Revízny lekár

Revízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a následnej zdravotnej starostlivosti. Na základe medicínskeho, právneho a ekonomického poznania posudzuje vo vzťahu k zdravotnému poisteniu odôvodnenosť, odbornú úroveň a kvalitu zdravotnej starostlivosti, účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 3 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 3 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore revízne lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2211 - Všeobecní lekári
SK ISCO-08
2211005 - Revízny lekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Všeobecný lekár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
manuálna zručnosť
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy v odboroch vnútorného lekárstva, v pediatrických, chirurgických odboroch, v gynekológii a pôrodníctve, anestéziológii a intenzívnej medicíne, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a pod.
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v SR a v Európskej únii
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Špecifikácia:
systém financovania zdravotníctva; analýza nákladovosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti, cezhraničná zdravotná starostlivosť
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady a metodické listy racionálnej farmakoterapie
7
zdravotnícka štatistika
Špecifikácia:
štatistické metódy viažuce sa k lekárskej revíznej činnosti
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
zásady komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s klientmi
7
zdravotnícka etika
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Špecifikácia:
vedecký výskum v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov posudzovaných v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
7
diagnostické a terapeutické metódy
Špecifikácia:
princípy štandardných diagnostických a terapeutických postupov
7
metodika revíznej činnosti
Špecifikácia:
princípy, postupy a metódy v revíznom lekárstve napr. posudzovania vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti; externej kontroly ambulantnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok; externej kontroly ústavnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok; schvaľovania a rozhodovania v oblasti liekovej politiky, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok; v doprave, mimoriadne náročnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zahraničnej liečby, návrhu na kúpeľnú starostlivosť; kontroly dodržiavania zásad racionálnej farmakoterapie a pod.
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
kontrola správnosti vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
skontrolovanie správnosti vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti v informačnom systéme
7
externá kontrola ambulantnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
7
externá kontrola ústavnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti liekovej politiky, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti dopravy pacientov, zdravotníckeho materiálu a pod.
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti mimoriadne náročnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zahraničnej liečby
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti posudzovania návrhu na kúpeľnú starostlivosť
7
kontrola dodržiavania zásad racionálnej farmakoterapie
7
manažovanie lekárskej revíznej činnosti
7
konzultačná činnosť v lekárskej revíznej činnosti
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.