Letecký lekár

Letecký lekár vykonáva certfikované pracovné činnosti a zaoberá sa pôsobením špecifických profesionálnych faktorov, fyzikálnych faktorov, medicínskych faktorov a psychologických faktorov na organizmus leteckého personálu, výberom vhodných jednotlivcov na vykonávanie leteckej činnosti, preventívno–liečebným zabezpečením zdravotnej starostlivosti, ako aj posudkovým hodnotením zdravotnej spôsobilosti letovej posádky.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 6 mesiacov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov min. 60 hodín pre I. triedu a min. 120 hodín pre II. triedu, podľa Minimálneho štandardu pre certifikačný študijný program v cerifkovanej pracovnej činnosti letecké lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 23. augusta 2011 č. 07575-OL-2011, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010-OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra, v znení neskorších predpisov.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212069 - Letecký lekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
tímová práca
V
vyjednávanie
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
technická gramotnosť
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
oftalmológia, ORL, kardiológia a všeobecné lekárstvo, neurológia, tropická medicína, psychiatria, psychológia, zubné lekárstvo
7
prevencia ochorení, stavov, úrazov
Špecifikácia:
princípy a metódy primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencie
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
právne predpisy Slovenskej republiky v oblasti civilného letectva, štandardy a odporúčania medzinárodných organizácií v oblasti civilného letectva, ktoré Slovenská republika prijala
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
letecká medicína
Špecifikácia:
história leteckého lekárstva, špecifiká civilnej leteckej medicíny, vojenské letecké lekárstvo
7
kozmická medicína
Špecifikácia:
radiácia, kozmické lode
7
atmosféra a vesmír
Špecifikácia:
atmosféra, vesmír, zákony o plynoch a ich fyziologický význam
7
fyzikálna podstata letu
Špecifikácia:
pohon lietadla, prístroje na palube lietadla, konvenčné prístroje - “sklenený kokpit“, profesionálne dopravné lietanie, vojenské lietanie, riadenie letovej prevádzky, rekreačné lietanie, letecké simulátory a lietadlá
7
letecká fyziológia
Špecifikácia:
atmosféra - fyziologické limity pre organizmus človeka počas letu, rozdelenie atmosféry, fyzikálne zákony o plynoch - ich fyziologický význam, fyziologické účinky dekompresie, respirácia - výmena plynov v krvi, saturačná krivka kyslíka, hypoxia - príznaky a symptómy hypoxie, priemerný čas funkčného vedomia, hyperventilácia - príznaky a symptómy, barotrauma, dekompresná choroba; zrýchlenie - orientácia vektora – g, účinky a hranice G – záťaže, metódy zvýšenia Gz-tolerancie, pozitívne zrýchlenie a negatívne zrýchlenie, zrýchlenie a vestibulárny systém; zraková dezorientácia - náklony lietadla v oblakoch, svetlá na zemi a hviezdy – omyly, zraková autokinéza; vestibulárna dezorientácia - anatómia vnútorného ucha, funkcia semicirkulárnych kanálikov, funkcia otolitových orgánov, okulogyrálne a corioliovské ilúzie, ilúzie náklonu lietadla; ilúzie v simulátore - ilúzia dopredného zrýchlenia v polohe lietadla na stúpanie, ilúzia brzdenia v polohe lietadla na klesanie, „morská“ choroba - príčiny a liečba; hluk a vibrácie - preventívne opatrenia
7
letecké nehody
Špecifikácia:
podmienky úniku z lietadla a podmienky prežitia, poranenia, štatistika leteckých nehôd - všeobecné letectvo, športové letectvo, obchodné letectvo, vojenské letectvo, letecké súdne lekárstvo, vyšetrenie po smrti, identifikácia zomretých, únik z lietadla - požiar lietadla, pád lietadla do vody, zoskok padákom, katapultovanie
7
letecká preprava pacientov
Špecifikácia:
organizácia a logistika, nepohybliví cestujúci, sanitné lietadlo, pacienti s postihnutím respirácie, pacienti s kardiovaskulárnym postihnutím, psychiatrické urgentné stavy a pod.
7
pracovné prostredie pilota
Špecifikácia:
pretlakové kabíny, letúny, vrtuľníky, jednopilotné posádky a viacpilotné posádky
7
ľudský faktor v letectve
Špecifikácia:
dlhotrvajúce lety - obmedzenia času letu, poruchy spánku, zložená posádka a rozšírená posádka, časové zmeny a časové geografické pásma, ľudské spracovávanie informácií a návrhy systémov - systém riadenia, primárny letový displej, datalink, lietanie pri aktívnom riadení; adaptácia na sklenený kokpit; spolupráca vo viacčlennej posádke, optimalizácia činnosti posádky, výcvik zameraný na let po trati a podobne; výcvik na simulátore; ergonomika; posádka ako sociálna skupina – lietanie s rovnakou typovou kvalifikáciou, lietanie so všeobecnou typovou kvalifikáciou, ľudský faktor pri leteckých nehodách - analýza a z toho vyplývajúce dôsledky pre leteckú spoločnosť, požiadavky podľa jednotných leteckých predpisov
7
hygiena v podmienkach letectva
Špecifikácia:
lietanie a prenášanie chorôb, dezinfekcia v letectve, hygiena na palube lietadla, zásobovanie potravinami, výživa posádky a pod.
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v leteckom lekárstve
7
vedecký výskum v príslušnom certifikačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v leteckom lekárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
určenie pracovnej diagnózy v leteckom lekárstve
7
zostavenie diagnostického plánu v leteckom lekárstve
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v leteckom lekárstve
Špecifikácia:
základné interné vyšetrenie a chirurgické vyšetrenie žiadateľa o priznanie 2. triedy alebo 1. triedy zdravotnej spôsobilosti; vyhodnotenie základného laboratórneho vyšetrenia; zhodnotenie EKG a záťažového EKG; základné očné letecko-lekárske vyšetrenie; základné ORL letecko-lekárske vyšetrenie; audiometrické vyšetrenie; základné letecko-lekárske neurologické vyšetrenie; kožné vyšetrenie; ortopedické vyšetrenie a psychologické vyšetrenie
7
vypracovanie diagnostického a posudkového záveru, vrátane návrhu obmedzenia zdravotnej spôsobilosti
7
vyplnenie európskeho medzinárodného letecko-lekárskeho formulára EASA o vyšetrení príslušníka leteckého personálu v slovenskom a anglickom jazyku
7
manažovanie zdravotnej starostlivosti leteckého personálu
7
konzultačná činnosť v leteckom lekárstve
7
revízna a posudková činnosť v leteckom lekárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Certifikát dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon certifikovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.