Kariérový sprievodca/konzultant

Kariérový sprievodca/konzultantKariérový sprievodca/konzultant vyhľadáva, zbiera, spracováva a klientom poskytuje informácie potrebné pri voľbe štúdia, povolania, pri výbere a zmene zamestnania, a to tak u nás, ako aj v zahraničí. Poskytuje informácie najmä o možnostiach vzdelávania, pracovného uplatnenia, informácie o potrebných zručnostiach, všeobecných spôsobilostiach, praktických skúsenostiach a o ostatných predpokladoch a požiadavkách na výkon konkrétnych povolaní. Kariérový sprievodca/konzultant klientom pomáha pri vyhľadávaní odborných služieb kariérového poradenstva a rozvoja kariéry, poskytuje odbornú pomoc pri podávaní prihlášky na štúdium, príprave životopisu, motivačného listu, žiadosti o prijatie do zamestnania a podobne. Kariérový sprievodca/konzultant sa taktiež podieľa na kariérovej výchove a vzdelávaní budúcich i súčasných účastníkov trhu práce, vrátane rozvoja ich zručností pre riadenie vlastnej vzdelávacej a profesijnej dráhy.
Sektorová rada
Sektorová rada pre vzdelávanie, výchovu a šport
Kód/revízia
496400/3
Garant
Konfederácia odborových zväzov SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
P
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
655
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania so zameraním: Kariérové poradenstvo podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 14) Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
3412
SK ISCO-08
3412007
ESCO
849
SK NACE Rev. 2
P85
CPA 2015
P85
Príslušnosť k povolaniu
3412007

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
základy etiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a techniky kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
6
dostupné služby v oblasti kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dostupné špecializované služby súvisiace s osobnými problémami a sociálnou situáciou klientov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Základy psychológie osobnosti, vývinovej, sociálnej, poradenskej psychológie, psychológie práce, psychodiagnostiky, pedagogiky a ďalších vied o človeku.
Perspektíva: Aktuálna
6
teórie kariérového vývinu a kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kariérny rast zamestnancov, formy a možnosti ďalšieho vzdelávania
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
Otvorené vzdelávacie možnosti
Podnikateľské vzdelávanie
Online vzdelávanie
Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
6
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
aktuálna situácia a trendy na trhu práce, vzdelávacie príležitosti a možnosti pracovného uplatnenia v SR a zahraničí
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6
základné charakteristiky povolaní a podmienky ich vykonávania
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy prognózovania vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kariérové informačné systémy a informačné systémy o trhu práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
uplatňovanie etických štandardov a štandardov kvality v kariérovom poradenstve
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie kariérových informačných systémov a informačných systémov o trhu práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Otvorené vzdelávacie možnosti
6
orientácia v analýzach, prognózach a prehľadoch vývoja trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhodnocovanie účinnosti poskytnutej pomoci
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
analýza individuálnych a osobnostných špecifík klienta v sociálnom a kultúrnom kontexte (vrátane znevýhodnených skupín) a následná adaptácia poradenských postupov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
identifikácia potreby a odporučenie vhodných špecializovaných služieb
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Online vzdelávanie
6
analýza a identifikácia cieľových skupín a potrieb klienta v kontexte rozvoja kariéry
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie nástrojov kariérového hodnotenia a diagnostiky
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Systémy riadenia vzdelávania
6
vedenie evidencie klientov a stanovených postupov kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podpora procesu sebapoznania klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Hromadné on-line vzdelávanie a on-line kurzy
6
nadväzovanie a vedenie efektívneho poradenského vzťahu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedenie individuálnych a skupinových poradenských aktivít
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: Mapovanie motivácie, osobnostných predpokladov, nadobudnutých vedomostí, zručností a schopností, vypracovanie kariérových cieľov a rozvoj ďalších zručností pre riadenie vlastnej kariéry.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálna komunikácia
Online interná a externá komunikácia
6
podpora povedomia verejnosti o programoch a službách kariérového poradenstva
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podpora procesu rozhodovania klienta v otázkach kariérového rozvoja
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Podnikateľské vzdelávanie
6
vyhľadávanie, interpretácia a poskytovanie informácií relevantných pre kariérové rozhodovanie klienta
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podpora klienta v rozvoji zručností pre riadenie vzdelávacej a profesijnej dráhy
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Strategické plánovanie a moderné riadenie ľudských zdrojov
6
spolupráca s kľúčovými aktérmi z oblasti vzdelávania, zamestnanosti a trhu práce
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti výchovy a vzdelávania ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Nízka zodpovednosť, prípadné straty sú malé alebo ľahko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.