Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetku

Odborný pracovník verejnej správy pre správu majetkuOdborný pracovník verejnej správy pre správu majetku zabezpečuje hospodárenie s hmotným i nehmotným majetkom organizácie verejnej správy alebo majetkom jej zvereným. Usmerňuje a koordinuje činnosť v oblasti hospodárenia s majetkom verejnej správy, zabezpečuje vysporiadanie majetkovo-právnych vzťahov. Vedie dokumentáciu súvisiacu so správou a evidenciou majetku, vykonáva inventarizáciu majetku, vybavuje opravy a servis majetku, vystavuje objednávky. Pripravuje ponukové konania a podkladové materiály na verejné obstarávania. Koordinuje prenajímanie a zapožičiavanie majetku verejnej správy a kontroluje plnenie podmienok zmluvného vzťahu s prenajímateľmi....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496403/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3359
SK ISCO-08
3359013
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3359013

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém sprístupňovania informácií v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Kúpno-predajné a nájomné zmuvy v oblasti majetku a kontrola ich plnenia.
Perspektíva: Aktuálna
6
problematika poistenia majetku
Príznak: Sektorová(18) ?
Špecifikácia: Spôsoby riešenia poistných udalostí a kontroly ich plnenia.
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy v oblasti daní a účtovníctva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon o správe majetku štátu č. 278/1993 Z.z. v znení neskorších prepisov; Zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5
hospodárska korešpondencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Najmä hospodárska korešpondencia súvisiaca so správou majetku.
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a postupy pri ponukových konaniach na prebytočný majetok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy zverovania majetku do správy iných právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie a jeho odnímania zo správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém kontroly, koordinácie a usmerňovania právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie v oblasti hospodárenia s majetkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá zapožičiavania a prenájmu majetku, vrátane usmerňovania prenájmu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
5
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ekonomika verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy odpisovania a vyraďovania majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
právne predpisy a pojmy v oblasti rozpočtových pravidiel verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Systém sledovania legislatívnych zmien a navrhovania potrebných opatrení z nich vyplývajúcich.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
5
systém vypracovávania žiadostí o dotácie a granty zo štátneho rozpočtu a z prostriedkov EÚ, žiadostí o sponzorské príspevky, dary, nadácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy vykonávania likvidácie neupotrebiteľného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a procesy reklamácie, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
postupy vypracovávania kúpnych zmlúv, zasielania návrhov na vklad do katastra nehnuteľností a prípravy komplexnej dokumentácie pre potreby iných oddelení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy inventarizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie legislatívnych zmien v SR, EÚ a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
zostavovanie plánov a rozpočtov na nákup majetku, prevádzku, správu a údržbu zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spolupráca na tvorbe kritérií pre proces verejného obstarávania a na jeho vykonávaní (zákazky na dodanie tovaru, uskutočnenie prác, poskytnutie služieb)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava prevodov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava návrhov na zakúpenie technického zariadenia majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava a vyhotovenie vnútropodnikových predpisov v oblasti správy majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
stanovovanie spôsobov a organizačné zabezpečovanie ochrany hmotného a nehmotného majetku
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidelné kontroly a obhliadky zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
kontrola stavu záväzkov a pohľadávok, spoluúčasť pri kontrolách (inventarizáciách) majetku a zásob, vrátane vyčíslenia výsledkov inventarizácií
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zhromažďovanie a posudzovanie podkladov na návrhy majetkových zmlúv a na majetkovo-právne vysporiadanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola správnosti údajov rozhodných na vykonanie predaja či prenájmu (overenie vlastníctva, kontrola stavu majetku v pozemkových knihách a pod.)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie evidencie osobných pracovných pomôcok a osobných ochranných pracovných prostriedkov na osobných kartách zamestnancov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov na vymáhanie pohľadávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava reportov v oblasti správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov na súdne vymáhanie pohľadávok podľa potrieb a požiadaviek právnych útvarov organizácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti hospodárenia s majetkom
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie podkladov pre účtovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
evidencia majetku v príslušnom počítačovom programe používanom v organizácii
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vystavovanie objednávok na základe požiadaviek útvarov organizácie a v súlade s platnými vnútroorganizačnými predpismi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zaraďovanie majetku do evidencie a jeho vyraďovanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie periodickej uzávierky a odpisov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vykonávanie likvidácie neupotrebiteľného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
príprava podkladov a spracovávanie materiálov v oblasti verejného obstarávania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správa hmotného a nehmotného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Vedenie dokumentácie súvisiacej so správou a evidenciou nehnuteľného a hnuteľného majetku organizácie.
Perspektíva: Aktuálna
5
spracovanie a príprava návrhov na vklad do katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uzatváranie, monitorovanie a správa zmlúv v oblasti nákupu, prenájmu, údržby a správy zvereného majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
realizácia prevodov majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie efektívneho využívania majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Kontrola, koordinácia a usmerňovanie právnických osôb v zriaďovateľskej pôsobnosti organizácie v oblasti hospodárenia s majetkom.
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečenie poistenia majetku (jeho úhrady, riešenia poistných udalostí a kontroly ich plnenia)
Príznak: Sektorová(18) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie agendy súvisiacej s evidenciou majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zabezpečenie podkladov pre účtovanie, vedenie centrálnej evidencie všetkých zmlúv súvisiacich s majetkom, uzatvorených organizáciou.
Perspektíva: Aktuálna
5
vybavovanie reklamácií, opráv a servisu majetku
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
usmerňovanie, koordinácia a kontrola organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti v oblasti hospodárenia s majetkom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie protokolov o odovzdaní a prevzatí majetku, delimitačných protokolov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zabezpečovanie vysporiadania majetkovo-právnych vzťahov na nehnuteľnostiach
Príznak: Sektorová(15) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie zverenia majetku do správy iných organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti a jeho 
odnímanie zo správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia
Mapy

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.