Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví

Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkvíŠpecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví zabezpečuje úlohy na úseku výkonu štátnej správy vo veciach cirkví a náboženských spoločností. Postupuje pritom podľa platných všeobecne záväzných právnych predpisov i medzinárodných zmlúv. Špecialista v oblasti vzťahov štátu a cirkví vypracováva návrhy legislatívnych zámerov v oblasti vzťahov štátu a cirkví, náboženských spoločností a dodržiavania slobody myslenia, svedomia a náboženského vyznania a ich komparácie z hľadiska medzinárodného konfesného práva. Po vecnej stránke vypracováva návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich postavenie a pôsobnosť cirkví a náboženských spoločností vrátane návrhov zmlúv a dohôd medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami. Pripravuje návrhy právnych predpisov súvisiacich s prípravou ekonomického modelu finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností a právnych predpisov upravujúcich problematiku registrácie cirkví a náboženských spoločností,...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496387/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
S
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
766
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2636
SK ISCO-08
2636011
ESCO
V súčasnosti nemá ekvivalent v klasifikácii ESCO.
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2636011

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
religionistika
Príznak: Špecifická
Špecifikácia: právne predpisy upravujúce problematiku cirkví a náboženských spoločností, náboženskej slobody, nábožensky motivovaného extrémizmu a terorizmu; poskytovanie konzultačných služieb v oblasti religiozity, náboženského extrémizmu a ľudských práv
Perspektíva: Aktuálna
7
systém financovania cirkví a náboženských spoločností v krajinách EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 370/2019 o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti z oblasti tradičnej a netradičnej religiozity
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: vrátane novodobých náboženských hnutí
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
medzinárodné zmluvy a dohovory
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: v oblasti cirkví a náboženských spoločností
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o rozpočtových pravidlách verejnej správy
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy o slobodnom prístupe k informáciám
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá evidovania korešpondencie, zmlúv a ďalších dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
5
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady tvorby koncepčných, normotvorných a metodických materiálov v štátnej správe
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy pri tvorbe všeobecne záväzných právnych predpisov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a postupy tvorby stanovísk k právnym predpisom a návrhom na legislatívne zmeny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: základné pojmy, postupy, zásady
Perspektíva: Aktuálna
7
vedomosti v oblasti štátu a práva
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém prípravy koncepčných materiálov a strategických zámerov, pozičných dokumentov a ekonomických modelov v oblasti vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vykonávania analytickej a metodickej činnosti v oblasti sprístupňovania informácií o registrovaných cirkvách, náboženských spoločnostiach a neregistrovaných duchovných spoločenstvách
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie koncepčných a strategických zámerov v oblasti vzťahov štátu a cirkvi
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie návrhov právnych predpisov súvisiacich s prípravou ekonomického modelu finančného zabezpečenia cirkví a náboženských spoločností a právnych predpisov upravujúcich problematiku registrácie cirkví a náboženských spoločností, nábožensky motivovaného extrémizmu a terorizmu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o registráciu cirkví a náboženských spoločností a pripravovanie rozhodnutí v rámci správneho poriadku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vydávanie stanovísk k prechodným pobytom cudzincov pracujúcich pre cirkvi a náboženské spoločnosti v Slovenskej republike
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie ekonomických rozborov, vyúčtovania a záverečného účtu za oblasť cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozpisovanie finančných prostriedkov štátneho rozpočtu účelovo určených pre cirkvi, náboženské spoločnosti a charitu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analyzovanie základných dokumentov, zriaďovacích listín, štatútov a iných dokladov cirkví a náboženských spoločností a posudzovanie ich súladu s právnym poriadkom SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie analytickej činnosti a poskytovanie konzultačných služieb o náboženskom terorizme a problematike extrémizmu, xenofóbie, rasovej neznášanlivosti a antisemitizmu
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov po vecnej stránke
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: upravujúcich postavenie a pôsobnosť cirkví a náboženských spoločností vrátane návrhov zmlúv medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Perspektíva: Aktuálna
7
vytváranie databáz základných informácií o cirkvách a náboženských spoločnostiach a vedenie zoznamu registrovaných cirkví a náboženských spoločností a právnických osôb, ktoré odvodzujú svoju právnu subjektivitu od cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie registrácie cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie analytických a informačných materiálov a odborných stanovísk za oblasť vzťahov štátu a cirkví
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vytváranie predpokladov na usporiadanie majetkovo-právnych vzťahov štátu a cirkví a náboženských spoločností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie plnenia úloh vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv a vnútroštátnych dohôd medzi Slovenskou republikou a cirkvami a náboženskými spoločnosťami
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Iná kancelárska technika inde neuvedená
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.