Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve

Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve vykonáva špecializované pracovné činnosti v rámci komplexnej ošetrovateľskej starostlivosti o pacientov s onkologickým ochorením v jednotlivých vekových skupinách a vytvára podmienky pre starostlivosť zameranú na oblasť prevencie, diagnostiky, terapie, edukácie, kvality ošetrovateľskej starostlivosti vo všetkých odboroch klinickej onkológie.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú ošetrovateľskú prax s pracovným zaradením v ústavných alebo ambulantných pracoviskách klinickej onkológie najmenej 2 roky bez prerušenia pri vstupe do špecializačného štúdia a počas špecializačného štúdia, v trvaní 1 roka, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2221 - Špecialisti v ošetrovateľstve
SK ISCO-08
2221006 - Sestra špecialistka v onkologickom ošetrovateľstve
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Sestra špecialistka

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
klinická onkológia, vnútorné lekárstvo, chirurgia, neurológia, gynekológia, rádiológia, nukleárna medicína
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
so zameraním na oblasť poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
6
zdravotnícka štatistika
6
zdravotnícke poisťovníctvo
6
alternatívna medicína v onkológii
6
verejné zdravotníctvo a výchova k zdraviu
6
teórie a modely ošetrovateľstva aplikované na ošetrovateľskú starostlivosť v onkológii o osoby s onkologickým ochorením
6
štandardy a štandardizované postupy ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
Špecifikácia:
zložky štandardu, tvorba štandardov, audit
6
postupy sledovania kvality ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
Špecifikácia:
kvalita poskytovanej ošetrovateľskej starostlivosti, ISO normy kvality, model zlepšovania kvality, kontinuálne zlepšovanie kvality
6
špecifiká ošetrovateľského procesu v onkológii
Špecifikácia:
zameraného na sledovanie, monitorovanie, ošetrovanie osôb s onkologickým ochorením realizovaná metódou ošetrovateľského procesu, ošetrovateľská dokumentácia
6
farmakológia a liečebná výživa
6
psychológia a jej špecifiká pri ošetrovaní osôb s onkologickým ochorením
6
postupy ošetrovateľskej rehabilitácie
Špecifikácia:
zameranej na prevenciu komplikácií z fyzickej imobility, postupy kinestetiky s dôrazom na podporu zdravia pacienta a zdravia sestry
6
tanatológia a etické problémy zomierania
Špecifikácia:
fázy zomierania, etické aspekty, komunikácia s pacientom a pozostalými
6
komunikácia a jej osobitosti v onkologickom ošetrovateľstve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie, psychologický prístup a jeho špecifiká, asertívne správanie, zvládanie záťažových situácií
6
postupy paliatívnej a hospicovej starostlivosti
Špecifikácia:
špecifiká ošetrovateľského procesu
6
manažment starostlivosti o osoby s onkologickým ochorením
6
vedecký výskum v odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore onkologické ošetrovateľstvo
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6
komplexná individualizovaná ošetrovateľská starostlivosť o pacienta
Špecifikácia:
na rádioterapeutickom oddelení – pred a po rádioterapii, sledovanie nežiaducich účinkov rádioterapie, s gynekologickým onkologickým ochorením, s onkologickým ochorením v ambulantnej starostlivosti s chemoterapeutickou liečbou, na oddelení klinickej hematológie a transfúziológie so zameraním na hematologické malignity, po allogénnej transplantácii, samodarcu - darcu periférnych kmeňových buniek, pri aplikovaní cytostatickej liečby, komplikácie pri chemoterapii, sledovanie nežiaducich účinkov terapie, s obehovým zlyhaním, multiorgánovým zlyhaním, s bolesťou, s poruchou koagulačného systému, o nepokojného pacienta s poruchou myslenia po podaní cytostatickej terapie, infiltrácie centrálnej nervovej sústavy
6
poskytovanie špecializovaných ošetrovateľských výkonov
Špecifikácia:
techniky, postupy a fyzikálne vyšetrenia
6
vytváranie štandardov ošetrovateľskej starostlivosti v onkológii
Špecifikácia:
zložky štandardu, tvorba, audit
6
ošetrovateľské postupy vykonávané sestrou samostatne a v spolupráci s lekárom pri preventívnych, diagnostických a terapeutických výkonoch
Špecifikácia:
zavedenie centrálneho venózneho katétra, zavedenie portu, aplikovanie cytostatík do portu, akútne komplikácie pri podávaní cytostatík (úporné vracanie, retencia moču, hypotenzia, hypertenzia, hypertermia, anafylaktický šok)
6
ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta so stómiou
6
ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta pred, počas a po punkcii v spolupráci s lekárom
Špecifikácia:
podávanie cytostatík do intratekálneho priestoru, trepanobiopsia
6
ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta so zavedenou endotracheálnou a tracheostomickou kanylou
6
ošetrovateľská starostlivosť v onkológii o pacienta pri transporte
6
edukácia pacienta a rodiny
Špecifikácia:
edukácia pacienta s onkologickým ochorením, špecifiká pri liečbe cytostatikami; edukácia rodiny pacienta s onkologickým ochorením
6
príprava pacienta s onkologickým ochorením a jej špecifiká
Špecifikácia:
pri podávaní krvných derivátov po transplantácii periférnych kmeňových buniek, na vyšetrenia a pod.
6
monitorovanie pacienta, KPR
Špecifikácia:
invazívne a neinvazívne (sat. O2, CVT), základné nastavenie, alarmy
6
odber biologického materiálu na špecifické vyšetrenie
6
nastavovanie infúznych púmp a lineárnych dávkovačov
6
využívanie techník efektívnej komunikácie v ošetrovateľstve
Špecifikácia:
verbálna, neverbálna komunikácia; asertívne zvládanie konfliktov a náročných komunikačných partnerov
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.