Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikania

Odborný pracovník na úseku živnostenského podnikaniaOdborný pracovník na úseku živnostenského podnikania plní úlohy štátnej správy v oblasti živnostenskej registrácie a živnostenskej kontroly. V súlade so živnostenským zákonom poskytuje informácie o podmienkach živnostenského podnikania, prijíma ohlásenia živností, vydáva výpisy zo živnostenského registra a pripravuje rozhodnutia o udelení pokuty v prípadoch, ktoré ustanovuje živnostenský zákon. Prijíma žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia. Zabezpečuje úlohy jednotného kontaktného miesta a pracuje v informačnom systéme jednotných kontaktných miest....
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496395/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 24 mesiacov.
ISCO-08
3354
SK ISCO-08
3354001
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3354001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
pravidlá písania a úpravy písomností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
podmienky a povinnosti, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky podnikania podľa osobitných predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
náležitosti záznamu a protokolu z kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vykonávania kontrolnej činnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy vykonávania prípravy kontroly, realizovania výkonu kontrolných činností, vrátane spracovania príslušnej dokumentácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby a metódy komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
pravidlá ochrany osobných údajov, autorské právo v SR a v zahraničí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozdiely medzi remeselnými, viazanými a voľnými živnosťami podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne záväzné akty Európskej únie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy z oblasti ochrany osobných údajov v informačných systémoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady správneho telefonovania a elektronickej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
úlohy a postupy jednotného kontaktného miesta
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy a metódy poskytovania informácií odborným pracovníkom na úseku živnostenského podnikania ako jednotného kontaktného miesta o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania, o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, o postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb, o kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc, o možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb, o všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb.
Perspektíva: Aktuálna
7
náležitosti rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy predkladania návrhov na tvorbu a zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
všeobecné a osobitné podmienky prevádzkovania živnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy vybavovania dožiadaní FO, PO, orgánov štátnej správy, samosprávy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
systém živnostenskej registrácie a živnostenskej kontroly
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
formy a metódy poskytovania výpisov zo živnostenského registra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy kontroly a sankcií v oblasti neoprávneného podnikania a podnikania nad rámec oprávnenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky ukladania pokút podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia o udelení pokuty v prípadoch, ktoré ustanovuje živnostenský zákon.
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky uloženia poriadkovej pokuty podľa živnostenského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
jednotný informačný systém štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytvorenie jednotného informačného systému štátnej správy bude vyžadovať dostatočnú znalosť tohto systému.
Perspektíva: Budúca
7
živnostenský register Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
rešpektovanie pravidiel ochrany osobných údajov v súlade s platnou legislatívou
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca so živnostenským registrom Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v právnych predpisoch
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie plánov kontrolnej činnosti pre výkon štátneho dohľadu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie dôkazového materiálu, kontrola náležitostí právnych dokumentov, vrátane kontroly dodržiavania lehôt v uvedených dokumentoch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
predkladanie podnetov na prijatie zákonov, ich zmeny a doplnenia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie dodržiavania podmienok a povinností v oblasti živnostenského podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Posudzovanie podmienok a povinností, ktoré pre podnikateľov vyplývajú zo živnostenského zákona a z osobitných predpisov, ak sa vzťahujú na živnostenské podnikanie.
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie splnenia všeobecných a osobitných podmienok prevádzkovania živnosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola a sankcionovanie neoprávneného podnikania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie kontrol poskytovaných služieb, vrátane kontrol priamo v teréne
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tvorba právnych rozborov, vyjadrení a rozhodnutí
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
vedenie požadovanej prevádzkovej dokumentácie, agend, evidencie, štatistík a pod.
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie výpisov zo živnostenského registra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úplnosti a komplexnosti služby zápisu do obchodného registra
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
práca s jednotným informačným systémom štátnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vytvorenie jednotného informačného systému verejnej správy bude vyžadovať znalosť práce v tomto systéme.
Perspektíva: Budúca
7
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vybavovanie podnetov fyzickej osoby alebo právnickej osoby
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
plnenie úloh jednotného kontaktného miesta
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Poskytovanie informácií o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky, postupoch vybavovania náležitostí spojených s možnosťou získania oprávnenia na podnikanie a prístupu k poskytovaniu služieb, kontaktoch na orgány, ktoré sú podľa osobitných predpisov príslušné na rozhodovanie vo veciach podnikania a poskytovania služieb a na iné subjekty, ktoré môžu poskytovateľom služieb alebo príjemcom služieb ponúknuť praktickú pomoc, možnostiach prístupu k verejnej časti registra s databázami poskytovateľov služieb, všeobecne dostupných spôsoboch riešenia sporov súvisiacich so vznikom oprávnenia na podnikanie alebo s možnosťou poskytovania služieb a vlastným poskytovaním služieb, prijímanie od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie prevádzkovať živnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia ohlásenia živnosti podľa živnostenského zákona, údaje a doklady vrátane správnych poplatkov.
Perspektíva: Aktuálna
7
založenie, pozastavenie, zrušenie živnosti
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
rozhodovanie v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úloh na úseku živnostenskej registrácie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Rutinné kancelárske práce ?
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.