Revízny lekár

Revízny lekárRevízny lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a zabezpečuje revíznu činnosť v oblasti všeobecnej ambulantnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, ústavnej zdravotnej starostlivosti, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a následnej zdravotnej starostlivosti. Na základe medicínskeho, právneho a ekonomického poznania posudzuje vo vzťahu k zdravotnému poisteniu odôvodnenosť, odbornú úroveň a kvalitu zdravotnej starostlivosti, účelnosť, efektívnosť a hospodárnosť vynakladania finančných prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Využíva digitálne zdravotnícke technológie na uľahčenie revíznej činnosti.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Kód/revízia
496351/2
Garant
Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR
Odporúčaná úroveň vzdelania
T
Legislatívny rozsah úrovní vzdelania
SKKR
Úroveň 7
EKR
Úroveň 7
ISCED 2011
767
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovnými právnymi predpismi:
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 513/2011 Z.z. o používaní profesijných titulov a ich skratiek viažucich sa na odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 321/2005 Z.z. o rozsahu praxe v niektorých zdravotníckych povolaniach v znení neskorších predpisov
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 74/2019 Z. z. o kritériách a spôsobe hodnotenia sústavného vzdelávania zdravotníckeho pracovníka
Zákon č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
Zákon č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7)
Poznámka: Odborná spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností revízny lekár sa získava (1) nadobudnutím vysokoškolského vzdelania druhého stupňa v doktorskom študijnom programe všeobecné lekárstvo v študijnom odbore všeobecné lekárstvo, (2) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností sa získava špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore revízne lekárstvo.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax vyžaduje právnym predpisom
Poznámka: Na výkon povolania revízny lekár sa vyžaduje odborná prax v rozsahu potrebnom na získanie diplomu o špecializácii špecializačným štúdiom v špecializačnom odbore revízne lekárstvo, ktorým sa preukazuje odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (§ 33 ods.5) a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov (§ 2 ods. 7).
Podľa nariadenia vlády č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov: Špecializačné štúdium v jednotlivých zdravotníckych povolaniach sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v Prílohe č. 3. Špecializačné štúdium sa uskutočňuje v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času; pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje (§ 72 ods. 1 a 2).
Špecializáciu v špecializačnom odbore revízne lekárstvo je možné získať po získaní špecializácie v niektorom zo špecializačných odborov uvedených v Prílohe č. 3 bod A Lekár - písmenách a) až c).
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax:
Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra
ISCO-08
2211
SK ISCO-08
2211005
ESCO
602
SK NACE Rev. 2
Q86
CPA 2015
Q86
Príslušnosť k povolaniu
2211005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
7
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
7
Matematická gramotnosť
7
Digitálna gramotnosť
7
Mediálna gramotnosť
7
Environmentálna gramotnosť
7
Ekonomická a finančná gramotnosť
7
Občianske kompetencie
7
Technická gramotnosť
7
Zdravotná gramotnosť
7
Sociálne kompetencie
7
Osobnostné a emocionálne kompetencie
7
Schopnosť učiť sa
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
V
Vodcovské schopnosti
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Podnikavosť
P
Analytické myslenie
V
Kritické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
V
Telesná zdatnosť
E
Manuálna zručnosť
E
Tvorivosť (kreativita)
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
legislatíva z oblasti liekovej politiky, zdravotného poistenia, kategorizácie liekov, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zmluvy a zmluvné vzťahy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka štatistika a bioštatistika
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: štatistické metódy viažuce sa k lekárskej revíznej činnosti
Perspektíva: Aktuálna
7
diagnostické a terapeutické metódy
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy štandardných diagnostických a terapeutických postupov
Perspektíva: Aktuálna
7
užívateľská vedomosť všetkých aplikácií národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy, možnosti využitia a uplatnenia aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
klinické disciplíny
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy a metodické postupy v odboroch vnútorného lekárstva, v pediatrických, chirurgických odboroch, v gynekológii a pôrodníctve, anestéziológii a intenzívnej medicíne, spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia ochorení orgánov a orgánových systémov posudzovaných v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v SR a v Európskej únii
Perspektíva: Aktuálna
7
zásady a techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady komunikácie s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti a s klientmi
Perspektíva: Aktuálna
7
vedecký výskum v príslušnom špecializačnom odbore
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: vedecký výskum v špecializačnom odbore revízne lekárstvo
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícka etika
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: možnosti využitia a uplatnenia systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
metodika revíznej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: princípy, postupy a metódy v revíznom lekárstve napr. posudzovania vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti; externej kontroly ambulantnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok; externej kontroly ústavnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok; schvaľovania a rozhodovania v oblasti liekovej politiky, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok; v doprave, mimoriadne náročnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zahraničnej liečby, návrhu na kúpeľnú starostlivosť; kontroly dodržiavania zásad racionálnej farmakoterapie a pod.
Perspektíva: Aktuálna
7
telemedicínske technológie a princípy online komunikácie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: metódy, postupy a techniky využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Telehealth a telemedicína
7
možnosti využitia a uplatnenia dátovej analytiky (Big Data) v rámci zdravotníctva
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: informačné systémy na vizualizáciu dát a výsledkov analýz; zdroje a modely analýz veľkých dát v zdravotníctve a možnosti ich využitia
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
typy a spôsoby obsluhy najmodernejších zariadení pri diagnostike a liečbe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
zásady farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: zásady a metodické listy racionálnej farmakoterapie
Perspektíva: Aktuálna
7
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
7
externá kontrola ambulantnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
externá kontrola ústavnej starostlivosti, vrátane kontroly zmluvných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola dodržiavania zásad racionálnej farmakoterapie
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
kontrola správnosti vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: skontrolovanie správnosti vyúčtovania výkonov poskytnutej ambulantnej a ústavnej starostlivosti, vrátane neodkladnej zdravotnej starostlivosti v informačnom systéme
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie systému zdravotnícke poisťovníctvo
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
konzultačná činnosť v lekárskej revíznej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
využívanie najmodernejších zariadení pri diagnostike a liečbe
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Budúca
Inovácia: Digital health technology
7
využívanie národného systému "ezdravie"
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: využívanie IT zručností na používanie aplikácie národného systému
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Zavedenie informačného softvérového systému v danom zariadení
7
používanie online telekomunikačných technológií a mobilných zariadení v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: napr. pri diagnostike, poskytovaní zdravotnej starostlivosti na diaľku, posudzovaní a hodnotení zdravotného stavu pacienta, vzdelávaní zdravotníckych profesionálov a pod.
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Digital health technology
Telehealth a telemedicína
7
využívanie dátovej analytiky (Big Data) v zdravotníctve
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: porozumenie a interpretácia získaných analýz
Perspektíva: Aktuálna
Inovácia: Dátová analytika (Big Data)
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
manažovanie lekárskej revíznej činnosti
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti dopravy pacientov, zdravotníckeho materiálu a pod.
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti liekovej politiky, dietetických potravín a zdravotníckych pomôcok
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti mimoriadne náročnej zdravotnej starostlivosti, vrátane zahraničnej liečby
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7
schvaľovanie a rozhodovanie v oblasti posudzovania návrhu na kúpeľnú starostlivosť
Príznak: Sektorová(23) ?
Perspektíva: Aktuálna
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Pracovný odev, obuv a osobné ochranné pracovné pomôcky
Ochrana dolných končatín (obuv, chrániče, podložky)
Iné (plávacia vesta, izolačný koberec)
Ochrana horných končatín (rukavice, rukávy, podložky, chrániče)
Ochrana hlavy (prilby, čiapky, čelenky, sieťky na vlasy, šatky)
Ochrana zraku a tváre (kukly, štíty, okuliare)
Ochrana dýchacích orgánov (rúška, masky, filtre, respirátory)
Ochrana kože (pasty, masti, oleje, mydlá, dezinfekčné pomôcky)
Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
Kancelárska technika veľká (kopírovacie a tlačové stroje, veľkoformátové tlačiarne, dokumentové skenery, skartovačky...)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Učebné a didaktické pomôcky (interaktívne tabule, prezentačná technika, mikrofóny, simulátory a pod.)
Zdravotnícke a lekárske pomôcky
Zdravotnícke pomôcky a materiály
Lekárske nástroje, prístroje, pomôcky a materiály
Telo ako pracovný prostriedok
Ruky ako pracovný prostriedok (manuálna zručnosť a/alebo jemná motorika používaná vo vyššej miere, než je bežné...)
Zrak (používaný vo vyššej miere, než je bežné, napr. vizuálna kontrola výrobkov, napr. pilot)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?
Špecializované, tvorivé a vývojové práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Mimoriadna zodpovednosť, prípadné straty sú rozsiahle a s vážnymi následkami (s dlhodobým dopadom) ?

Inovácie

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.