Teatrológ


Warning: Undefined array key 0 in /data/0/3/03828d83-a8e3-4388-a59a-2a1aa37f5ccd/sustavapovolani.sk/web/wp-content/themes/cms.sustavapovolani.sk/vendor/trexima/sri-client/src/Client.php on line 744
Teatrológ skúma rôznorodé dimenzie divadelného umenia v jeho jednotlivých zložkách - dráma, réžia, dramaturgia, herecká tvorba, scénografická a kostýmová tvorba, hudobná zložka a súvzťažnosti so spoločenskými a umeleckými procesmi. Mapuje dejiny a aktuálny stav divadelného umenia, rozvíja odbornú publikačnú činnosť zameranú na danú oblasť a rozvíja divadelno-kritickú činnosť prostredníctvom odbornej periodickej tlače a médií. Podieľa sa na organizácii odborných a edukačných podujatí - festivalov, workshopov a prednáškových cyklov.
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Alternatívne názvy
Divadelný historik
Divadelný kritik
Divadelný vedec
Historik, teoretik, kritik divadelného umenia
Historik, teoretik, kritik pre dramatické umenia, balet, tanec a operu
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: aspoň 3 roky
ISCO-08
2633 - Filozofi, historici a politológovia
SK ISCO-08
2633003 - Historik, teoretik a kritik umenia
Divízia SK NACE Rev. 2
Tvorivé, umelecké a zábavné činnosti
Príslušnosť k povolaniu
Špecialista kultúrneho dedičstva

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný písomný prejav
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
samostatnosť
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
P
organizovanie a plánovanie práce
P
rozhodovanie
P
tvorivosť (kreativita)
P
vyjednávanie
P
tímová práca
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
divadelné umenie
7
kultúra vybranej krajiny
7
teória divadla a drámy
7
dejiny umenia
Špecifikácia:
dejiny dramatických umení (divadlo, dráma, film, hudobné a tanečné divadlo, performatívne umenia, scénografická a kostýmová tvorba)
7
divadelná a filmová kritika
7
filozofické a estetické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby
7
súčasné trendy v divadelnej tvorbe, kinematografii, audiovízii a oblasti multimédií
7
princípy, spôsoby a postupy publikovania v médiách
7
filmová veda
6
filmové a televízne umenie
6
edičná činnosť
6
žurnalistické žánre
6
história a dejiny kultúry
6
literatúra
6
filozofia
6
teórie a metódy spoločenských vied
6
psychológia tvorby a vnímania v umení
6
kulturologické a teoretické aspekty divadelnej, filmovej a multimediálnej tvorby a jej spoločenského uplatnenia
6
dejiny filmu
6
autorské právo, priemyselná právna ochrana
6
poznanie rizík ohrozujúcich vlastné zdravie alebo zdravie iných a zásad bezpečnosti pri práci
4
metódy a metodika vedeckej práce v divadelnom umení
7
teória hereckej tvorby
7
dejiny réžie
7
teoretické východiská tvorby drámy a javiskového diela
7
dejiny divadla
Špecifikácia:
vrátane dejín opery a hudobného divadla (EKR 6)
7
manažment kultúrnych inštitúcií
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
Špecifikácia:
participácia na organizácii odborných a edukačných podujatí - festivalov, workshopov, prednášok a pod.
7
spolupráca s autormi, prekladateľmi, redaktormi, grafikmi pri príprave publikácie na vydanie
7
získavanie, triedenie a spracúvanie informácií pre verejnosť a masmédiá
7
formulácia výsledkov odbornej práce formou publikačnej činnosti a príspevkov na odborných podujatiach
7
poskytovanie odborných stanovísk pri posudzovaní umeleckej úrovne dramatických textov a inscenačnej tvorby
7
analýza a interpretácia umeleckých diel
Špecifikácia:
analýza a interpretácia divadelného diela v jeho komplexnosti, aplikácia teórie a dejín divadelného umenia vo vlastnom výskume, riešenie úloh spojených s analýzou divadelného diela
7
skúmanie historických, spoločenských a estetických súvislostí dramatických diel
7
vypracovávanie výskumných projektov
Špecifikácia:
v oblasti dramatických umení
7
systematizácia poznatkov z oblasti dejín a teórie dramatických umení
Špecifikácia:
pre potreby pamäťových inštitúcií
7
odborné konzultácie v oblasti dramatických umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci dramatických umení a v rámci riešenia problémov v danom odbore
7
formulácia vyjadrení v rámci divadelno-kritickej činnosti
7
dodržiavanie zásad bezpečnosti pri práci a hygieny práce
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.