Fyziater a balneológ

Fyziater a balneológ vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti využíva prostriedky svojich odborov na prevenciu, diagnostiku, liečbu a výskum porúch zdravia a ich následkov s cieľom maximálnej možnej obnovy a zachovania, respektíve zlepšenia telesných, duševných a sociálnych funkcií a pracovných schopností.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212015 - Fyziater a balneológ
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
s dôrazom na patológiu lokomočného systému dospelých po úrazoch a pri degeneratívnych zmenách v rehabilitácii a pri fyzikálnej terapii; patológia nervového systému; patológia respiračného systému; patológia kardiovaskulárneho systému
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
napr.: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, neurológii, všeobecnej chirurgii, ortopédii, traumatológii, urológii, reumatológii, pediatrii, geriatrii a pod.
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti pri jednotlivých chorobách
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady farmakoterapie vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii s prihliadnutím na liekové interakcie a nežiaduce účinky liekov
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie ochorení, stavov a úrazov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami
7
epidemiológia chorôb
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
zásady edukácie pacientov v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
Špecifikácia:
zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG
7
zdravotnícka štatistika
7
princípy a postupy fyziatrie
7
princípy a postupy balneológie
7
princípy a postupy liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia funkčných a štrukturálnych zmien orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7
klinický obraz ochorení, stavov, úrazov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených a získaných ochorení, poúrazových stavov metódami ako napr.: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, funkčné vyšetrenie, kineziologický rozbor pohybu - goniometria, SFTR, svalový test, vyšetrenie skrátených, oslabených svalov, antropometria, somatometria a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Špecifikácia:
princípy stavby rehabilitačného plánu, princípy jednotlivých špeciálnych rehabilitačných metodík - mobilizácia, mäkké techniky, manipulačná terapia, injekčnáj terapia – intramuskulárne a intravenózne injekcie, periartikulárne obstreky; laseroterapia a jej modifikácie; elektroterapia; balneoterapia
7
vedecký výskum v odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod.
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
Špecifikácia:
napr.: funkčné vyšetrenie, vyhodnotenie záznamu elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie záťažového elektrografického vyšetrenia, vyhodnotenie röntgenologickej snímky, vyhodnotenie CT a MR; kineziologický rozbor pohybu - SFTR test, svalový test, testovanie skrátených svalov, testovanie oslabených svalov, somatometria, spirometria, funkčné testy ruky, testy samostatnosti, testy sebestačnosti, testy pri špeciálnych klinických jednotkách, testy pre sociálnu rehabilitáciu, testy pre výchovnú rehabilitáciu a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
Špecifikácia:
sledovanie pacientov napr.: s hypertenziou, metabolickými poruchami a poruchami výživy, s ICHS, arytmiami, ochoreniami tráviaceho systému a pod.
7
indikácia, aplikácia, interpretácia terapeutických metód a postupov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
Špecifikácia:
napr.: injekčné terapie – intramuskulárne, intravenózne injekcie, periartikulárne obstreky; stavba individuálneho rehabilitačného programu; indikácia špeciálnej metodiky liečebnej telesnej výchovy, indikácia balneologických metodík, indikácia metodiky fyzikálnej terapie, laseroterapia, repetitívna mobilizácia, postizometrická relaxácia, nárazová manipulácia chrbtice, nárazová manipulácia periférnych kĺbov a pod.
7
manažovanie zdravotnej starostlivosti o pacientov vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie pacientov v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
7
revízna a posudková činnosť vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.