Kariérový špecialista


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Kariérový špecialista sa podieľa na vytváraní, riadení a kontrole systému služieb kariérového poradenstva na základe stanovených strategických cieľov a priorít. Analyzuje potreby cieľovej skupiny, na základe aktuálnych trendov v poradenstve vytvára poradenské programy, monitoruje ich priebeh a vyhodnocuje ich výsledky a výstupy. Môže sa podieľať na tvorbe vzdelávacích programov a odbornej príprave kariérových sprievodcov/konzultantov a kariérových poradcov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Alternatívne názvy
Metodik odborných poradenských služieb
Projektový manažér v oblasti kariérového poradenstva
Vedúci oddelenia poradenstva vo vzdelávacom a profesijnom vývine
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2423 - Špecialisti v oblasti personalistiky
SK ISCO-08
2423007 - Kariérový poradca
Divízia SK NACE Rev. 2
Ostatné odborné, vedecké a technické činnosti
Vzdelávanie
Ostatné osobné služby
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista ľudských zdrojov

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
motivovanie ľudí
V
organizovanie a plánovanie práce
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
komunikácia v cudzom jazyku
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
7
psychológia
Špecifikácia:
základy psychológie osobnosti, vývinovej, sociálnej, poradenskej psychológie, psychológie práce, psychodiagnostiky, pedagogiky a ďalších vied o človeku
7
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
7
projektový manažment - metódy plánovania a kontroly projektov a metódy riadenia ľudí
7
metódy a techniky kariérového poradenstva
7
teórie kariérového vývinu a kariérového poradenstva
7
legislatíva v oblasti vzdelávania a zamestnanosti
7
systémy formálneho, neformálneho a informálneho vzdelávania
7
inštitucionálni, sociálni, politickí partneri a ďalšie zainteresované strany z oblasti kariérového poradenstva
7
základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
7
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou
7
dostupné služby v oblasti kariérového poradenstva
7
aktuálna situácia a trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia v SR a zahraničí
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
7
nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
7
využívanie kariérových informačných systémov a informačných systémov o trhu práce
7
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
7
podpora procesu sebapoznania klienta
7
podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
7
podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
7
používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
7
analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
7
vyhodnocovanie účinnosti intervencie
7
identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
7
spolupráca s kľúčovými aktérmi z oblasti vzdelávania, zamestnanosti a trhu práce
7
podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
7
vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
Špecifikácia:
Mapovanie motivácie, osobnostných predpokladov, nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností, vypracovanie kariérových cieľov a rozvoj ďalších zručností pre riadenie vlastnej kariéry.
7
vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
7
analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
7
uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
7
vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérneho poradenstva
7
definovanie cieľových skupín, výstupov a výsledkov kariérového poradenstva
Špecifikácia:
Definovanie cieľových skupín, výstupov a výsledkov kariérového poradenstva na základe analýzy potrieb a strategických cieľov pre poradenský systém (vyplývajúcich napr. z politiky zamestnanosti, vzdelávania, situácie na trhu a pod.).
7
sledovanie trendov z oblasti kariérového poradenstva a implementácia výsledkov do praxe
7
presadzovanie záujmov kariérového poradenstva v komunikácii s financovateľmi, inštitucionálnymi, sociálnymi, politickými partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami
7
podporovanie povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
7
tvorba systémov informácií o trhu práce
7
výber, adaptácia alebo tvorba metodík, nástrojov a postupov pre poskytovanie kariérového poradenstva cieľovým skupinám
7
tvorba vzdelávacích programov z oblasti kariérového poradenstva
7
plánovanie, organizovanie a zabezpečovanie personálneho a materiálneho zabezpečenia zdrojov súvisiacich s poskytovaním služieb kariérového poradenstva
7
supervízia a identifikácia rozvojových potrieb poskytovateľov kariérového poradenstva
7
tvorba systému kontroly a riadenie kvality v kariérovom poradenstve
7
tvorba systému hodnotenia dopadov a efektivity kariérového poradenstva na základe dôkazov
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.