Kariérový špecialista

Kariérový špecialistaKariérový špecialista sa podieľa na tvorbe, riadení a kontrole systému služieb kariérového poradenstva na základe stanovených strategických cieľov a priorít. Analyzuje potreby cieľovej skupiny, na základe aktuálnych trendov v poradenstve vytvára poradenské programy, monitoruje ich priebeh a vyhodnocuje ich výsledky a výstupy. Navrhuje riešenia na skvalitnenie a zefektívnenie služieb kariérového poradenstva a prípravy kariérových sprievodcov/konzultantov a kariérových poradcov. Navrhuje nové postupy tvorby a inovácie vzdelávacích programov a odbornej prípravy kariérových sprievodcov/konzultantov a kariérových poradcov. Pri svojej práci efektívne uplatňuje zásady a štýly riadenia procesov, primerane uplatňuje vhodnú stratégiu riešenia konfliktov a riešenia problémových situácií. Pri práci s kariérovými sprievodcami/konzultantami a kariérovými poradcami uplatňuje zásady tímovej spolupráce a motivuje ich k ďalšiemu rozvoju. Používa moderné technológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496401/2
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Alternatívne názvy
SKMetodik odborných poradenských služieb
SKProjektový manažér v oblasti kariérového poradenstva
SKVedúci oddelenia poradenstva vo vzdelávacom a profesijnom vývine
ENCareer specialist
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Kariérové poradenstvo podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2423
SK ISCO-08
2423007
ESCO
849
SK NACE Rev. 2
M74,P85,S96
CPA 2015
M74,P85,S96
Príslušnosť k povolaniu
2423007

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inštitucionálni, sociálni, politickí partneri a ďalšie zainteresované strany z oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
dostupné služby v oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
7
systémy formálneho vzdelávania, neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou klientov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
informačné systémy a platformy o možnostiach celoživotného vzdelávania, vzdelávacích príležitostiach a ponuke vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
etické štandardy a štandardy kvality v systéme kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
vzdelávacie programy v oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
7
cieľové skupiny, výstupy a výsledky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
systém hodnotenia dopadov a efektivity kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
požiadavky a potreby poskytovateľov kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
systém výberu, adaptácie a tvorby metodík, nástrojov a postupov poskytovania kariérového poradenstva cieľovým skupinám
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
systém špecializovaných služieb v systéme kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
aktuálne trendy v kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
vzdelávanie a odborná príprava ľudských zdrojov pre oblasť kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
metódy a postupy vedenia evidencie klientov a stanovených postupov v systéme kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
informačné systémy a platformy o kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
7
teórie kariérového vývinu a kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
psychológia osobnosti
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
personálny manažment
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
metódy a postupy plánovania, tvorby a kontroly projektov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
zásady a štýly riadenia procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
postupy evidencie a archivácie dokumentácie súvisiacej s personálnou agendou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
právne predpisy v oblasti BOZP a PO
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitalizácia v ochrane zdravia pri práci (zber údajov, zdokumentovanie)
7
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
individuálne a osobnostné špecifiká klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte, poradenské postupy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
individuálne a skupinové poradenské aktivity
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Info etika
Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
proces rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja a postupy riadenia vzdelávacej a profesijnej dráhy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
kvalita a efektivita služieb kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
nástroje kariérového hodnotenia a diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
trh práce, jeho vývojové trendy a ukazovatele trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
metódy prognózovania vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
kariérové informačné systémy a informačné systémy o trhu práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
sledovanie a aplikácia všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem v oblasti personalistiky
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
využívanie IT zručností na používanie dostupných informačných systémov a národných informačných systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
7
uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
7
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
tvorba vzdelávacích programov z oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
7
navrhovanie riešení na skvalitnenie a zefektívnenie služieb kariérového poradenstva a odbornej prípravy ľudských zdrojov pre oblasť kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
7
výber, adaptácia alebo tvorba metodík, nástrojov a postupov na poskytovanie kariérového poradenstva cieľovým skupinám
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
7
definovanie cieľových skupín, výstupov a výsledkov kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
7
tvorba systému hodnotenia dopadov a efektivity kariérového poradenstva na základe dôkazov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Smart zariadenia a technológie
7
kontrola a zabezpečovanie dodržiavania pracovných a technologických poriadkov a postupov, predpisov BOZP, hygieny práce a plnenia úloh v stanovených technických a ekonomických parametroch na zverenom úseku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online interná a externá komunikácia
7
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
sledovanie trendov z oblasti kariérového poradenstva a implementácia výsledkov do praxe
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
supervízia a identifikácia rozvojových potrieb poskytovateľov kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
uplatňovanie metód prognózovania trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
7
analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
uplatňovanie nových postupov tvorby a inovácie vzdelávacích programov a odbornej prípravy ľudských zdrojov v oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
7
využívanie informačných systémov o aktuálnej situácii na trhu práce, o trendoch vývoja pracovného trhu a možnostiach pracovného uplatnenia na trhu práce v SR a zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
využívanie informačných systémov a platforiem o kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
využívanie informačných systémov a platforiem o možnostiach celoživotného vzdelávania, vzdelávacích príležitostiach a ponuke vzdelávacích programov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Digitálna komunikácia a online vzdelávanie
Online interná a externá komunikácia
7
vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitalizácia, softverizácia
Info etika
7
tvorba systémov informácií o trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
uplatňovanie metód a postupov efektívnej komunikácie, vhodnej stratégie riešenia konfliktov a riešenia problémových situácií
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
podpora procesu sebapoznania klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
uplatňovanie metód a techník kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
identifikácia potrieb jednotlivca a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Otvorené vzdelávacie možnosti
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
7
podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Mobilné zariadenia vo vzdelávaní
Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
Online interná a externá komunikácia
7
spolupráca s kľúčovými inštitucionálnymi, sociálnymi, politickými partnermi a ďalšími zainteresovanými stranami z oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
uplatňovanie efektívnych zásad a štýlov riadenia procesov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Smart zariadenia a technológie
Online interná a externá komunikácia
7
tvorba systému kontroly a riadenie kvality v kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Smart zariadenia a technológie
Systémy riadenia vzdelávania
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.