Príslušník hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby

Príslušník hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej službyPríslušník hasičského a záchranného zboru - výkon zmenovej služby zasahuje pri požiaroch, povodniach, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách, kalamitných situáciách a iných ohrozeniach. Plní úlohy najmä pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác pri haváriách, nežiaducich udalostiach a pri ochrane životného prostredia. Vykonáva činnosti na odvrátenie alebo obmedzenie bezprostredného pôsobenia účinkov alebo následkov požiaru alebo nežiaducej udalosti a poskytuje pomoc pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, zvierat a majetku právnických a fyzických osôb. Vykonáva aj záchranné práce pri núdzovom odstraňovaní stavieb a ľadových bariér. Podieľa sa na plnení úloh pri odsune ranených a chorých, najmä pri požiaroch, haváriách, nežiaducich udalostiach a na poskytovaní zdravotnej starostlivosti za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch. Pôsobí aj v oblasti výchovy, vzdelávania a odbornej prípravy na úseku ochrany pre...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496361/3
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Alternatívne názvy
SKHasič
SKHasič - záchranár
Odporúčaná úroveň vzdelania
M ?
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Zákon č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov
Poznámka: Pre riadiace funkcie v HaZZ môže byť požadované aj vyššie vzdelanie.
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax nevyžaduje.
ISCO-08
5411
SK ISCO-08
5411002
ESCO
2055
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
5411002

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Vodcovské schopnosti
E
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
P
Telesná zdatnosť
V
Manuálna zručnosť
V
Tvorivosť (kreativita)
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy evidencie
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Spracovanie dokumentácie o zásahoch a činnosti jednotiek Hasičského záchranného zboru.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
4
zásady poskytovania prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a prvky krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
zásady a požiadavky protipožiarnej ochrany stavieb/objektov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby údržby hasičských vozidiel, hasičskej techniky a záchranárskych prostriedkov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
požiarne zariadenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy určovania síl a prostriedkov na zdolávanie požiarov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
procesy horenia a hasenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spôsoby a postupy likvidácie požiaru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
takticko-metodické postupy vykonávania zásahov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady protipožiarnej ochrany prírody
Príznak: Sektorová(13) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
štandardizované postupy v rámci činnosti hasiča
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vedomosti o používaní a obsluhe vecných prostriedkov a hasičskej techniky a samostatnom vykonávaní činností súvisiacich s likvidáciou požiarov a iných nežiaducich udalostí.
Perspektíva: Aktuálna
4
hasičská a záchranná technika
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
výchova a vzdelávanie na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Online interná a externá komunikácia
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
procesy horenia a hasiace látky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nežiaduce udalosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Správne identifikovať konkrétnu nežiaducu udalosť a zvoliť vhodný spôsob riešenia (nežiaduca udalosť je stav, keď dôjde k úmrtiu alebo k poškodeniu zdravia, majetku alebo životného prostredia alebo k ich bezprostrednému ohrozeniu, alebo k bezprostrednému ohrozeniu života).
Perspektíva: Aktuálna
4
technická charakteristika pracovných dýchacích prístrojov
Príznak: Sektorová(2) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pomoci pri ohrození života a zdravia fyzických osôb, majetku právnických osôb a fyzických osôb
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovanie dokumentácie o zásahoch a činnosti jednotiek Hasičského záchranného zboru
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Znižovanie byrokracie a rezortizmu vo verejnej správe
Smart agenda a budovanie inteligentných riadiacich systémov v sieťovej infraštruktúre
Elektronizácia dokumentov
Digitálna transformácia verejnej správy
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
3D kataster nehnuteľností
4
pôsobenie v oblasti výchovy, vzdelávania na úseku ochrany pred požiarmi a v oblasti preventívno-výchovného pôsobenia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Info etika
Online interná a externá komunikácia
Zavádzanie multikanálovej komunikácie s verejnou správou
Zdieľané úložiská a vzdialený prístup do agendových a kancelárskych systémov
4
údržba hasičských vozidiel, hasičskej techniky a záchranárskych prostriedkov
Príznak: Sektorová(16) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
starostlivosť o hasičskú výstroj a výzbroj
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
likvidácia ekologickej havárie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie prvej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spolupráca pri vyslobodzovaní osôb pri rôznych havarijných situáciách v súčinnosti s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému
Príznak: Sektorová(24) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hasiace a záchranné práce pri zásahoch s využitím špeciálnej odbornosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hasiace práce pri požiaroch
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
záchranné práce pri požiaroch, povodniach, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách, kalamitných situáciách a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4
záchrana a vyslobodzovanie osôb, zvierat a majetku pri požiaroch, povodniach, živelných pohromách, dopravných nehodách, priemyselných haváriách, kalamitných situáciách a pod.
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie rôznych technických prostriedkov pri hasičských a záchranných prácach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
hasiace a záchranné práce s používaním ochranných oblekov, dýchacej techniky a vecných prostriedkov požiarnej ochrany
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
práce s dýchacím prístrojom alebo v ochrannom obleku pri požiaroch a záchranárskych zásahoch a pri výcviku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
záchrana osôb pomocou špeciálnych technických a záchranárskych prostriedkov
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zabezpečovanie evakuácie ohrozených osôb a zvierat
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie základnej krízovej intervencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Efektívny manažment krízového riadenia
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana sluchu (slúchadlá, zátkové chrániče)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana trupu a brucha (vesty, plášte, zástery, pásy)
Ochrana celého tela (odevy, kombinézy, ochrana pred pádom, prikrývky)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Signalizácia prítomnosti nebezpečných látok (prenosné osobné zariadenia – napr. osobný dozimeter, detektor plynu CO)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Ručné nástroje
Mechanické nástroje (skrutkovače, nožnice, škrabky, háčiky, metly, prípravky, prísavky, pomôcky na meranie a kontrolu..)
Elektrické nástroje (vŕtačky, brúsky, píly, čerpadlá, frézy, el. kladivá, el. pomôcky na meranie a kontrolu..)
Pneumatické nástroje (pištole, uťahováky, brúsky, klincovačky, kliešte...)
Benzínové nástroje (reťazové píly, kosačky...)
Stroje a zariadenia
Špecializované stroje a zariadenia (špecializované pre konkrétne odvetvie, nespadajúce do ostatných kategórií)
Tlačoviny, textové dokumenty
Normy (technické normy, ISO normy...)

Profil práce

Charakter činností
Práce v oblasti verejnej ochrany a bezpečnostných služieb ?

Postup práce
Rámcovo vymedzený postup práce ?
Bližšie neurčený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.