Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systémuFyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti, ktoré sa zaoberajú fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a kinezioterapiou funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496408/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností fyzioterapeuta špecialistu vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému sa získava (1) nadobudnutím a) vyššieho odborného vzdelania v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut, b) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy alebo c) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe fyzioterapia v študijnom odbore zdravotnícke vedy, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom programe a študijnom odbore podľa písmena b).
(2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému uvedenom v prílohe č. 3 časti F písm. a) a b).
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2264
SK ISCO-08
2264003
ESCO
628
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2264003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
profesijná etika v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
typy profesnej komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
funkčná anatómia pohybového systému, ontogenéza
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy ochorení pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; posturografia, stabilografia, dynamometria chrbtice
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore fyzioterapia funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: klinický obraz a klinické aspekty terapie porúch pohybového systému
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia;
princípy edukácie a metodického vedenia, prevencia funkčných porúch pohybového systému, obnova, udržanie a podpora zdravého životného štýlu a pohybovej životosprávy, škola chrbta, ergonómia, šport
Perspektíva: Aktuálna
7
všeobecná syndromológia porúch pohybového systému, etiológia, patogenéza a reťazenie funkčných porúch
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
neurofyziológia a patofyziológia pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pohybové stereotypy, patomechanizmus chybných stereotypov, zreťazenia
Perspektíva: Aktuálna
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika funkčných a štrukturálnych porúch pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kineziologický rozbor - komplexné vyšetrenie mäkkých tkanív, reflexné zmeny, trigger points, zreťazenie funkčných porúch, skrížené syndrómy, vývojová kineziológia v súvislosti s terapiou funkčných porúch
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Perspektíva: Aktuálna
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: špecifické funkčné poruchy chrbtice a periférnych kĺbov - vôľa v kĺbe (joint play), fyziologická a patologická bariéra, fenomén bariéry a predpätia, funkčná porucha; ochorenia s významnou funkčnou a algickou zložkou – nap. bolesti hlavy, chrbta, krížov, kostrče, kĺbov horných končatín a dolných končatín, radikulárne a pseudoradikulárne bolesti, koreňové bolesti na horných končatinách a dolných končatinách, úžinové syndrómy migrény, závrate, vertigo, ertebroviscerálne vzťahy; funkčné poruchy pri iných ochoreniach - napr. traumy, whiplash, degeneratívne a reumatologické ochorenia, pooperačné stavy, osteoporóza, hypermobilný syndróm, skoliózy, gravidita, pôrod, funkčné poruchy pohybovej sústavy
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kineziotarapie pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. mäkké techniky, uvoľňovanie kože, podkožia, fascií a svalov, terapia bolestivých bodov, panvového dna, postizometrická svalová relaxácia, antigravitačná relaxácia, counterstrain, strečing, metabolický ekvivalent, mobilizačné a trakčné techniky, cvičenia podľa Mojžišovej, Brunkovej, Kaltenborna, Mc Kenzieho, spinálne cvičenia, Pilatesové cvičenia, hydrokinezioterapie, Brüggrov koncept a pod.; zásady reflexnej liečby, mobilizácia, manipulácia, techniky svalovej facilitácie a inhibície, ich indikácie a kontraindikácie; princípy facilitačných techník a ich využitie; proprioreceptívny tréning, senzomotorický tréning;
nácvik koordinácie, využitie vývojovej kineziológie pri funkčných poruchách; význam správneho dýchania v terapii funkčných porúch pohybového aparátu, dýchacie synkinézy
Perspektíva: Aktuálna
7
ortotika a protetika pri funkčných a štrukturálnych poruchách
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy akútnej a chronickej bolesti, nocicepcia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
aplikovanie pravidiel etikety
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia kinezioterapeutických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri funkčných a štrukturálnych poruchách pohybového systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia kinezioterapeutického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: pri funkčných poruchách chrbtice s primárnou poruchou - temporomandibulárneho kĺbu, hornej krčnej chrbtice, dolnej krčnej chrbtice, hrudnej chrbtice, driekovej chrbtice, panvového dna a sakroiliakálneho kĺbu a kostrče; pri funkčných poruchách periférnych kĺbov s primárnou poruchou - ramenného kĺbu, lakťa, predlaktia a ruky, bedrového kĺbu, kolena, predkolenia a nohy;
pri funkčných viscerovertebrálnych poruchách a pod
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Masérske a balneologické pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.