Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre občana

Odborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre občanaOdborný pracovník v oblasti sprostredkovateľských a informačno-poradenských služieb pre občana zabezpečuje pôsobnosť úradu pri poskytovaní informačno - poradenských služieb v oblasti zamestnanosti, pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok. Prijíma a kontroluje žiadosti o zaradenie do evidencie uchádzačov, žiadosti pri uplatňovaní nároku na dávky a príspevky na úseku sociálnych vecí a rodiny. Nahráva údaje do Informačného systému služieb zamestnanosti, eviduje ich a administratívne spracováva v elektronickej forme. Poskytuje informácie o voľných pracovných miestach, o možnostiach získania príspevkov na aktívne opatrenia na trhu práce, o mieste uplatnenia nároku na dávku v nezamestnanosti, o podmienkach nároku na dávku v hmotnej núdzi a príspevkoch k tejto dávke a o štátnych sociálnych dávkach. Pracuje s klientmi od ich zaradenia do evidencie až po ich vyradenie z evidencie. Určuje periodicitu návštev klientov a odporúča uchádzačov o zamestnávanie na vhodn...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496332/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
M
SKKR
Úroveň 4
EKR
Úroveň 4
ISCED 2011
354
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Výkon tohto zamestnania nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 6 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333005
ESCO
1594
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333005

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
4
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
4
Matematická gramotnosť
4
Digitálna gramotnosť
4
Mediálna gramotnosť
4
Environmentálna gramotnosť
4
Ekonomická a finančná gramotnosť
4
Občianske kompetencie
4
Technická gramotnosť
4
Zdravotná gramotnosť
4
Sociálne kompetencie
4
Osobnostné a emocionálne kompetencie
4
Schopnosť učiť sa
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
P
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
sociálna politika a verejná správa
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
správne právo, správny poriadok
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť podmienok nazerania do spisov, doručovania do vlastných rúk, zákonných lehôt.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a legislatívne normy v oblasti pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Interné normy a usmernenia.
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti sociálnych služieb
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákon č. 201/2008 Z. z. o náhradnom výživnom v znení neskorších predpisov, zákon č. 383/2013 Z. z. o príspevku pri narodení dieťaťa a príspevku na viac súčasne narodených detí v znení neskorších predpisov, zákon č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku v znení neskorších predpisov, zákon č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 561/2008 Z. z. o príspevku na starostlivosť o dieťa v znení neskorších predpisov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy vykonávania predbežnej finančnej kontroly žiadostí o platbu prijímateľa nenávratného finančného príspevku
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém spolupráce so zástupcami EK a ďalších inštitúcií EÚ v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Znalosť zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém registratúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poradenstvo, možnosti a postupy pomoci pre občanov v nepriaznivej alebo krízovej sociálnej situácii
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy a metódy sociálnej pomoci
Príznak: Sektorová(23) ?
Špecifikácia: Žiadosť o poskytnutie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného, príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb, rodičovský príspevok, prídavok na dieťa, príspevok na starostlivosť o dieťa, príspevok na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy overovania poberania ďalších dávok u konkrétneho žiadateľa o štátne sociálne dávky v centralizovanom informačnom systéme riadenia sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a postupy sprostredkovania práce pre špecifické skupiny klientov
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
metódy a formy spolupráce s inými útvarmi v rámci organizácie/úradu práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Informačný systém služieb zamestnanosti (ISSZ)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky a administratívne postupy zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do/z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
údaje o voľných pracovných miestach, ich vzťah ku kvalifikácii uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
nástroje aktívnych opatrení trhu práce a spôsob ich použitia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
podmienky prideľovania finančných prostriedkov na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
systém EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
postupy pri získavaní a spracovávaní informácií o voľných pracovných miestach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
vyhľadávanie a poskytovanie dokumentácie uloženej v registratúre podľa stanovených postupov
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Dožiadania orgánov štátnej správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní. Vyhľadávanie dokumentov v registratúrnom stredisku a príručných archívoch.
Perspektíva: Aktuálna
4
využívanie systému ISTP
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
analyzovanie individuálnych alebo skupinových potrieb klientov sociálnej starostlivosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
uplatňovanie právnych predpisov pri nakladaní s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie potvrdení o poberaní sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
zaznamenávanie priebehu evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vystavovanie evidenčného štítku uchádzača o zamestnanie, evidencia údajov o uchádzačovi o zamestnanie a o procese sprostredkovania práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
preberanie žiadostí o zaradenie do evidencie uchádzačov a záujemcov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vydávanie oznámení a potvrdení o zaradení a vyradení uchádzačov o zamestnanie z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
spracovávanie prihlášok do projektov na finančnú podporu aktivít EURES
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Špecifikácia: Poskytovanie informácií o voľných pracovných miestach, o možnostiach získania príspevkov aktívnych opatrení trhu práce, poberaní dávok v nezamestnanosti, dávok pomoci v hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok.
Perspektíva: Aktuálna
4
poučenie uchádzačov o zamestnanie o ich právach a povinnostiach a o službách poskytovaných úradom práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
informovanie uchádzačov o zamestnanie o všetkých povinnostiach vyplývajúcich z evidencie uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie pomoci a poučovanie občanov pri odstraňovaní nedostatkov v ich podaniach
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
aktívna podpora klienta pri uplatňovaní sa na trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
poskytovanie informácií o európskych službách zamestnanosti (EURES) a možnostiach ich využívania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
príjem žiadostí občanov pri uplatňovaní pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstupovanie kompletných žiadostí o pomoc v hmotnej núdzi, náhradné výživné a štátne sociálne dávky vrátane dokumentov na ďalšie konanie na oddelenie pomoci v hmotnej núdzi, náhradného výživného a štátnych sociálnych dávok
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
odstupovanie spisovej dokumentácie klientov na referát správneho konania na účely rozhodovania v správnom konaní o nezaradení alebo o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
vybavovanie dožiadaní orgánov štátnej správy, súdov a orgánov činných v trestnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4
určovanie periodicity návštev klientov na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.