Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva

Odborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstvaOdborný pracovník pre oblasť nehmotného kultúrneho dedičstva vypracúva návrhy stratégií a koncepcií rozvoja nehmotného kultúrneho dedičstva, tradičnej ľudovej kultúry, ľudovej umeleckej výroby a kultúrno-osvetovej činnosti. Vykonáva činnosť zameranú na podporu rozvoja kultúrnej identity a medzikultúrneho dialógu, mapovanie kultúrneho potenciálu regiónov Slovenska a na rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v nich, na zhromažďovanie, spracúvanie, dokumentovanie a propagáciu nehmotného kultúrneho dedičstva. Zabezpečuje koordináciu a spoluprácu na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva. Metodicky a poradensky pôsobí pri dokumentácii a inventarizácii nehmotného kultúrneho dedičstva pre národný register kultúrneho dedičstva a sprístupňovanie digitalizovaného kultúrneho dedičstva. Analyzuje vývojové trendy v oblasti rozvoja a zachovania tradičných umelecko-remeselných činností a tradičnej ľudovej kultúry a výsledky aplikuje do programov roz...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre kultúru a kreatívny priemysel
Kód/revízia
496368/3
Garant
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Alternatívne názvy
SKOdborný pracovník pre tradičnú ľudovú kultúru
SKOdborný pracovník v oblasti kultúrneho dedičstva
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania nie je regulovaný osobitným právnym predpisom.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
Poznámka: Odporúčaná dĺžka praxe môže byť časovo upravená v závislosti od zaradenia zamestnanca pre konkrétny výkon funkcie, ktorý je stanovený zákonom o štátnej službe, resp. v prípade zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme katalógom pracovných činností pre zamestnancov kultúry. V prípade absolventov je možné akceptovať dosiahnutie praxe aj počas vysokoškolského štúdia.
ISCO-08
2621
SK ISCO-08
2621006
ESCO
844
SK NACE Rev. 2
M74,R91
CPA 2015
M74,R91
Príslušnosť k povolaniu
2621006

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
princípy a podmienky ochrany, obnovy, využitia a prezentácie pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
história a dejiny kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
obsah, princípy, formy, nástroje a mechanizmy rozvoja miestnej a regionálnej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť Koncepcie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry a Stratégie rozvoja miestnej a regionálnej kultúry.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy v oblasti ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kulturológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
podmienky a postupy vykonávania pamiatkového výskumu
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
priority kultúrnej politiky z celoslovenského i regionálneho hľadiska a úlohy, ktoré kultúra zohráva pri rozvoji spoločnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
inovatívne spôsoby prezentácie artefaktov kultúrneho dedičstva s dôrazom na poznanie, komunikáciu a interakciu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
inovatívne modely riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia hmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7
metódy a postupy používané na analýzu a hodnotenie národného systému výskumu, vývoja a inovácií, jeho porovnávanie so systémami vybraných krajín a na prípravu strategických materiálov zameraných na jeho rozvoj, zefektívňovanie a lepšie zapojenie do európskeho výskumného priestoru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
sociológia
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
multikultúrne prvky správania a komunikácie
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
európska a mimoeurópska etnológia a folkloristika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
etnológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kultúrna a sociálna antropológia
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
regionalistika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady, metódy a postupy prieskumov a analýz v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
národné a medzinárodné programy a projekty v oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
význam a spôsoby mediálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a princípy prípravy, zabezpečenia a organizovania prezentačných, príp. kultúrno-vzdelávacích aktivít
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a medzinárodné dohovory v oblasti ochrany pamiatkového fondu
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zákon o štátnej službe, zákon o výkone práce vo verejnom záujme a ďalšie súvisiace právne predpisy
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady digitalizácie dokumentov
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a princípy ochrany kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť Dohovoru o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
metódy a formy spolupráce s neziskovými organizáciami, podnikateľskými subjektmi, rôznymi združeniami umelcov a ľudovoumeleckých výrobcov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
európske štrukturálne fondy, pravidlá pre ich využívanie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
estetika
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
východiská, ciele a nástroje starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Znalosť Koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru.
Perspektíva: Aktuálna
7
tradičná ľudová výroba a remeslá
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
tradičná hudobná ľudová kultúra
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
orientácia v postupoch a podkladoch na zabezpečovanie tvorby koncepcií a programov v oblasti fondov EÚ
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovávanie odborných podkladov, metodík, koncepcií, stratégií a štúdií v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovávanie návrhov na smerovanie politiky kultúrneho dedičstva, vrátane spôsobov jeho začlenenia do regionálnej politiky
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Participácia na tvorbe podkladov na spracovanie návrhov smerovania politiky kultúrneho dedičstva, vrátane jeho začlenenia do regionálnej politiky.
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, popisovanie, analýza, interpretácia a zovšeobecňovanie získaných poznatkov
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zhromažďovanie, spracovávanie a sprístupňovanie údajov o tradičnej ľudovej kultúre
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
editorská a vydavateľská činnosť v oblasti tradičnej ľudovej kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metodická, analytická a odborná poradenská a výskumná činnosť pri zabezpečovaní kultúrno-osvetovej činnosti
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
odborné konzultácie v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva a v rámci riešenia problémov v danom odbore
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
komunikácia a spolupráca s kultúrnymi organizáciami, miestnou verejnou správou, vedeckými a osvetovými organizáciami
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Vrátane vysokých škôl, mimovládnych organizácií, príp. ďalších inštitúcií v súvisiacich činnostiach.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
organizácia školení zameraných na starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Na celoslovenskej a regionálnej úrovni.
Perspektíva: Aktuálna
7
používanie digitálnych technológií a nových médií v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie, resp. príslušnej oblasti kultúry
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové technológie pri výskume, ochrane a udržateľnom využití kultúrneho dedičstva
7
digitalizácia objektov nehmotného kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digitálne služby a informačné zdroje v pamäťových a fondových inštitúciách
7
používanie nových technológií v oblasti prezentácie umeleckých diel a exponátov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Nové formy prezentačných, marketingových a propagačných aktivít v oblasti sprístupňovania kultúrneho dedičstva, umeleckej produkcie a ďalších kultúrnych obsahov a hodnôt
7
metodické usmerňovanie pri dokumentácii tradičnej ľudovej kultúry a tvorbe databáz
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zabezpečovanie medzinárodnej spolupráce v oblasti kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Spracovanie, koordinácia a participácia na medzinárodných a cezhraničných projektoch v oblasti nehmotného kultúrneho dedičstva.
Perspektíva: Aktuálna
7
organizácia kultúrno-vzdelávacích akcií
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: Zameraných na propagáciu, ochranu a starostlivosť o tradičnú ľudovú kultúru.
Perspektíva: Aktuálna
6
získavanie finančných zdrojov na realizáciu umeleckých diel a projektov
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
budovanie interdisciplinárnej spolupráce v rámci fungovania kultúrnej inštitúcie a v rámci riešenia problémov v danom odbore na vnútroinštitucionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Rozvoj medzisektorovej spolupráce
7
tvorivá, metodická a organizačná činnosť pri zabezpečovaní rozvoja kreativity, inovácií a kultúrno-kreatívneho priemyslu v celonárodnom i regionálnom prostredí
Príznak: Sektorová(19) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
uplatňovanie inovatívnych modelov riadenia a partnerstva na zlepšenie mestského a vidieckeho prostredia a na podporu adaptívneho znovuvyužitia kultúrneho dedičstva
Príznak: Sektorová(19) ?
Špecifikácia: nehmotného kultúrneho dedičstva
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Uplatňovanie princípov trvalej udržateľnosti a adresovanie cieľov udržateľného rozvoja (SDGs)
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.