Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry

Historik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúryHistorik, teoretik, kritik vizuálneho umenia, dizajnu, architektúry skúma umenovedné súvislosti medzi dielami vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry navzájom, medzi dielom a spoločnosťou, medzi dielom a okolnosťami, resp. obdobím (sloh, štýl, smer, trend) ich vzniku i dielom a jeho autorom. Katalogizuje umelecké diela autorov, podľa pôvodu, techniky, datovania, rozmerov a pod. Skúma v uvedených súvislostiach autorskú autenticitu a obdobie vzniku, ak sú o diele (autorstve, dobe vzniku, technike) pochybnosti. Určuje techniku a autorské špecifiká zhotovenia diela. Analyzuje a interpretuje dielo v širších súvislostiach tak, aby verejnosť mohla vnímať jeho hodnotu, význam či jedinečnosť. Definuje pojmy vo výtvarnom umení, dizajne alebo architektúre a poskytuje k nim výklad. Mapuje a analyzuje aktuálny stav v príslušnom druhu umenia. Reflektuje nové fenomény a trendy ovplyvňujúce spoločnosť, resp. kultúru a posudzuje ich vplyv na konkrétne oblasti vizuálneho umenia, prípadne ich in...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496375/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKKunsthistorik
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa odporúča nasledovný certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Preukaz znalca podľa zákona č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 10 ods. 2)
Poznámka: Potrebný iba v prípade výkonu znaleckých obhliadok a posudkov diel vizuálneho umenia.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 36 mesiacov.
ISCO-08
2633
SK ISCO-08
2633003
ESCO
1011
SK NACE Rev. 2
R90
CPA 2015
R90
Príslušnosť k povolaniu
2633003

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Mediálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
V
Strategické a koncepčné myslenie
V
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
história
Príznak: Sektorová(20) ?
Špecifikácia: História - všeobecné dejiny, všeobecný historický prehľad.
Perspektíva: Aktuálna
7
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
semiotika a umenie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
nové digitálne príležitosti na obnovu, zachovanie a spoluvytváranie kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
6
vyspelé materiály a nové technológie na ochranu, zachovanie a obnovu artefaktov kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
6
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Formy participácie vo výskumnej, odbornej a legislatívnej oblasti v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa vizuálnym umením a kreatívnym priemyslom; platformy spolupráce v inovatívnych medziodborových metódach výskumu a dokumentovania vizuálneho umenia a kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
vplyv digitálnych technológií na spoločnosť a kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
základy manažmentu umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
marketingové nástroje a ich uplatnenie v produkcii kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
marketing v kultúre a umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Výtvarného diela.
Perspektíva: Aktuálna
7
výtvarné dielo v architektonickom priestore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
dejiny umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Veda o umení (dejiny, teória, kritika) v rámci príslušnej špecializácie, teória a dejiny umeleckých remesiel, teória a dejiny architektúry, urbanizmu a stavebníctva.
Perspektíva: Aktuálna
7
súčasné trendy vo výtvarnom umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy, spôsoby a postupy pri organizovaní verejnej prezentácie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Metódy a možnosti organizovania vzťahov s verejnosťou, printovej a mediálnej komunikácie, manažment prezentácie diel vizuálneho umenia.
Perspektíva: Aktuálna
7
odborná umelecko-historická terminológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť správneho výkladu a korektnej interpretácie jednotlivých pojmov príslušného umeleckého druhu v jeho historických súvislostiach.
Perspektíva: Aktuálna
7
techniky a technológie realizácie vizuálneho umeleckého diela v príslušnom odbore a štýle umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
postupy cenotvorby a oceňovania umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
výtvarná kompozícia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zásady a princípy usporadúvania vizuálne vnímaných 2D alebo 3D objektov (tvarov, plôch, farieb…) v danom formáte alebo v priestore tak, aby ich vzájomná poloha vyvolávala pocity harmónie, pokoja alebo naopak disharmónie, nevyváženosti v zmysle obsahu – požadovaného vplyvu diela na jeho pozorovateľa. Výtvarná kompozícia ako vedomá autorská aktivita sa riadi viacerými princípmi, ktoré sú úzko previazané s psychológiou vizuálneho vnímania. Tak ako je súčasťou kognitívnych procesov pri samotnej tvorbe diela (rozvíja sa nielen učením, ale aj skúsenosťou) – autor princípy aplikuje neraz spontánne, impulzívne, pocitovo, je uplatňovaná aj pri prezentácii viacerých umeleckých diel, ako kompozičných objektov – napr. pri inštalácii výstav, diel v architektúre a pod. V architektúre (dizajne) možno princípmi výtvarnej kompozície definovať aj vnímané objemy – napr. interiér budov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy a postupy katalogizácie umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
materiály v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
technológie v dizajnérskej praxi a 3D výtvarných disciplínach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
umelá inteligencia vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Možnosti využitia a uplatnenia umelej inteligencie, resp. strojového učenia vo vizuálnom umení, dizajne, resp. architektúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
7
psychológia tvorby a vnímania v umení
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
inovatívne spôsoby umeleckého vyjadrenia, naratívu, komunikácie a interakcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spôsoby aplikácie digitálnych technológií v realizačnom procese umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spôsoby a postupy využitia digitálnych technológií vo vizuálnom umení, dizajne, resp. architektúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
Aplikácie blockchainu v umeleckej produkcii
7
postupy a spôsoby práce s virtuálnou realitou v umeleckej produkcii
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vplyv a aplikácie virtuálnej reality vo vizuálnom umení, dizajne, resp. architektúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
7
princípy a zásady fotografovania
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Postupy a zásady vyhotovenia fotografickej dokumentácie diela vizuálneho umenia na relevantné a verné zachytenie jeho špecifík na účely jeho skúmania (pôvod, datácia, autorstvo, autenticita) a archivovania.
Perspektíva: Aktuálna
5

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Napr. pri posudzovaní pravosti umeleckých predmetov a diel pri ich kúpe alebo predaji.
Perspektíva: Aktuálna
7
pozorovanie, analýza a hodnotenie vizuálneho diela z technologického, ideového a estetického aspektu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
skúmanie a posudzovanie umenovedných súvislostí medzi umeleckými dielami navzájom a ich spoločenským, resp. historickým kontextom
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
identifikácia techniky realizácie alebo interpretácie diela, príslušného štýlu a umeleckospoločenského zaradenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza a interpretácia umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Aplikácia dejín a teórie umenia vo výskume a riešení úloh spojených s analýzou umeleckého diela, analýza umeleckej tvorby na formulovanie kritickej výpovede o umeleckom diele – najmä v umeleckej kritike, sledovanie aktuálneho vývoja v oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
analýza výtvarných diel z hľadiska použitých techník, technológií a materiálov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie výskumných projektov v oblasti histórie/kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti vizuálneho umenia a kreatívneho priemyslu.
Perspektíva: Aktuálna
7
realizácia umeleckého výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Art&Science
7
sprostredkovanie recepcie nových druhov umenia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
katalogizácia umeleckých diel a ich autorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
datovanie vzniku umeleckých diel
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
správa a administrácia umeleckého diela
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
komunikácia s médiami a efektívna prezentácia projektov v kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Prezentácia kunsthistorického myslenia, výsledkov práce v oblasti vizuálneho umenia a súvisiacich odborných činností prostredníctvom médií a elektronických sietí.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
6
informovanie o výtvarných dielach na trhu s umením a ich prezentovanie zákazníkom v procese marketingu a predaja
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
rozvíjanie efektívnej spolupráce a primeranej komunikácie so subjektmi z rôznych kultúrnych prostredí a sektorov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
využívanie prvkov virtuálnej reality vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť rozpoznania a analýzy aplikácie virtuálnej, resp. rozšírenej reality vo vizuálnom umení, dizajne, resp. v oblasti architektúry.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Virtuálna a rozšírená realita v kreatívnom priemysle
7
využívanie prvkov umelej inteligencie vo vizuálnom umení a dizajne
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Schopnosť rozpoznania a analýzy aplikácie umelej inteligencie vo vizuálnom umení, dizajne, resp. v oblasti architektúry.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Umelá inteligencia v kultúre a audiovizuálnom sektore
7
používanie digitálnych technológií v rámci umeleckej produkcie
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Používanie digitálnych technológií vo vizuálnom umení, dizajne, resp. architektúre.
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digitálne umenia
Aplikácie blockchainu v umeleckej produkcii
7
fotografovanie a zhotovovanie technickej a dokumentačnej fotografie v ateliéri, v interiéri i v exteriéri
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zoraďovanie historických faktov, ich štruktúrovanie a začleňovanie do vzájomných súvislostí, príčinných a následných vzťahov, triedenie, rozlišovanie a klasifikovanie poznatkov a ich aplikácia
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: V oblasti vizuálneho umenia, dizajnu alebo architektúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci vizuálneho umenia a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Telo ako pracovný prostriedok
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Netradičný, originálny postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Charakteristika:
Mobilizácia kreatívneho potenciálu: rozvoj medzisektorovej spolupráce, najmä pokiaľ ide o vytváranie podmienok na budovanie efektívnej spolupráce a prepájanie jednotlivých oblastí – napr. umenia a IT technológií, umenia a stavebníctva, umenia a oblasti rozvoja životného prostredia v rámci ekologickej filozofie, zdravia, prepájanie sociálnych vied s umením a kultúrou a i., rozvoj a podpora kreatívnych klastrov, „vzdelávacích laboratórií“, tvorivých centier, spoločných pracovných priestorov, programov vytvárania kontaktov a kultúrnych a kreatívnych zoskupení a sietí, rastúce tendencie vzniku centier pre kreativitu a umenie, komunitné priestory v mestách a obciach.
Charakteristika:
Prepojenie umenia, kultúry a kreativity nie len so sektormi priemyslu, ale aj s výskumnými a vedeckými inštitúciami, kde sa umelci a odborníci z KKP priamo zúčastňujú na výskume; stále aktuálnejšie je uplatňovanie umeleckých metód pri výskume (tzv. art-based research).
Charakteristika:
Trend zvyšujúcej sa ponuky nových foriem prezentačných, marketingovýych a propagačných aktivít sektore kultúry a odvetviach umenia indikuje potrebu zvyšovania kvality a rozširovania znalostí a zručností ľudských zdrojov a predpokladá vznik nových pracovných pozícií/kvalifikácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Virtuálna realita („VR“) a rozšírená realita („AR“) sa dnes považujú za významnú súčasť technologického pokroku a inovácií, a preto sú pre KKP rastúcim odvetvím záujmu. VR vytvára umelé prostredie, ktoré používateľov vtiahne tak, že majú pocit, že prežívajú skutočné prostredie. VR môže byť plne imerzívna, neiimerzívna, čiastočne imerzívna alebo distribuovaná. AR používa počítačom simulovanú realitu alebo rekreáciu prostredia v reálnom čase na vloženie používateľov priamo do počítačom simulovaného virtuálneho prostredia. AR technológia môže byť mobilná, nositeľná, viditeľná alebo priestorová. VR a AR rastú, zvyšuje sa ich kvalita a stále viac sa uplatňujú v rôznych odvetviach KKP. Ich rast je spôsobený klesajúcimi nákladmi na hardvér a zvyšujúcim sa dopytom po smart telefónoch. Očakáva sa, že vývoj počítačových grafických systémov bude zohrávať významnú úlohu pri ich posilňovaní na trhu. Virtuálna a rozšírená realita, ktorá sa vo veľkej miere spolieha na dizajn, pohyblivé obrazy a rozprávanie príbehov, sa tiež čoraz viac využíva pri oživovaní miest kultúrneho dedičstva v celej Európe ako stratégia na oživenie regionálneho cestovného ruchu.
Charakteristika:
Digitálne umenia v sebe prepájajú znalosti, zručnosti a kompetencie v rozmanitých spôsoboch umeleckej tvorby s novými tvorivými kompetenciami v oblasti digitálnej kultúry, komputerového myslenia a navrhovania a programovania. Materializujú sa v tvorbe interaktívneho digitálneho umeleckého a kreatívneho obsahu, počítačovej grafiky a vizualizácií.
Charakteristika:
Titulný obrázok Informatizácia, digitalizácia ako rozvojový faktor a nástroj zmeny charakteru práce v oblasti výkonu štandardných činností a služieb – nové technológie pri výskume a zabezpečení ochrany a udržateľného využitia kultúrneho dedičstva
Charakteristika:
Nové ekonomické modely fungovania vzťahu tvorcu a konzumenta umenia, bez potreby sprostredkovateľov (napr. hudobný priemysel). Aplikácie blockchainu v hudbe, filmovej a divadelnej produkcii a vydavateľskom priemysle by v nie príliš vzdialenej budúcnosti mohli viesť k revolučným vylepšeniam. Jeho hlavné výhody sú, že okrem iného ochraňuje autorské práva tvorcov, transparentnosť predaja spolu s redukciou sprostredkovateľov, resp. zabezpečuje umeleckú autentickosť diel.
Charakteristika:
Titulný obrázok Umelá inteligencia čoraz výraznejšie ovplyvňuje a transformuje kreatívne odvetvia. Umelú inteligenciu možno využívať na ochranu a podporu kultúrneho dedičstva. Umelá inteligencia mení spôsob fungovania kultúrneho a kreatívneho priemyslu, najmä audiovizuálneho sektora. Technológie umelej inteligencie sa čoraz častejšie využívajú na šírenie falošných správ, najmä prostredníctvom používania tzv. deepfakes.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.