Fyzioterapeut bez špecializácie

Fyzioterapeut bez špecializácieFyzioterapeut bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti vo fyzioterapii, v preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej, výchovnej vzdelávacej a výskumnej oblasti, ktoré zodpovedajú rozsahu a obsahu získaného vzdelania vo fyzioterapii zamerané najmä na funkčnú diagnostiku lokomočného systému, stavbu fyzioterapeutických programov a aplikáciu kinezioterapeutických metód, techník a postupov....
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496378/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
R ?
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
Poznámka: Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
ISCO-08
2264
SK ISCO-08
2264001
ESCO
630
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2264001

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
V

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy výskumu vo fyzioterapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy identifikácie vzdelávacích potrieb a stanovovanie cieľov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
psychológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: špecifiká psychologického prístupu k pacientom s ohľadom na jednotlivé vekové skupiny, sociálne aspekty a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
legislatíva k používaniu telekomunikačných zariadení v medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a právne normy súvisiace s ochranou osobných údajov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov s dôrazom na lokomočný aparát a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Perspektíva: Aktuálna
6
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
fyzikálna terapia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: fyzikálna podstata fyziatrických, balneologických a elektroterapeutických procedúr, ich fyziologických účinkov a dejov prebiehajúcich v organizme
Perspektíva: Aktuálna
6
indikácie a kontraindikácie masáže
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné príčiny, príznaky, diagnostika a terapia pri systémových ochoreniach, stavoch v jednotlivých vekových obdobiach v klinických disciplínach ako napr.: vnútorné lekárstvo, neurológia, všeobecná a úrazová chirurgia, ortopédia a protetika, geriatria, pediatria, gynekológia a pôrodníctvo a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
preventívna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základy princípov a metód v mikrobiológii, epidemiológii a hygiene
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov vo fyzioterapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy balneológie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kinezioterapia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, metódy a postupy kinezioterapie v jednotlivých klinických odboroch
Perspektíva: Aktuálna
6
funkčná diagnostiká lokomočného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a postupy funkčnej diagnostiky lokomočného systému
Perspektíva: Aktuálna
6
kineziológia a patokineziológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zdravotná dokumentácia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komplexný fyzioterapeutický proces a jeho špecifiká
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
štandardizácia vo fyzioterapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
mimoriadne udalosti vo fyzioterapii
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
farmakológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: základné poznatky z farmakológie
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
zostavenie kineziologických a fyzioterapeutických programov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zostavenie individuálneho kineziologického a komplexného fyzioterapeutického programu na základe vyhodnotenia kineziologických rozborov, aktuálneho zdravotného stavu, veku a schopností pacienta; vyhodnotenie komplexného fyzioterapeutického procesu
Perspektíva: Aktuálna
6
opis, analýza a vyhodnotenie kineziologických rozborov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie techník efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
6
edukácia pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia funkčnej diagnostiky lokomočného systému
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia rozsiahleho systému jednotlivých metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia kinezioterapeutických metód
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: výber a aplikácia kinezioterapeutických metód, techník a postupov podľa stavu a charakteru ochorenia, postihnutia a handicapu v jednotlivých vekových obdobiach
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia elektroterapeutických a balneologických procedúr
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
aplikácia jednotlivých druhov a techník masáží
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytnutie odbornej prvej pomoci pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život, pri hromadných postihnutiach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
telepresencia vo virtuálnom prostredí - aplikácia vhodných komunikačných techník na efektívne získavanie diagnostických informácií a maximalizáciu terapeutickej atmosféry vo virtuálnom prostredí
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných lekárenských zariadení pri lekárenskej starostlivosti, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych a kúpeľných zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
Perspektíva: Aktuálna
6
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných diagnostických zariadení pri diagnostike, dokumentácii a liečbe ochorení
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
využívanie IT zručností na používanie aplikácií národného systému "ezdravie" v manažmente pacienta
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Liečivá a lekárnické pomôcky a materiály
Terapeutické pomôcky
Rehabilitačné prístroje a pomôcky
Masérske a balneologické pomôcky a materiály
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Normy (technické normy, ISO normy...)
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.