Pôrodná asistentka bez špecializácie

Pôrodná asistentka bez špecializácie samostatne vykonáva odborné pracovné činnosti spojené s poskytovaním pôrodnej asistencie vrátane ošetrovateľskej starostlivosti ženám, tehotným ženám, rodičkám, šestonedieľkam, novorodencom, rodinám a komunitám. Realizuje pracovné činnosti v oblasti prevencie, edukácie a poradenstva. Participuje na riadení, výskume, vzdelávaní, zavádzaní a hodnotení systému kvality v pôrodnej asistencii.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa
SKKR
6
EKR
6
ISCED
645
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odporúča odborná prax: neuvedené
Právny predpis:
Povinná odborná prax a súvislá odborná prax je súčasťou odbornej prípravy a vzdelávania.
ISCO-08
2222 - Špecialisti v pôrodníctve
SK ISCO-08
2222004 - Pôrodná asistentka bez špecializácie
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Pôrodná asistentka

Kompetencie

komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
manuálna zručnosť
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
analyzovanie a riešenie problémov
P
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
informačná gramotnosť
P
komunikácia v cudzom jazyku
P
kultivovaný písomný prejav
P
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
organizovanie a plánovanie práce
P
osobnostný rozvoj
P
prezentovanie
P
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
P
technická gramotnosť
P
tímová práca
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia a fyziológia človeka
Špecifikácia:
všeobecná anatómia a fyziológia; anatómia a fyziológia vonkajších a vnútorných ženských pohlavných orgánov a prsníkov; vývin a vývinové anomálie ženských pohlavných orgánov
6
klinické disciplíny
Špecifikácia:
napr. pediatria s osobitným zreteľom na novorodencov; základy zo všeobecnej chirurgie, vnútorného lekárstva, urológie, anestéziológie a intenzívnej medicíny, sexuológie, hygieny, preventívneho lekárstva, algeziológie, klinickej genetiky, neonatológie, embryológie, bakteriológie, virológie a parazitológie, biofyziky, biochémie a rádiológie
6
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v gynekológii a pôrodníctve
Špecifikácia:
napr. palpačné, vaginálne a rektálne vyšetrenie; aspekcia pomocou pošvových zrkadiel; kolposkopia; kuldoskopia; ultrazvukové vyšetrenie; funkčná a onkologická cytológia; cystoskopia; urodynamika; uretrocystografia; vaginoskopia; hysteroskopia; rektoskopia; laparoskopia; mamografia; punkcia; biopsia; kardiotokografické vyšetrenie; pertubácia; amniocentéza; biopsia choriových klkov; vyšetrenie fetoplacentárnej cirkulácie; cervikometria
6
liekové formy, farmakológia
Špecifikácia:
terapeutické hladiny liečiv; žiaduce a nežiaduce účinky liečiv; liekové interakcie; toxicita; špecifiká a zásady farmakoterapie v gynekológii a pôrodníctve
6
psychológia
Špecifikácia:
prežívanie; správanie; kognitívne procesy; osobnosť v zdraví a chorobe; psychologické aspekty v jednotlivých vývinových štádiách ženy, chorobe, tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí; prenatálna psychológia
6
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie so ženou/pacientkou, podpornou osobou a rodinou; psychologický prístup k žene/pacientke a jeho špecifiká; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
6
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
6
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
etické princípy; etické dilemy v gynekológii a pôrodníctve
6
zdravotnícka štatistika
6
etiológia, patogenéza a patofyziológia chorôb v gynekológii a pôrodníctve
6
klinický obraz chorôb, stavov a úrazov v gynekológii a pôrodníctve
Špecifikácia:
napr. poruchy menštruačného cyklu; poruchy fertility; zápaly ženských pohlavných orgánov; endometrióza; adenomyóza; prekancerózy; nádory ženských pohlavných orgánov a prsníkov; sexuálne dysfunkcie; gynekologické choroby v detskom a dospievajúcom veku; náhle príhody a úrazy v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; pôrod panvovým koncom; poruchy trvania tehotenstva; viacpočetné tehotenstvo; mimomaternicová tehotenstvo; patologické tehotenstvo; nepravidelnosť panvy; nepravidelnosti plodového vajca; ohrozenie prenatálneho dieťaťa v tehotenstve a počas pôrodu; poruchy pôrodnej činnosti; nepravidelné polohy prenatálneho dieťaťa; poruchy pôrodného mechanizmu a deflexia hlavičky; nepravidelnosť tretej pôrodnej doby; pôrodné poranenia; umelé prerušenie tehotnosti; spontánny potrat; kritické situácie a náhle úmrtie ženy v tehotenstve, pri pôrode a v šestonedelí
6
fyziológia tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
Špecifikácia:
oplodnenie; diagnostika tehotenstva; vývin prenatálneho dieťaťa; plodové vajce; zmeny v organizme počas tehotenstva; pôrodné cesty; fyzikálne vyšetrenie tehotnej ženy, ženy pred pôrodom, po pôrode a v období šestonedelia; fyziologický priebeh tehotenstva; fyziologický mechanizmus pôrodu; tlmenie pôrodnej bolesti; fyziologický priebeh šestonedelia
6
patológia tehotenstva, pôrodu a šestonedelia
Špecifikácia:
tehotenská gestóza; chronické choroby tehotnej ženy; eklampsia; HELLP syndróm; patológia placenty, plodových blán, plodovej vody a dĺžky tehotenstva; nepravidelnosti a patológia pupočníka; predčasný pôrod; prekotný pôrod; predčasný odtok plodovej vody; poruchy vypudzovacích síl; operácie ukončujúce tehotenstvo a pôrod; patologické krvácanie; popôrodné poranenia; zápalové komplikácie v pôrodníctve a šestonedelí; vývinové prenatálne choroby a poruchy; vnútromaternicová smrť
6
ošetrovateľstvo v gynekológii a pôrodnej asistencii
Špecifikácia:
ošetrovateľský proces u ženy so zápalovými a onkologickými chorobami ženských pohlavných orgánov a prsníkov; sexuálnymi prenosnými chorobami; inkontinenciou moču, poruchami menštruačného cyklu, pri endometrióze, sterilite, krvácaní vo fertilnom veku, náhlych príhodách, akútnych zápalových a úrazových stavoch v gynekológii, pôrodníctve a šestonedelí; metrorágii, v predoperačnej a pooperačnej starostlivosti, klimaktériu, postmenopauzálnej osteoporóze; ošetrovateľský proces u ženy s fyziologickým a patologickým priebehom tehotenstva, pôrodu a šestonedelia, závislej na návykových látkach a HIV pozitívnej; ošetrovateľský proces u novorodenca, dieťaťa a dospievajúceho dievčaťa s gynekologickým problémom
6
výživa a dietetika s osobitným zreteľom na ženu, novorodenca a dojča
Špecifikácia:
výživa; odporúčané výživové dávky; skladba potravy; makronutrienty a mikronutrienty vo vzťahu k reprodukčnému zdraviu; diétny systém; nutričná anamnéza; liečebná výživa; výživa ženy počas tehotenstva, šestonedelia, dojčenia, v klimaktériu a postmenopauze; alternatívne stravovanie v tehotenstvei; výživa novorodenca a dojčaťa
6
prevencia ochorení, stavov a úrazov v gynekológii a pôrodníctve
Špecifikácia:
preventívne programy podpory reprodukčného zdravia; sekundárna a terciárna prevencia v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
6
sociológia a sociálno-medicínske problémy
Špecifikácia:
sociológia zdravia a choroby; sociálna štruktúra; sociálna stratifikácia; sociológia zdravotníckych zariadení a povolaní; sociálna zmena; pracovná skupina; sociológia manželstva a rodiny; sociálne determinanty reprodukčného zdravia; sociálna kontrola; sociálna patológia; medicinizácia; dobrovoľnícky sektor
6
metódy prípravy na pôrod
Špecifikácia:
monitoring zdravotného stavu rodičky a prenatálneho dieťaťa; fyzická a psychická príprava na pôrod; techniky zmierňovania pôrodných bolestí a správneho dýchania; technické vybavenie v pôrodnej sále
6
edukácia a poradenstvo
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia – napr. správna životospráva; sexuálne zdravie; antikoncepcia; hygiena; samovyšetrovanie prsníkov; meranie bazálnej teploty; plánovanie rodiny; príprava na rodičovstvo; poradenstvo pre tehotné ženy; psychofyzická príprava na pôrod; perineálna masáž; laktačné poradenstvo; starostlivosť o novorodenca; liečebná gymnastika
6
zdravotnícke poisťovníctvo a organizácia zdravotníctva
6
zdravotnícka a ošetrovateľská dokumentácia
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
6
dodržiavanie hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
6
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
6
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
6
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
6
vykonávanie odborných pracovných činností v gynekologickom ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii
Špecifikácia:
vykonávanie odborných pracovných činností v gynekologickom ošetrovateľstve napr. gynekologické vyšetrenie a vyšetrenie prsníkov; odber biologického materiálu; identifikovanie a uspokojovanie potrieb ženy; meranie a zaznamenávanie fyziologických funkcií, preväzovanie a ošetrovanie rán; zavádzanie permanentného močového katétra a rektálnej rúrky, starostlivosť o permanentný močový katéter a intravenóznu kanylu; aplikovanie kyslíkovej liečby, enterálnej a parenterálnej výživy a liečivých kúpeľov; podávanie liekov; aplikácia injekcií; vykonávanie odborných pracovných činností v pôrodnej asistencii napr. realizovanie gravidometrie a pelvimetrie; príprava tehotnej ženy na vonkajšie a vnútorné pôrodnícke vyšetrenie a prenatálne vyšetrenie; vykonanie pôrodníckeho vyšetrenia; sledovanie oziev, polohy a pohybov prenatálneho dieťaťa; vykonanie fyzickej a psychickej prípravy ženy na pôrod; prijatie rodičky na pôrodnú sálu; sledovanie odtoku, farby a množstva plodovej vody; sledovanie pôrodnej bolesti; odporúčanie odľahčovacích manévrov; sledovanie blán a placenty; ošetrovanie popôrodných poranení; vykonanie ošetrenia novorodenca; bonding; priloženie novorodenca k prsníku; vedenie ošetrovateľskej dokumentácie
6
odvedenie pôrodov
6
asistovanie pri kliešťovom pôrode
6
poskytovanie starostlivosti o šestonedieľku
Špecifikácia:
monitorovanie fyziologických funkcií, sledovanie involúcie maternice, krvácania, lochií, nástup laktácie a hojenie pôrodných poranení; sledovanie psychického stavu
6
poskytovanie starostlivosti o novorodencov
Špecifikácia:
vykonanie prvého ošetrenia novorodenca; realizovanie ošetrovateľskej starostlivosti o donoseného, nedonoseného a prenášaného novorodenca, novorodenca s nízkou pôrodnou hmotnosťou a patologického novorodenca
6
edukácia ženy/pacientky
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon odborných pracovných činností podľaNariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.