Lekár tropickej medicíny

Lekár tropickej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, epidemiológiou, diagnostikou, liečbou, dispenzarizáciou, posudkovou činnosťou, určovaním prognózy a výskumom tropických chorôb.
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 4 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 4 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore tropická medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 18. novembra 2013 č. S08305-OL-2013, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212060 - Lekár tropickej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
napr.: všeobecné lekárstvo, vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, infektológia, parazitológia, hematológia a transfúziológia, hepatológia, nefrológia, pneumológia a ftizeológia, kardiológia, klinická biochémia, klinická mikrobiológia, klinická imunológia a alergológia, anestéziológia a intenzívna medicína a pod.
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti, princípy a metódy liečby bolesti
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady antiinfekčnej liečby: antibiotiká, chemoterapeutiká, antiparazitárne, antivírusové a antimykotické liečivá, imunomodulanciá, ich indikácie, kontraindikácie, vedľajšie účinky a liekové interakcie; farmakoekonomika antiinfekčnej terapie
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
zásady očkovania proti infekčným a tropickým chorobám; aktívna a pasívna imunizácia tropických ochorení - dostupné prostriedky, ich indikácie, kontraindikácie, schémy podávania, nežiaduce účinky a komplikácie
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
zásady dispenzárnej starostlivosti o rekonvalescentov po tropickej chorobe a o osoby s chronicky prebiehajúcou infekciou vrátane sociálnej a posudkovej problematiky
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
metódy aktívneho vyhľadávania chorôb, hlavne zo skupiny epidemiologicky sa vyskytujúcich infekčných a tropických ochorení patriacich do tropickej medicíny
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti o pacientov s infekčnými a tropickými ochoreniami
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
zásady edukácie pacientov s infekčnými a tropickými ochoreniami v závislosti od konkrétneho ochorenia s cieľom zachovania, upevňovania a obnovy zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
Špecifikácia:
zdravotná dokumentácia, zdravotná knižka, vykazovanie a kódovanie DRG
7
zdravotnícka štatistika
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia infekčného procesu a infekčných ochorení orgánov a orgánových systémov
7
klinický obraz ochorení a stavov orgánov a orgánových systémov v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
klinický obraz bakteriálnych, vírusových, parazitárnych a mykotických nákaz, ktoré sa vyskytujú v trópoch a subtrópoch; osobitosti výskytu, priebehu a komplexnej liečby tropických chorôb u novorodencov, dojčiat, tehotných žien, osôb vyššieho veku, chirurgicky či onkologicky chorých a u osôb s poruchami imunity
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika ochorení v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení jednotlivých systémov neinvazívnymi a invazívnymi metódami ako napr.: anamnéza, fyzikálne vyšetrenie, laboratórne testy – mikrobiologické, biochemické, sérologické vyšetrenie, výtery z jednotlivých dutín a pod.; endoskopické vyšetrenie, punkcie, biopsie a pod; diferenciálna diagnostika exantému, ikteru, vírusových hepatitíd, lymfadenopatie, hepatosplenomegálie, pneumonického syndrómu, meningeálneho syndrómu, hnačkového syndrómu, uroinfekcií a ďalších prejavov infekčných chorôb
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
princípy a metódy protiepidemických opatrení - izolácia alebo karanténa osôb podľa platných predpisov; realizácie diagnostických postupov pri zlyhávaní vnútorných orgánov, riešenia diagnostických a terapeutických postupov pri naliehavých situáciách v tropickej medicíne, klinického manažmentu akútnych stavov a akútnych zhoršení pri infekčných a tropických ochoreniach; správnej indikácie diagnostických a liečebných postupov pri výskyte závažnej poruchy zdravia s ohľadom na rizikovosť výkonu a pod.
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
postupy a metódy farmakologickej a nefarmakologickej liečby infekčných a tropických ochorení, prípravy liečebných plánov na ovplyvnenie ochorenia a prevencie napr. pri: infekcii HIV, malárii, lepre, leishmanióze, schistosomóze onchocerciasis, lymfatické filariózy, Chagasova choroba, Africká trypanosomiáza a dengue a pod.
7
vedecký výskum v odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore tropická medicína
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve - štatistika, vedenie zdravotnej dokumentácie, vykazovanie zdravotných výkonov, DRG
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
indikácia, aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód pri jednotlivých ochoreniach napr.: odber biologického materiálu na mikrobiologické vyšetrenie -výter z horných dýchacích ciest, odber spúta na kultiváciu, výteru z rekta, výteru z močovej rúry, výteru z pošvy a krčka maternice, odber hemokultúry krvi na hemokultiváciu, odber moču na kultiváciu cievkou, odber mozgomiešneho moku na biochemické, mikrobiologické a cytologické vyšetrenie lumbálnou punkciou, vyhotovenie krvného náteru, vrátane vyšetrenia krvného obrazu, vyhotovenie hrubej kvapky, vrátane farbenia podľa Giemsa
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
napr.: infekčných hnačkových ochorení, akútnej vírusovej hepatitídy, chronickej vírusovej hepatitídy, bronchopneumónie, vrátane nozokomiálnej, komplikovaných infekcií horných dýchacích ciest, vrátane infekčnej mononukleózy, infekcií kože a mäkkých tkanív, meningitídy a ostatných infekcií CNS, parazitárnych ochorení, vrátane malárie a iných tropických nákaz, zoonóz, nozokomiálnych infekcií, horúčky nejasnej etiológie, uzlinového syndrómu, imunokompromitovaných pacientov s infekciou a pod.
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
vyhodnotenie výsledkov mikrobiologického vyšetrenia, vrátane stanovenia citlivosti na antibiotiká - návrh antibiotickej terapie; vyhodnotenie výsledkov sérologických vyšetrení, vrátane návrhu antiinfekčnej liečby; vyhodnotenie parazitologického vyšetrenia, vrátane rozhodnutia o antiparazitárnej liečbe; vyhodnotenie virologických vyšetrení u pacientov s chronickými vírusovými infekciami (hepatitída B,C, HIV, herpetické infekcie), návrh antivírusovej liečby
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v špecializačnom odbore tropická medicína
Špecifikácia:
klinický manažment akútnych stavov a akútnych zhoršení infekčných a tropických chorôb - príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v špecializačnom odbore tropická medicína
7
revízna a posudková činnosť v špecializačnom odbore tropická medicína
7
edukácia pacienta s ochoreniami
Špecifikácia:
poučenie pacienta o jeho ochorení, prognóze, o zostavených diagnostických a terapeutických plánoch, edukácia o účinkoch predpísaných liekov, o diétnom režime a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.