Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti

Odborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanostiOdborný pracovník rozhodovania v oblasti služieb zamestnanosti vykonáva štátnu správu v oblasti služieb zamestnanosti, osobitne pri rozhodovaní v správnom konaní. Zabezpečuje všetky činnosti od začatia správneho konania až po jeho ukončenie, rozhoduje v prvom stupni a vyznačuje právoplatnosť a vykonateľnosť rozhodnutí o zaradení, nezaradení alebo vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie. V rozsahu svojich kompetencií kontroluje a rozhoduje o povinnosť zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím. Vyzýva účastníka konania k možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom v súlade so zákonom o správnom konaní, pri osobnom kontakte účastníka konania vyhotovuje úradný záznam, odstupuje oneskorené odvolanie správnemu orgánu II. stupňa, vykonáva administratívnu činnosť v súvislosti s doručovaním písomnosti, nahráva údaje do informačných systémov úradu. Spolupracuje s verejnými aj neverejnými inštitúciami pri ...
viac...
Sektorová rada
Sektorová rada pre verejné služby a správu
Kód/revízia
496331/2
Garant
Združenie miest a obcí Slovenska
Odporúčaná úroveň vzdelania
R
SKKR
Úroveň 6
EKR
Úroveň 6
ISCED 2011
645
Regulácie
Výkon tohto zamestnania je regulovaný nasledovným právnym predpisom:
Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Certifikáty a ďalšie písomné osvedčenia
Legislatívny rámec
Na výkon tohto zamestnania sa zo zákona nevyžaduje žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.

Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Ďalšie vzdelávanie
Na výkon tohto zamestnania sa neodporúča žiaden certifikát, ani písomné osvedčenie.
Odborná prax
Na výkon tohto zamestnania sa odborná prax odporúča v období 12 mesiacov.
ISCO-08
3333
SK ISCO-08
3333003
ESCO
851
SK NACE Rev. 2
O84
CPA 2015
O84
Príslušnosť k povolaniu
3333003

Kompetencie

Komunikačné kompetencie – štátny/materinský jazyk
6
Komunikačné kompetencie – cudzí jazyk
6
Matematická gramotnosť
6
Digitálna gramotnosť
6
Mediálna gramotnosť
6
Environmentálna gramotnosť
6
Ekonomická a finančná gramotnosť
6
Občianske kompetencie
6
Technická gramotnosť
6
Zdravotná gramotnosť
6
Sociálne kompetencie
6
Osobnostné a emocionálne kompetencie
6
Schopnosť učiť sa
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
Organizovanie a plánovanie práce
P
Schopnosť prijímať rozhodnutia a niesť zodpovednosť
V
Analytické myslenie
P
Strategické a koncepčné myslenie
E

Úroveň ovládania:

E
elementárna
P
pokročilá
V
vysoká
metódy a formy práce v poradenskom procese
Príznak: Sektorová(20) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zásady a techniky profesionálnej komunikácie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy v oblasti štátnej služby a v oblasti výkonu práce vo verejnom záujme
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti zaobchádzania s osobnými údajmi
Príznak: Sektorová(22) ?
Špecifikácia: Znalosť zákon ochrane osobných údajov.
Perspektíva: Aktuálna
6
Zákonník práce
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Informačný systém evidovania elektronických dokumentov (DMS)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
systém spracovávania a vybavovania korešpondencie
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vnútorné organizačné smernice - normatívne inštrukcie, vnútorné predpisy, interné normy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a pojmy v oblasti správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.
Perspektíva: Aktuálna
6
systém tvorby rozhodnutí v správnom konaní
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a formy koordinácie a zabezpečenia interných školení a pracovných stretnutí zamestnancov na úseku katastra nehnuteľností k používaniu interného špecializovaného informačného systému (softvéru) katastra nehnuteľností
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
živnostenský register Slovenskej republiky
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
právne predpisy a základné pojmy v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Perspektíva: Aktuálna
6
národný akčný plán zamestnanosti
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
metódy a postupy pracovno-profesijného poradenstva
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a administratívne postupy zaraďovania a vyraďovania uchádzačov o zamestnanie do/z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky a administratívne postupy pre zamestnávanie občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
údaje o uchádzačovi o zamestnanie, obsah evidenčnej karty uchádzača o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
podmienky zaraďovania uchádzačov o zamestnanie na jednotlivé nástroje aktívnych opatrení trhu práce
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
pravidlá a administratívne postupy archivácie a skartácie dokumentov o uchádzačovi o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
Internetový sprievodca trhom práce (ISTP)
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
základné znalosti z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásady bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásady bezpečného správania na pracovisku a bezpečné pracovné postupy
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
ovládanie základných znalostí z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany verejného zdravia a požiarnej ochrany; zásad bezpečnej práce a ochrany zdravia pri práci, zásad bezpečného správania na pracovisku a bezpečných pracovných postupov
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
4
vypracovanie návrhov rozhodnutí v zmysle správneho konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
kontrola náležitostí registrov v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Obchodný register, Živnostenský register, register Sociálnej poisťovne, register Národnej banky Slovenska;
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie rozhodnutí o prerušení konania
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Odstupuje odvolanie účastníka konania spolu so spisovým materiálom a stanoviskom správnemu orgánu II. stupňa.
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie rozhodnutí o vyradení uchádzača o zamestnanie z evidencie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vystavovanie rozhodnutí o nezaradení občana do evidencie uchádzačov o zamestnanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
posudzovanie odvolania účastníkov konania v I. stupni
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
odborné overovanie a došetrovanie podkladov na správne konanie
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zadávanie údajov do informačného systému v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
spracovávanie, resp. vybavovanie korešpondencie a jej evidencia
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
vyhotovovanie úradných záznamov v rámci služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Pri osobnom kontakte s účastníkom konania.
Perspektíva: Aktuálna
6
vyznačovanie právoplatnosti a vykonateľnosti rozhodnutí v oblasti služieb zamestnanosti
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia o nezaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie, o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie, sledovanie lehôt a podobne.
Perspektíva: Aktuálna
6
poskytovanie informačného a konzultačného servisu
Príznak: Prierezová
Perspektíva: Aktuálna
6
vyzývanie účastníkov konania k možnosti vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
zabezpečovanie administratívnych činností
Príznak: Sektorová(22) ?
Perspektíva: Aktuálna
6
rozhodovanie v rámci autoremedúry
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Vydávanie rozhodnutí o opravnom prostriedku v rámci autoremetúry, teda spôsobu vybavenia opravného prostriedku, pri ktorom dotyčný orgán zmení svoje pôvodné rozhodnutie.
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie rozhodnutí o povinnosti zamestnávateľa zaplatiť odvod za neplnenie povinného podielu zamestnávania občanov so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Špecifikácia: Rozhodnutia podľa § 65 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.
Perspektíva: Aktuálna
6
vydávanie rozhodnutí o udelení alebo neudelení súhlasu zamestnávateľovi na skončenie pracovného pomeru výpoveďou zamestnancovi, ktorý je občanom so zdravotným postihnutím
Príznak: Sektorová(21) ?
Perspektíva: Aktuálna
6

Stupeň EKR:

1
primárne vzdelanie
5
vyššie odborné vzdelanie
2
nižšie stredné odborné vzdelanie
6
vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
3
stredné odborné vzdelanie
7
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
4
úplné stredné odborné vzdelanie
8
vysokoškolské vzdelanie III. stupňa

SZČ

Zamestnanie nemá vytvorenú verziu štandardu pre SZČ.

Pracovné prostriedky

Kancelárske prostriedky
Kancelárske potreby (perá, zošity, bloky a ostatné kancelárske potreby)
Kancelárska technika malá (tlačiarne, faxy, skenery, telefóny, kalkulačky, stroje na úpravu dokumentov, prezentačná technika)
IT výpočtová technika (počítače, úložisko dát, káble a konektory, klávesnice, myši, software...)
Tlačoviny, textové dokumenty
Odborná literatúra
Zákony, vyhlášky, nariadenia

Profil práce

Charakter činností
Odborné nemanuálne práce ?

Postup práce
Presne vymedzený postup práce ?
Rámcovo vymedzený postup práce ?

Vedenie podriadených pracovníkov
Bez vedenia ?

Zodpovednosť za výsledky a hodnoty
Veľká zodpovednosť, prípadné straty sú veľké alebo ťažko odstrániteľné (nahraditeľné) ?

Inovácie

-

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu
v rámci operačného programu ľudské zdroje.