Špecialista v oblasti autorského práva

Špecialista v oblasti autorského právaŠpecialista v oblasti autorského práva sa podieľa na tvorbe štátnej politiky v oblasti autorského práva a s ním súvisiacich práv. Špecialista v oblasti autorského práva pripravuje návrhy legislatívnych zámerov, zákonov, všeobecne záväzných právnych predpisov, koncepčných a strategických zámerov a pozičných dokumentov v oblasti duševného vlastníctva - autorského práva a s ním súvisiacich práv. Vykonáva štátny dohľad v oblasti kolektívnej správy práv podľa autorského zákona. Vypracováva podkladové materiály a stanoviská pre konanie súdov a pre iné orgány verejnej moci v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom. Pripravuje rozhodnutia v správnom konaní v oblasti autorského práva, práv súvisiacich s autorským právom a v oblasti kolektívnej správy práv podľa autorského zákona. Vykonáva analytickú činnosť v oblasti rozvoja, vplyvov a nových koncepcií medzinárodných systémov autorskoprávnej ochrany (oblasť medzinárodného práva, oblasť práva Európskej únie). Zabezpeču...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496386/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKPrávnik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
Poznámka: v oblasti práva
ISCO-08
2611
SK ISCO-08
2611012
ESCO
968
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
2611012

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
P
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.
Perspektíva: Aktuálna
7
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti práva duševného vlastníctva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
legislatívne pravidlá tvorby zákonov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právo EÚ regulujúce oblasť autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Datamining
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
právne predpisy v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon
Perspektíva: Aktuálna
7
harmonizácia a aproximácia práva Európskej únie v podmienkach SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy využívania portálu právnych predpisov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy vypracovávania podkladových materiálov a stanovísk v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá na tvorbu stanovísk k návrhom aktov EÚ a na koordináciu realizácie politík EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
legislatívne pravidlá vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metodický pokyn/smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie vlády SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém zabezpečovania a koordinovania činnosti v oblasti duševného vlastníctva v pôsobnosti MH SR
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postup pri vypracovaní návrhu rozhodnutia o inej zmene územia obce na základe súhlasu obce podľa zákona o obecnom zriadení
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pravidlá a postupy pri vypracovávaní podkladových materiálov a stanovísk pre konanie súdov a pre iné orgány verejnej moci v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém výkonu štátneho dohľadu v oblasti kolektívnej správy práv podľa autorského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
systém vypracovávania podkladov, stanovísk a pozičných dokumentov ku koncepčným a analytickým materiálom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie zásad mlčanlivosti a ochrany osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie koncepčných a strategických zámerov a pozičných dokumentov v oblasti duševného vlastníctva - autorského práva a s ním súvisiacich práv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Datamining
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vykonávanie štátneho dohľadu v oblasti kolektívnej správy práv podľa autorského zákona
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
udeľovanie a odnímanie oprávnení na výkon kolektívnej správy práv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhu zákonov a všeobecne záväzných právnych predpisov (po vecnej stránke)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Dátová integrácia vo verejnej správe a využívanie big data
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
implementácia a prevádzka informačného portálu o duševnom vlastníctve
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie informačných materiálov a analýz smerníc a nariadení Európskej únie v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Digitálna bezpečnosť
Info etika
Datamining
Digitálna transformácia verejnej správy
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
Nárast cezhraničných interakcií a prijímanie jednotných riešení naprieč EÚ
7
vypracúvanie podkladových materiálov a stanovísk pre konanie súdov a pre iné orgány verejnej moci v oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obhajovanie a presadzovanie štátnej politiky v štruktúrach EÚ, v Rade Európy, v komisiách alebo výboroch zriadených orgánmi a inštitúciami EÚ a Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie úlohy projektového manažmentu a obsahovej správy pre projekt v oblasti autorského práva
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: ""vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva""
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačnej činnosti podporným programom EÚ vo vzťahu k autorskému právu a právam súvisiacim s autorským právom
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vykonávanie koordinačno-kontrolnej činnosti účelného výkonu kolektívnej správy práv
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Bližšie neurčený postup práce ?
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Vedenie tímu v administratíve (napr. oddelenia, referátu, koordinácia projektu a pod.) ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.