Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii

Pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistenciiPôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii samostatne poskytuje špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť pacientkám v kritickom zdravotnom stave pri náhlych príhodách v pôrodnej asistencii....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496394/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 44/2008 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 95/2018 Z. z., ktorou sa určuje rozsah ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom a rozsah praxe pôrodnej asistencie poskytovanej pôrodnou asistentkou samostatne, samostatne na základe indikácie lekára a v spolupráci s lekárom
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: (1) Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností v povolaní pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii sa získava nadobudnutím a) vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v bakalárskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, b) vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v magisterskom študijnom programe v študijnom odbore pôrodná asistencia, ak vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa bolo získané v študijnom odbore podľa písmena a). (2) Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností v zamestnaní pôrodná asistentka špecialistka v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania pôrodnej asistentky špecialistky v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 4) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 8).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2222
SK ISCO-08
2222001
ESCO
606
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2222001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Bezpečnosť komunikácie, princípy kybernetickej bezpečnosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Napr. spôsob získania a archivácie informovaných súhlasov, dodržiavanie GDPR.
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Aplikácií národného systému E-zdravie týkajúcich sa poskytovania zdravotnej starostlivosti v pôrodnej asistencii.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientkou a rodinou; psychologický prístup k pacientke a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vedecký výskum v špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Intenzívna starostlivosť; stavy vyžadujúce intenzívnu starostlivosť v pôrodnej asistencii a neonatológii; predanestetické vyšetrenie; premedikácia; anestézia.
Perspektíva: Aktuálna
6
kvalita, štandardy v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Kvalita ošetrovateľskej starostlivosti; štandard; tvorba štandardov; kritériá štandardu; audit; metódy auditu.
Perspektíva: Aktuálna
6
ošetrovateľský proces
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: ošetrovateľský proces u pacientky napr. s nádorovou chorobou ženských pohlavných orgánov a prsníkov, endometriózou; pri akútnych hemoragických stavoch a akútnych zápalových stavoch v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; preeklampsii, eklampsii, HELLP syndróme; torzii vaječníkov, ruptúre maternice, dekompenzovanej hypertenzii a náhlych stavoch a úrazoch v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí a patologickom postavení prenatálneho dieťaťa, pri hypoxii prenatálneho dieťaťa, embólii plodovou vodou, prekotnom a patologickom pôrode; u ženy s rizikovou, patologickou a ektopickou tehotnosťou, závislej na návykových látkach a HIV pozitívnej
Perspektíva: Aktuálna
6
perioperačná intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Ošetrovateľská starostlivosť v predoperačnom období (všeobecná, špeciálna, somatická, psychická, medikamentózna, lokálna, dlhodobá, krátkodobá), intraoperačnom a pooperačnom období (bezprostredná, následná).
Perspektíva: Aktuálna
6
techniky a postupy kardiopulmonálnej resuscitácie dospelých
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne technológie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy intenzívnej starostlivosti pri rizikovej a patologickej gravidite
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy intenzívnej starostlivosti pri náhlych príhodách v šestonedelí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia a transfúziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: terapeutické hladiny liečiv; žiaduce a nežiaduce účinky liečiv; liekové interakcie; toxicita; špecifiká a zásady farmakoterapie v intenzívnej medicíne v gynekológii a pôrodníctve; transfúzia; krvná konzerva; štandardné transfúzne prípravky; krvné deriváty; osobitosti liečebnej výživy v intenzívnej starostlivosti; enterálna a parenterálna výživa
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti BOZP
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
realizovanie výskumných činností v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia odborných pracovných činností v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. odber biologického materiálu, monitorovanie a zaznamenávanie fyziologických funkcií; zabezpečovanie dýchacích ciest; aplikácia kyslíkovej liečby; podávanie enterálnej a parenterálnej výživy; zavedenie permanentného močového katétra a rektálnej rúrky; starostlivosť o permanentný močový katéter a intravenóznu kanylu; podávanie injekčnej terapie; ošetrovanie a preväzovanie rán; vaginálne vyšetrenie rodičky; monitorovanie rodičky a prenatálneho dieťaťa; intenzívna starostlivosť v pôrodnej asistencii pri vybraných stavoch a ochoreniach pri náhlych príhodách v gynekológii; pri rizikovej a patologickej gravidite; pri patologickom pôrode; pri intrauterinnej hypoxii plodu; pri náhlych príhodách v šestonedelí; v onko-gynekológii; pri chorobách prsnej žľazy; perioperačná starostlivosť pri vaginálnych operáciách; perioperačná starostlivosť pri abdominálnych operáciách; pri krvácaní v gynekológii; pri šoku; intenzívna starostlivosť o tehotné, rodičky a šestonedieľky závislé na návykových látkach; realizovanie prevencie komplikácií; sledovanie psychického stavu pacientky; vedenie ošetrovateľskej dokumentácie.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie odbornej prvej pomoci a kardio-pulmonálnej resuscitácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: poskytnutie odbornej prvej pomoci pri šokových stavoch; poskytnutie kardio-pulmonálnej resuscitácie u dospelej osoby, dieťaťa a novorodenca
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti metódou ošetrovateľského procesu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podieľanie sa na klinicko-farmakologickej starostlivosti o hospitalizovaných pacientov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
manipulácia s prístrojovou technikou v intenzívnej starostlivosti v pôrodnej asistencii
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Preukázanie technických zručností – napr. manipulovanie s monitorom, zvlhčovačom kyslíka, infúznymi pumpami, lineárnym dávkovačom, glukomerom, odsávacím zariadením, fetálnym pulzným oxymetrom, elektrokardiografom, flowmetrom.
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Napr. elektronická preskripcia, objednávanie.
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.