Lekár nukleárnej medicíny

Lekár nukleárnej medicínyLekár nukleárnej medicíny vykonáva špecializované pracovné činnosti a zaoberá sa diagnostikou a liečbou otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi na princípe stopovacej metódy. Využíva jadrové vlastnosti niektorých prvkov na sledovanie metabolických a funkčných porúch a anatomických odchýlok ako aj Digital health technology kvôli komplexnejšiemu pohľadu na zdravie pacienta.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496366/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností lekára nukleárnej medicíny sa získava (1) nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore nukleárna medicína.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania lekár nukleárnej medicíny sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore nukleárna medicína, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods. 5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2212
SK ISCO-08
2212071
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2212071

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
P
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
jadrová fyzika
Príznak: Sektorová(12) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: bioštatistika
Perspektíva: Aktuálna
7
biokinetika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
anatómia a fyziológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy, možnosti využitia a uplatnenia aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
epidemiológia chorôb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
Perspektíva: Aktuálna
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metodické postupy vo vnútornom lekárstve, neurológii, internistických odboroch, chirurgii, klinickej onkológii, radiačnej onkológii, imunológii, hematológii a transfúziológii, klinickej biochémii, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: techniky efektívnej komunikácie s pacientom a rodinou; psychologický prístup k pacientom a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore nukleárna medicína
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v špecializačnom odbore nukleárna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinický obraz ochorení riešených v špecializačnom odbore nukleárna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: choroby kostí a kĺbov, choroby mozgu, miechy a ich obalov, choroby tvárovej časti a krku, choroby hrudných orgánov, choroby tráviacich orgánov vrátane pečene, žlčových ciest a pankreasu, choroby urogenitálnych orgánov, choroby krvotvorného a lymfatického systému, choroby prsnej žľazy
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické a terapeutické postupy v špecializačnom odbore nukleárna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. rádiosaturačné metódy; metodické postupy a hodnotenie výsledkov jednotlivých vyšetrení in vivo a in vitro
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia
Perspektíva: Aktuálna
7
patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov riešených v špecializačnom odbore nukleárna medicína
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
klinická rádiológia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: hrudná, kardiovaskulárna, gastrointestinálna, urogenitálna, mamologická, musculo-skeletálna, gynekologická, neurorádiológia, dentálna a ORL rádiológia, zahŕňajúca konvenčnú rádiológiu, angiografiu, CT, USG a MR; vekovo orientovaná rádiológia - pediatrická, geriatrická; intervenčná rádiológia; urgentná rádiológia
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy ochrany pred nežiaducimi účinkami žiarenia
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
Perspektíva: Aktuálna
7
rádiochémia
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
princípy kontroly kvality vyšetrení v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
prístrojová nukleárna technika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady využitia počítačových techník v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy a techniky využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz; zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
typy a spôsoby obsluhy najmodernejších zariadení pri diagnostike a liečbe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. otvorenými rádioaktívnymi žiaričmi na princípe stopovacej metódy
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
zásady farmakológie a rádiofarmácia v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: postupy prípravy rádiofarmák - značkovanie rádionuklidmi vrátane buniek
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: radiačná ochrana, dekontaminácia, likvidácia odpadu, dozimetria pracovníkov
Perspektíva: Aktuálna
7
zostavenie diagnostického plánu
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola kvality v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: kontrola kvality gamakamier vrátane fotónovej emisnej počítačovej tomografie (SPECT) a iných nukleárnomedicínskych prístrojov, rádiofarmák
Perspektíva: Aktuálna
7
spracovanie a archivácia dokumentácie v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
edukácia pacienta a rodiny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zostavenie a realizácia individuálneho edukačného programu
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia terapeutických metód a postupov v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. príprava rádiofarmák - značkovanie rádionuklidmi, vrátane buniek
Perspektíva: Aktuálna
7
aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: aplikácia výkonov v rámci spoločného internistického kmeňa; aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v rádiodiagnostike: intervenčná rádiológia, CT, MR, rádionuklidové vyšetrenie, PET, USG - abdomenu, štítnej žľazy, duplexná ultrasonografia ciev, gastrointestinálna endoskopia - ezofagoskopia, gastroskopia, kolonoskopia; aplikácia a interpretácia vyšetrovacích metód v nukleárnej medicíne: vyšetrenie skeletu, vyšetrenie endokrinných žliaz, vyšetrenie obličiek, vyšetrenie pľúc, vyšetrenie nádorovej diagnostiky vrátane PET, vyšetrenie zažívacieho systému vrátane krvácania, kardiologické vyšetrenie, vyšetrenie centrálneho nervového systému a zápalov
Perspektíva: Aktuálna
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie najmodernejších zariadení pri diagnostike a liečbe
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: v rámci nukleárnej medicíny
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie IT zručností na používanie aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných zariadení v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. pri diagnostike, poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku, vzdelávaní zdravotníckych profesionálov, edukácií pacientov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: porozumenie a interpretácia analýz údajov v oblasti nukleárnej medicíny a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie starostlivosti o pacientov v nukleárnej medicíne
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: príjem, hospitalizácia, preklad, prepúšťanie pacientov, manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.