokumentácii, metódach, normách, právnych a ďalších predpisoch v organizácii
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v predpisoch súvisiacich s bankovou a poisťovacou činnosťou
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
stanovovanie zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Týkajúcich sa úverových obchodov.
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie stanovísk k úverovým návrhom
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
sledovanie a vyhodnocovanie financovania projektov, programov a aktivít
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie štruktúry financovania klientov
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Z hľadiska potrieb klienta a prijateľnosti pre banky.
Perspektíva: Aktuálna
7
verifikácia zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti, úplnosti údajov a náležitostí dokladov, zmlúv, dokumentácie a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie výsledkov analýz finančných trhov a ďalších skutočností ovplyvňujúcich situáciu na finančných trhoch
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zisťovanie likvidity a predĺženosti
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza dát vo finančných službách
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s ďalšími úsekmi a útvarmi organizácie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
prejednávanie podmienok poskytnutia úveru s klientmi vybraného segmentu, vrátane prejednávania prípadných zmien zmlúv, zmien splátok úverov alebo odkladu splátok
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie úverových návrhov
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.