Lekár nukleárnej medicíny

Lekár nukleárnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa diagnostikou a liečbou otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi na princípe stopovacej metódy. Využíva jadrové vlastnosti niektorých prvkov na sledovanie metabolických a funkčných porúch a anatomických odchýlok.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 5 rokov
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 5 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore nukleárna medicína uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2212 - Lekári špecialisti
SK ISCO-08
2212071 - Lekár nukleárnej medicíny
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Lekár špecialista

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, neurológii, internistických odboroch, chirurgii, klinickej onkológii, radiačnej onkológii, imunológii, hematológii a transfúziológii, klinickej biochémii, anesteziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
Špecifikácia:
bioštatistika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore nukleárna medicína
7
jadrová fyzika
7
rádiobiológia, rádiochémia
7
biokinetika
7
prístrojová nukleárna technika
7
klinická rádiológia
Špecifikácia:
hrudná, kardiovaskulárna, gastrointestinálna, urogenitálna, mamologická, musculo-skeletálna, gynekologická, neurorádiológia, dentálna a ORL rádiológia, zahŕňajúca konvenčnú rádiológiu, angiografiu, CT, USG a MR; vekovo orientovaná rádiológia - pediatrická, geriatrická; intervenčná rádiológia; urgentná rádiológia
7
zásady využitia počítačových techník v nukleárnej medicíne
7
princípy ochrany pred nežiaducimi účinkami žiarenia
Špecifikácia:
radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
7
princípy kontroly kvality vyšetrení v nukleárnej medicíne
7
patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov riešených v špecializačnom odbore nukleárna medicína
7
klinický obraz ochorení riešených v špecializačnom odbore nukleárna medicína
Špecifikácia:
choroby kostí a kĺbov, choroby mozgu, miechy a ich obalov, choroby tvárovej časti a krku, choroby hrudných orgánov, choroby tráviacich orgánov vrátane pečene, žlčových ciest a pankreasu, choroby urogenitálnych orgánov, choroby krvotvorného a lymfatického systému, choroby prsnej žľazy
7
diagnostické a terapeutické postupy v špecializačnom odbore nukleárna medicína
Špecifikácia:
napr. rádiosaturačné metódy; metodické postupy a hodnotenie výsledkov jednotlivých vyšetrení in vivo a in vitro
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore nukleárna medicína
7
zásady farmakológie a rádiofarmácia v nukleárnej medicíne
Špecifikácia:
postupy prípravy rádiofarmák - značkovanie rádionuklidmi vrátane buniek
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
Špecifikácia:
radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v nukleárnej medicíne
Špecifikácia:
aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v rádiodiagnostike: intervenčná rádiológia, CT, MR, rádionuklidové vyšetrenie, PET, USG - abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev, gastrointestinálna endoskopia - ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia; aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v nukleárnej medicíne: vyšetrenie skeletu, vyšetrenie endokrinných žliaz, vyšetrenie obličiek, vyšetrenie pľúc, vyšetrenie nádorovej diagnostiky vrátane PET, vyšetrenie zažívacieho systému vrátane krvácania, kardiologické vyšetrenie, vyšetrenie centrálneho nervového systému a zápalov
7
aplikácia a interpretácia terapeutických metód a postupov v nukleárnej medicíne
Špecifikácia:
napr. príprava rádiofarmák - značkovanie rádionuklidmi vrátane buniek
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v nukleárnej medicíne
Špecifikácia:
príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
7
kontrola kvality v nukleárnej medicíne
Špecifikácia:
kontrola kvality gamakamier vrátane fotónovej emisnej počítačovej tomografie (SPECT) a iných nukleárnomedicínskych prístrojov, rádiofarmák
7
spracovanie a archivácia dokumentácie v nukleárnej medicíne
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v nukleárnej medicíne
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.