Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému

Fyzioterapeut špecialista vo fyzioterapii porúch centrálneho nervového systému vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa fyzioterapeutickou prevenciou, diagnostikou a terapiou porúch centrálneho riadenia motoriky spojených s narušením pohyblivosti, citlivosti a funkcie zmyslových alebo vnútorných orgánov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú fyzioterapeutickú prax najmenej 1 rok pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch CNS uvedeného vo Výnosu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2264 - Fyzioterapeuti
SK ISCO-08
2264004 - Fyzioterapeut špecialista porúch centrálneho nervového systému
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista fyzioterapeut

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
fyzická zdatnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
motivovanie ľudí
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
tvorivosť (kreativita)
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
organizovanie a plánovanie práce
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore fyzioterapia porúch centrálneho nervového systému
7
anatómia, fyziológia, patológia s dôrazom na neurofyziológiu a patofyziológiu ochorení centrálneho nervového systému
7
funkčná a klinická kineziológia a patokineziológia v neurológii
Špecifikácia:
riadenie motoriky na úrovni centrálneho nervového systému - kortikálna, subkortikálna, kmeňová a spinálna, úroveň riadenia motoriky; riadenie motoriky na úrovni periférneho nervového systému
7
všeobecná syndromológia porúch pohybového systému zapríčinených poruchou centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
klinická symptomatológia lézie centrálneho motoneurónu na úrovni mozgu (kortikálna, subkortikálna a kmeňová úroveň) a miechy
7
diagnostické metódy a diagnostické postupy ochorení centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
princípy diagnostických zobrazovacích metód - foto technika, videozáznam, röntgenologická technika, tomografia, NMR, sonografia; zobrazovacie metódy pomocou elektrických veličín - el. potenciály, EMG, neurografia a polyEMG, telemetria, posturografia a stabilografia
7
klinický obraz a terapia ochorení, stavov a úrazov centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
klinický obraz a klinické aspekty terapie vrodených, získaných porúch pohybového systému zapríčinených poruchou alebo poranením centrálneho nervového systému
7
princípy medikamentóznej terapie pri ochoreniach centrálneho nervového systému
7
fyzioterapeutická a kineziologická diagnostika porúch centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
princípy, metódy a postupy fyzioterapeutickej a kineziologickej diagnostiky porúch CNS; skórovacie systémy a testovanie; posúdenie deficitov následkom poškodenia nervového systému; hodnotenie dopadu na funkčné schopnosti pacienta
7
metódy kinezioterapie pri poruchách centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
princípy, postupy, indikácie a kontraindikácie napr. Bobatov koncept; Vojtov princíp; metodika Brunkow; Kabátova technika; senzomotorická stimulácia a pod.
7
komplexný fyzioterapeutický proces a špecifiká kinezioterapie pri poruchách centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
pri vaskulárnych poruchách CNS; pri demyelizačných ochoreniach CNS a degeneratívnych ochoreniach extrapyramídového systému; špecifiká kinezioterapie po úrazoch a nádoroch mozgu a po neurochirurgických operáciách; pri ochoreniach a úrazoch miechy; pri vertebrogénnych syndrómoch; pri léziách periférneho i vegetatívného nervového systému; pri neuromuskulárnych ochoreniach
7
komplexná fyzikálna terapia a adjuvantná liečba pri poruchách centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
princípy, metódy, postupy, indikácie a kontraindikácie komplexnej fyzikálnej terapie a adjuvantnej liečby pri poruchách CNS
7
integrácia pacientov s motorickým a zmyslovým postihnutím
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
7
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
aplikácia fyzioterapeutickej diagnostiky pri ochoreniach centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
napr. objektívne vyšetrenie lokomočného systému, vyšetrenie kardiovaskulárneho a dýchacieho systému z hľadiska potrieb kinezioterapie
7
zostavenie komplexného fyzioterapeutického plánu pri jednotlivých ochoreniach centrálneho nervového systému
7
aplikácia kinezioterapeutických metód pri ochoreniach centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
výber a aplikácia kinezioterapeutických metód podľa kineziologického rozboru, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta
7
realizácia kinezioterapeutického plánu pri ochoreniach centrálneho nervového systému
Špecifikácia:
pri vertebrogénnych poruchách vrátane neurochirurgického zákroku; demyelizačných ochoreniach CNS - klasifikácia rozsahu obmedzenia podľa Kurtzkého; pri léziách miechy - štandardná neurologická klasifikácia miechových poranení - Ashworthova škála hodnotenia stupňa spasticity, určenie funkčnej schopnosti a mobility v závislosti od výšky lézie, meranie funkčnej sebestačnosti; pri cerebrálnych léziách - určenie štádia motorickej obnovy u cerebrovaskulárnych ochoreniach, kraniocerebrálnych traumách a nádorových ochoreniach mozgu, meranie funkčnej sebestačnosti; pri periférnych parézach - funkčné diagnostické testy zamerané na jednotlivé periférne nervy, funkčný ergotesting, stereognózia; pri svalových ochoreniach - test pre dystrofiu musculárnu, hodnotenie stavu výkonnosti; pri degeneratívnych ochoreniach - funkčné vyhodnotenie Parkinsonovej choroby, meranie funkčnej sebestačnosti a pod.
7
aplikácia fyziatrických a balneologických procedúr, jednotlivých druhov masáží
7
vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu a vypracovanie fyzioterapeutickej dokumentácie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.