Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva

Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstvaOdborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva vypracúva návrhy stratégií a koncepcií v oblasti ochrany pamiatkového fondu a zbierkového fondu, archívnych, písomných a knižničných historických dokumentov. Spolupracuje na príprave programov rozvoja výskumu a vývoja, strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov. V rámci medzinárodnej spolupráce sa podieľa na príprave návrhov, projektov a medzinárodných dohovorov na úseku rozvoja ochrany kultúrneho dedičstva, vrátane prezentácie SR v aktivitách medzinárodných a európskych organizácií. Zabezpečuje koordináciu orgánov a organizácií pri vykonávaní úloh súpisu a dokumentácie, záchrany, obnovy, reštaurovania, využívania a prezentácie pamiatkového fondu a pamiatkových území, zbierkového fondu, archívneho fondu, knižničného fondu a archeologického dedičstva. Spoluvytvára a realizuje projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva a vytvára vhodné prostredie na spracovanie, evidenciu a sprístupňovanie kultúrnych a dig...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496369/1
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník v oblasti kultúrneho dedičstva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe môže byť časovo upravená v závislosti od zaradenia zamestnanca pre konkrétny výkon funkcie, ktorý je stanovený zákonom o štátnej službe, resp. v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme katalógom pracovných činností pre zamestnancov kultúry. V prípade absolventov je možné akceptovať dosiahnutie praxe aj počas vysokoškolského štúdia.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621006
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
M74,R91
CPA 2015
M74,R91
Príslušnosť k povolaniu
2621006

Kompetencie

Matematická gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kulturológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy budovania múzejných, resp. galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a postupy vykonávania pamiatkového výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pamiatkové rezervácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pamiatkové zóny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy evidencie a využívania archeologických nálezísk
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história pamiatkového objektu a regiónu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priority kultúrnej politiky z celoslovenského i regionálneho hľadiska a úlohy, ktoré kultúra zohráva pri rozvoji spoločnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy historického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
regionalistika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy digitalizácie dokumentov a filmotéky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy bibliografického spracovania dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre ich využívanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa archeologického výskumu a činnosti archeológa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie príslušných noriem a predpisov z oblasti pamiatkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metodického aparátu archívno-historického výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie analytických, syntetických a koncepčných materiálov v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepčných a metodických materiálov v oblasti rozvoja kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov na smerovanie politiky kultúrneho dedičstva, vrátane spôsobov jeho začlenenia do regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie návrhov na smerovanie politiky rozvoja ochrany kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editorská a vydavateľská činnosť v oblasti kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
digitalizácia objektov hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zameraných na propagáciu, ochranu a starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo.
Perspektíva: Aktuálna
6
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.