Detský zubný lekár

Detský zubný lekár vykonáva špecializované pracovné činnosti a v rámci zdravotnej starostlivosti sa zaoberá prevenciou, diagnostikou a terapiou ochorení a vývojových anomálií tkanív ústnej dutiny a orgánov s ňou súvisiacich v detskom a dorastovom veku.
Sektorová rada
Sektorová rada pre zdravotníctvo, sociálne služby
Požadovaný stupeň vzdelania
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa
viac...
SKKR
7
EKR
7
ISCED
767
Regulované povolanie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Odborná prax
Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovenú odbornú prax: aspoň 2 roky
Právny predpis:
Výkon tohto zamestnania vyžaduje absolvovať povinnú odbornú prax v zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov, v trvaní 2 rokov, podľa Minimálneho štandardu pre špecializačný študijný program v špecializačnom odbore detské zubné lekárstvo uvedeného vo Výnose Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky zo 17. septembra 2010 č. 12422/2010 - OL, ktorým sa ustanovujú minimálne štandardy pre špecializačné študijné programy, minimálne štandardy pre certifikačné študijné programy a minimálne štandardy pre študijné programy sústavného vzdelávania a ich štruktúra.
ISCO-08
2261 - Zubní lekári
SK ISCO-08
2261005 - Detský zubný lekár
Divízia SK NACE Rev. 2
Zdravotníctvo
Príslušnosť k povolaniu
Zubný lekár

Kompetencie

analyzovanie a riešenie problémov
V
digitálna gramotnosť (počítačové spôsobilosti)
V
informačná gramotnosť
V
komunikácia (jednanie s ľuďmi)
V
komunikácia v cudzom jazyku
V
kultivovaný slovný prejav, schopnosť vyjadrovania sa
V
manuálna zručnosť
V
organizovanie a plánovanie práce
V
osobnostný rozvoj
V
prezentovanie
V
pružnosť v myslení (adaptabilita, flexibilita, improvizačné spôsobilosti)
V
rozhodovanie
V
samostatnosť
V
technická gramotnosť
V
tímová práca
V
environmentálna (prírodovedná) gramotnosť
P
finančná a ekonomická gramotnosť
P
fyzická zdatnosť
P
kultivovaný písomný prejav
P
matematická gramotnosť
P
motivovanie ľudí
P
tvorivosť (kreativita)
P
vedenie ľudí
P
vyjednávanie
P

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
anatómia, fyziológia a patológia jednotlivých orgánov a orgánových systémov
Špecifikácia:
s dôrazom na vývin tváre, orgánov a tkanív ústnej dutiny; erupcia zubov, prederupčné a erupčné komplikácie mliečnej a trvalej dentície; morfológia a fyziológia tkanív a orgánov ústnej dutiny; mliečna, zmiešaná a trvalá dentícia, a pod.
7
klinické disciplíny
Špecifikácia:
princípy a metodické postupy v zubnej chirurgii, čeľustnej ortopédii, ORL, lekárskej genetike, anestéziológii a intenzívnej medicíne a pod.
7
celková a miestna anestézia a resuscitácia
Špecifikácia:
princípy a metódy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie
7
patofyziológia a liečba bolesti
Špecifikácia:
patofyziológia bolesti a princípy a metódy liečby bolesti so špecifikami detského veku, psychoprofylaxia a psychoterapia
7
zásady farmakoterapie
Špecifikácia:
zásady racionálnej farmakoterapie; farmakokinetika a farmakodynamika pri liečbe v detskom veku; medikamentózna príprava detí pred ošetrením
7
princípy a metódy dispenzarizácie
Špecifikácia:
princípy a metódy dlhodobého sledovania pacientov s vybranými ochoreniami
7
epidemiológia chorôb
Špecifikácia:
prevalencia, demografický, ontogenetický a komunitný výskyt ochorení ako aj ich determinanty v definovaných populáciách
7
techniky profesionálnej komunikácie v zdravotníctve
Špecifikácia:
techniky efektívnej komunikácie s detským pacientom/zdravým dieťaťom a rodinou; špecifiká psychologického prístupu k detskému pacientovi/zdravému dieťaťu; asertívne správanie; zvládanie záťažových situácií v zdravotnej starostlivosti
7
právne predpisy súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti
Špecifikácia:
práva dieťaťa, etické princípy pediatrickej starostlivosti, antidiskriminačné rozhodovanie
7
zdravotnícke poisťovníctvo
7
zdravotnícka etika
Špecifikácia:
psychologické a etické aspekty liečby u detí, mládeže a dospelých
7
e-health, administratíva, riadenie, ekonomika
7
zdravotnícka štatistika
7
etiológia, patogenéza, patofyziológia tkanív a orgánov ústnej dutiny v detskom a dorastovom veku
7
klinický obraz ochorení a úrazov tkanív a orgánov ústnej dutiny v detskom a dorastovom veku
Špecifikácia:
rozdiely v klinike a terapii zubného kazu v mliečnej, zmiešanej a trvalej dentícii
7
diagnostické metódy, diagnostické postupy, diferenciálna diagnostika v detskom zubnom lekárstve
Špecifikácia:
princípy diagnostiky vrodených, získaných ochorení a úrazov tkanív a orgánov ústnej dutiny; zubná röntgenológia v detskom veku a pod.
7
indikácie a kontraindikácie diagnostických a terapeutických postupov, laboratórnych a pomocných vyšetrení v detskom zubnom lekárstve
7
terapia, terapeutické postupy, metódy v detskom zubnom lekárstve
Špecifikácia:
terapeutické postupy a metódy napr. pri: trvalých zuboch s neukončeným vývinom, zápaloch zubnej drene a periodoncii v mliečnej a trvalej dentícii, vývinových anomáliách chrupu, ochoreniach lymfatického systému u detí, okoločeľustných zápaloch; chorobách slinných žliaz, infekčných ochoreniach a ich prejavoch v ústach, ochoreniach parodontu a ústnych slizníc; protetike detského veku, traumatológii zubov a čeľustí, tumoroch a cystách orofaciálnej oblasti, prejavoch celkových chorôb v ústnej dutine a pod.
7
prevencia v detskom zubnom lekárstve
7
edukácia dieťaťa a rodičov dieťaťa
Špecifikácia:
metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na zachovanie, upevňovanie a obnovu zdravia s dôrazom na špecifiká procesu edukácie detského pacienta/ zdravého dieťaťa a rodiny
7
vedecký výskum v detskom zubnom lekárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
určenie pracovnej diagnózy
7
zostavenie diagnostického plánu
7
využívanie techník efektívnej komunikácie v zdravotníctve
7
edukácia pacienta
Špecifikácia:
inštruktáž k ústnej hygiene – skupinová, individuálna motivácia k hygiene a starostlivosti o chrup
7
dodržiavanie a kontrola hygienických predpisov v zdravotníckych zariadeniach
7
dodržiavanie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce a používanie prostriedkov protipožiarnej ochrany v zdravotníckych zariadeniach
7
využívanie e-health
Špecifikácia:
spracovávanie administratívnych činností v zdravotníctve
7
usmerňovanie zdravotnej starostlivosti pri vytváraní a ochrane zdravých životných podmienok
7
indikácia, interpretácia a aplikácia vyšetrovacích metód v detskom zubnom lekárstve
Špecifikácia:
vyšetrenie a diagnostika patologických stavov ústnej dutiny; hodnotenie intraorálnych a extraorálnych röntgenogramov, určenie zubného veku na základe mineralizácie zubov a pod.
7
zostavenie preventívnych, liečebných programov, programov sledovania a dispenzarizácie pacientov v detskom zubnom lekárstve
Špecifikácia:
aplikácia metód prevencie, realizácia preventívnych individuálnych a skupinových preventívnych programov
7
indikácia, interpretácia a aplikácia terapeutických metód a postupov v detskom zubnom lekárstve
Špecifikácia:
aplikácia metód ošetrenia zubných chorôb napr.: lokálna aplikácia fluoridov, pečatenie fisúr, preventívna výplň, výplň v mliečnej dentícii, výplň v trvalej dentícii, endodontické ošetrenie, indikácia anestetík a antibiotík v detskom veku, lokálna anestézia, extrakcia zubov mliečnych a trvalých, malý chirurgický zákrok, ošetrenie zubov po úraze, protetika fixná, protetika snímateľná, sanácia v celkovej anestézii a pod.
7
manažovanie liečby v detskom zubnom lekárstve
Špecifikácia:
manažovanie v ambulantnej zložke zdravotnej starostlivosti
7
konziliárne vyšetrenia a konzultačná činnosť
7
revízna a posudková činnosť v detskom zubnom lekárstve
7

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia

Výkon tohto zamestnania vyžaduje zákonom stanovený certifikát, alebo ďalšie písomné osvedčenie:
  • Diplom o špecializácii dokladujúci odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 296/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.