Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva

Odborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstvaOdborný pracovník pre oblasť hmotného kultúrneho dedičstva vypracúva návrhy stratégií a koncepcií v oblasti ochrany pamiatkového fondu a zbierkového fondu, archívnych, písomných a knižničných historických dokumentov. Spolupracuje na príprave programov rozvoja výskumu a vývoja, strategických, koncepčných, metodických a analytických materiálov. V rámci medzinárodnej spolupráce sa podieľa na príprave návrhov, projektov a medzinárodných dohovorov na úseku rozvoja ochrany kultúrneho dedičstva, vrátane prezentácie SR v aktivitách medzinárodných a európskych organizácií. Zabezpečuje koordináciu orgánov a organizácií pri vykonávaní úloh súpisu a dokumentácie, záchrany, obnovy, reštaurovania, využívania a prezentácie pamiatkového fondu a pamiatkových území, zbierkového fondu, archívneho fondu, knižničného fondu a archeologického dedičstva. Spoluvytvára a realizuje projekty digitalizácie kultúrneho dedičstva a vytvára vhodné prostredie na spracovanie, evidenciu a sprístupňovanie kultúrnych a ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496369/2
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník v oblasti kultúrneho dedičstva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe môže byť časovo upravená v závislosti od zaradenia zamestnanca pre konkrétny výkon funkcie, ktorý je stanovený zákonom o štátnej službe, resp. v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme katalógom pracovných činností pre zamestnancov kultúry. V prípade absolventov je možné akceptovať dosiahnutie praxe aj počas vysokoškolského štúdia.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621006
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
M74,R91
CPA 2015
M74,R91
Príslušnosť k povolaniu
2621006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kulturológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy a metódy budovania múzejných, resp. galerijných zbierok
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a postupy vykonávania pamiatkového výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pamiatkové rezervácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
pamiatkové zóny
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a postupy evidencie a využívania archeologických nálezísk
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
história pamiatkového objektu a regiónu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
priority kultúrnej politiky z celoslovenského i regionálneho hľadiska a úlohy, ktoré kultúra zohráva pri rozvoji spoločnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy historického výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
regionalistika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
princípy digitalizácie dokumentov a filmotéky
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
postupy bibliografického spracovania dokumentov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre ich využívanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v právnych predpisoch v súvislosti so zbierkovými predmetmi v správe múzea, resp. galérie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie právnych predpisov týkajúcich sa archeologického výskumu a činnosti archeológa
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
uplatňovanie príslušných noriem a predpisov z oblasti pamiatkovej starostlivosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie metodického aparátu archívno-historického výskumu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie analytických, syntetických a koncepčných materiálov v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
vypracovávanie koncepčných a metodických materiálov v oblasti rozvoja kultúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov na smerovanie politiky kultúrneho dedičstva, vrátane spôsobov jeho začlenenia do regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vypracovávanie návrhov na smerovanie politiky rozvoja ochrany kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editorská a vydavateľská činnosť v oblasti kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti múzejných, resp. galerijných činností a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
digitalizácia objektov hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
používanie nových technológií v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zameraných na propagáciu, ochranu a starostlivosť o hmotné kultúrne dedičstvo.
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
uplatňovanie inovatívnych modelov riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: hmotného kultúrneho dedičstva
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.